Tidslinjen fra det sjette segl til Jesu gjenkomst. Del 2.

Tidslinjen fra det sjette segl.

De siste hendelser i profetisk tid:

Det siste som skjer i profetisk tid er at dyret fra havet får et dødelig sår – som blir leget. Dyret fra jorden står fram. Gud reiser opp William Miller som blir gitt oppdraget å forkynne endetidsbudskapet for første gang i historien. Som et resultat av dette vokser det fram en bevegelse, adventbevegelsen, en tverrkirkelig bevegelse i ordets rette forstand. Mennesker fra alle kirkesamfunn og menigheter kom sammen i adventbevegelsen. Dette skjer rundt tiden for utløpet av de 1260 dager og de 2300 aftener og morgener (se Daniel 7,25; 12,7; 8,14; Åpenbaringen 12,14; 11,2; 13,5; 11,3; 12,6).

Adventbevegelsen ble etter hvert til Guds endetidskirke, syvendedags adventistene kort tid etter vi hadde kommet inn i endetiden.

Åpenbaringen 6,12-13 gir oss fire tegn som innvarsler slutten på en tidsperiode – profetisk tid – og begynnelsen på en ny – endetiden, i utvidet forstand: Jeg så da Han åpnet det sjette seglet, og se, det ble 1) et stort jordskjelv. Og 2) solen ble svart som sekkestrie av hår, og 3) månen ble som blod. Og 4) stjernene på himmelen falt ned på jorden, som et fikentre som mister sine siste fikener når det blir ristet av en kraftig vind.

Disse fire tegnene er.

1) Et stort jordskjelv. Det første av disse fire tegnene skjedde 1. november 1755. Det var «et stort jordskjelv», bedre kjent som jordskjelvet i Lisboa. Antakeligvis det sterkeste jordskjelvet noe mennesker har opplevd.

  • La oss se litt på energien i store jordskjelv. Et stort jordskjelv er et skjelv med magnitude fra 7,2 på Richters skala og oppover. Et jordskjelv med styrke på 7,2 på Richters skala tilsvarer energien av 250 000 tonn TNT. Til sammenligning kan det nevnes at Osloskjelvet som inntraff 23. oktober 1904 og som hadde en styrke på 5,4 på Richters skala, tilsvarende noe i underkant av 500 tonn TNT, og jordskjelvet på Svalbard 21. februar 2008 hadde en styrke på 6,2 Richters skala, tilsvarende 1 900 tonn TNT. Det jordskjelvet som rammet det indiske hav 26. desember 2004 hadde en magnitude på 9,2. Dette tilsvarer hele 290 000 000 tonn TNT, og Australia flyttet seg 25 cm vekk fra episenteret. Det nevnte jordskjelvet i Lisboa 31. oktober 1755 var adskillig sterkere enn det i det indiske hav i 2004.

2) Solen svart som sekkestrie av hår. Kl. 10.00 på formiddagen den 19. mai 1780 ble dagen mørk som den mørkeste natt. Man kunne ikke se hånden for seg uten lys.

3) Månen ble som blod. Natten som fulgte, natten til den 20. mai 1780, ble månen rød som blod. Dette var to overnaturlige hendelser. Det kan ikke under noen omstendigheter ha vært en vanlig solformørkelse denne dagen da det var fullmåne den påfølgende natt. Det finnes heller ikke belegg for å si at det var en måneformørkelse denne spesielle natten.

Etter disse tre tegnene fikk dyret fra havet sitt dødelige sår, og Pave Pius VI ble arrestert i Roma den 10. februar 1798 og kastet i fengsel og døde 29. august 1799 i Valence i Frankrike, og pavemakten mistet for en kort stund sin politiske makt, og var uten pave fram til Barnaba Gregorio Chiaramonti ble valgt til pave 14. mars 1800 og tok navnet Pius VII.

I 1816, etter at William Miller hadde vendt seg vekk fra deismen begynte han å studere Bibelen. (Deistene tror kort fortalt at Gud har skapt verden, men blander seg ikke inn i hendelsene her.) Miller var kaptein i den amerikanske hæren under krigen mot engelskmennene. En opplevelse han hadde i 1812 forårsaket at Miller senere forlot deismen da han tenkte gjennom hva som hadde skjedd. En granat slo ned bare en snau meter unna hans føtter. Den skadet flere og drepte et par av hans soldater som var lenger vekk fra nedslagspunktet, men Miller var uskadd. I 1816 begynte han å studere Bibelen, og i 1818 kom fram til at noe stort skulle skje i løpet av 25 år. Jesus skulle komme tilbake og rense helligdommen, som alle på den tiden trodde var jorden, med ild. Dette førte til at endetidsbudskapet ble forkynt for første gang, som nevnt over.

4) Stjernene fra himmelen falt ned på jorden. Den 13. november 1833 opplevde man en meteorittstorm uten sidestykke. Det var så mange meteoritter så natten ble lys som dagen. Vanligvis så kommer meteorittene fra ett sted og går til ett annet sted, (for eksempel fra øst til vest), men denne natten så var det annerledes. Selv om det så ut til at alle meteorittene kom fra ett punkt på himmelen så forsvant de i alle himmelretninger.

Åpenbaringen kapittel 10 er et viktig kapittel i forhold til å forstå det hele rett. Versene 1 til 7 viser oss at det er slutt på profetisk tid og at den nye tidsepoken – endetiden innledes. Resten av dette kapitlet viser oss framveksten av Guds endetidskirke. SDA vokser fram.         I følge Daniel 8,14 starter rensingen av «helligdommen» samme dag som Millerittene opplever den store skuffelsen. De trodde at Jesus skulle komme å rense jorden med ild, fordi alle på den tiden trodde jorden var helligdommen nevnt i Daniel 8,14. Det var det himmelske tempelet som skulle renses, og dette er starten på den undersøkende dom, som innleder siste «dag» i verdens historie. Det sies i Åpenbaringen 10,6 at det ikke lenger skulle være noen tid. Dette må forstås slik at det ikke er gitt tidsprofetier for denne perioden og at tiden ikke er et element lenger i Guds plan. Hovedsaken er at en serie hendelser må skje for det hele avsluttes.

Vi har med andre ord gått inn i endetiden, og har gått fra profetisk tid til endetid i utvidet forstand.

Endetidens begivenheter.

Endetiden begynner, og Jesus går inn i det aller helligste i det himmelske tempelet hvor den undersøkende dom starter. Dette tilsvarer jødenes Yom Kippur, og dette skjedde 22. oktober 1844. Etter dette har vi bare oversikt over hendelsene, og vi kan ikke tidfeste noen av dem.

Åpenbaringen 8,1-6: Det sjuende segl åpnes. Når dette seglet åpnes ser Johannes at de sju basunene blir gjort ferdige. Basunene gir oss hendelser som alle faller til tiden etter at Jesus gikk inn i det aller helligste i den himmelske helligdom. Dette er begynnelsen på den eskatologiske dom. Det er i denne perioden at Guds folk blir beseglet med Guds segl. Noen av basunene vil lyde mens Kristus er i helligdommen, og noen vil lyde etter Han har forlatt helligdommen. Hvor lenge etter Jesus gikk inn i det aller helligste før den første basunen lyder vet vi ingen ting om, men vi vet at beseglingen vil skje etter Jesus har forlatt helligdommen, men før den femte basunen lyder. På denne tiden har vi beveget oss inn i den siste tid av jordens historie, og de plagene som vil fortelle Guds folk at forløsningen er nær forestående begynner å falle over en herjet og plaget menneskeslekt. (Se også Norsk; Sju brev, sju segl, sju basuner og sju skåler; De sju basunene). Så ser Johannes de første plagene falle over alle menneskene på jorden.

Fra dette tidspunktet til Jesus kommer igjen vil sju basuner lyde og sju skåler vil tømmes. Dette utgjør til sammen de siste ti plager som vil ramme jorden før Jesu gjenkomst. Det kan se ut til at jeg er i utakt med meg selv når jeg deler de siste 14 hendelsene som Bibelen skisserer inn i de siste 10 plagene. Men som forklar tidligere så er det et mønster i det hele. (Se Endetiden; Plagene og forløsningen. Del 1.)

Bilde: EgyptPlageMotbilde: Endetid
De tre første plagene, berører alle
Den første plagen, 2 Mosebok 7,14-25: Vannet blir til blod1Den første basunen, Åpenbaringen 8,7: Jordens vekster rammes
Den andre plagen, 2 Mosebok 8,1-15: Frosker2Den andre basunen, Åpenbaringen 8,8-9: Livet i havet rammes
 Den tredje basunen, Åpenbaringen 8,10-11: Vannkildene rammesav stjernen Malurt Se Endetiden; Plagene og forløsningen. Del 2.
Den tredje plagen, 2 Mosebok 8,16-19: Mygg3Den fjerde basunen, Åpenbaringen 8,12-13: Himmellegemene rammes
De sju siste plagene, berører kun de ugudelige. Gud sier: Jeg gjør forskjell på Mitt folk og ditt folk
Den fjerde plagen, 2 Mosebok 8,20-32: Fluer4Den femte basunen, Åpenbaringen 9,1-12: Gresshoppene fra avgrunnens brønn
Den femte plagen, 2 Mosebok 9,1-7: Buskapen dør5Den sjette basunen, Åpenbaringen 9,13-21: Englene fra Eufrat
  Den sjuende basunen, Åpenbaringen 11,15-19: Denne verdens riker tilhører nå vår Herre og Hans Kristus

Endetidens motbilde vil følge mønsteret som det historiske bilde satte opp da Israel forlot Egypt, men plagene som faller i endetiden vil ikke være identiske med de som falt over Egypt. I tillegg til de ti plagene vil vi også nå finne noen forklaringer til hva som skjer i likhet med det som skjedde i Egypt. Jeg tror den tredje basunen er en slik forklaring.

Når den tredje basunen lyder faller det en stor stjerne på elvene og vannkildene. Nå er det altså det som er på elvene og vannkildene som rammes, og det er fortsatt den første plagen i Egypt som kopieres (2 Mosebok 7,14-25). Eller er det ikke? Jeg tror vi må skille mellom havet i vers 8, og elvene og vannkildene i vers 11. Når stjernen som kalles Malurt blander seg med vannet betyr nok dette at det vannet som befinner seg i elver og vannkilder her er Livets vann eller Guds ord, og det blir forurenset av Malurt.

I Bibelen gir ofte navnet karakteristikker av den som bærer navnet. Så når stjernen her heter Malurt har nok det en betydning for hvordan vi skal forstå det hele. En stjerne blir i Åpenbaringen 1 vers 20 forklart som kirkens eller menighetens leder, men det er all grunn til å anta at vi har med en annen størrelse å gjøre her. Vi må nok gå til Åpenbaringen 9,1 for å finne svaret på dette. Se også Jesaja 14,12: Å, at du er falt ned fra himmelen, du, strålende stjerne, morgenrødens sønn! Å, hvor du er hogd ned til jorden, du som underkuet folkeslagene!

Når denne stjernen blir kalt Malurt gir det grunn til å stoppe opp å tenke over hva som ligger i betydningen av dette ordet. Vi forbinder først og fremst malurt med noe bittert, og planten har blitt brukt til mange ting opp gjennom tiden. For stort inntak av malurt, eller tujon som er et stoff som forekommer naturlig i olje fra malurt, kan forårsake søvnvansker, tarmkramper, kvalme, oppkast, svimmelhet, spenninger, hjerneskader, og til slutt døden.

Parallellen til falske læresetninger er så absolutt til stede ved at falsk lære, i små doser ikke er dødelig i seg selv, men falsk lære over tid fører til død slik som malurt gjør. Jeg tror disse to versene forteller oss at det er Satan som står bak all hedenskap og alle ubibelske tradisjoner som kirken har tatt opp i seg gjennom årene. Dessverre så vil mange mennesker, ja de fleste, ikke bry seg om dette budskapet. (Se også Norsk; Sju brev, sju segl, sju basuner og sju skåler; De sju basunene).

Etter historien om Malurt, følger de neste plagene, og det neste som skjer er at himmellegemene blir rammet. Etter denne plagen har falt, men før neste plage følger vil en søndagslov bli vedtatt av hele verden, en lov som vil påby menneskene å gå til messe på søndager, og nekte gudstjeneste på Guds sabbatsdag.

Denne loven vil helt sikker komme i en innpakning som gjør den akseptabel for USAs grunnlov, og for verdslige organisasjoner som arbeidstakerorganisasjoner og lignende. Hele verden vil måtte ta et valg i forhold til denne søndagsloven, for eller imot. Enten følger man denne loven og tar da dyrets merke, eller så følger man ikke loven og blir følgelig beseglet med den levende Guds segl. Det er kun de som tar avstand fra søndagsloven som Gud vil besegle, ingen andre.

Men før den fjerde plagen slippes løs sier Gud som i Egypt at Jeg gjør forskjell på Mitt trofaste folk og de ugudelige. Fra nå av vil plagene kun berøre de ugudelige. Det er på denne tiden at Gud besegler sitt trofaste folk. De må ha en beskyttelse mot de plagene Gud sender over verden, og de må beskyttes mot Satans angrep og forsøk på å drepe dem, og det er det en god grunn for. At Gud gjør en forskjell på menneskene kommer fram av teksten til den femte basunen i Åpenbaringen 9,4 hvor det står: Det ble sagt dem at de ikke skulle skade gresset på jorden eller noe som var grønt eller noe tre, men bare de menneskene som ikke har Guds segl på sin panne.

Når den makten som egentlig står bak søndagsloven, pavemakten, ser at det er en liten gruppe som ikke vil underkaste seg søndagsloven, og som ikke blir berørt av plagene under den fjerde plagen (den femte basun) får denne lille gruppen skylden for det som hender. Fordi de ikke underkaster seg pavemaktens påbud, påstås de verdslige myndighetene at resten av verden lider fordi noen ikke holder søndagsloven, det være seg den blir kalt «Familiedagen» eller «De ti miljøbudene», og det blir utstedt et dødsdekret. Bare disse som holder Guds sabbat blir utryddet vil vi slippe disse plagene, hevder de. Men nå er Guds folk utenfor Satans rekkevidde, fordi de har valgt å følge Gud uansett hva det koster, og da er belønningen den levende Guds segl.

Når på tidslinjen dette skjer er viktig. Israels utgang fra Egypt er bildet, mens vår utgang fra vårt billedlige Egypt er motbildet.

Det er verd å legge merke til at det kommer en serie med mellomspill etter den sjette basunen og før den sjuende basunene. Dette må ha en betydning, og det kommer fram i teksten til den sjuende basunen som forteller at Gud Faderen har tatt tilbake verdens riker, og de «tilhører fra nå av vår Herre og Hans Kristus».

De aller fleste som tolker Åpenbaringen og de siste sju plagene hevder at de sju skålene tilsvarer de sju siste plagene i Egypt. Dette bryter imidlertid med bilde. I Egypt ble det gjort en forskjell på menneskene før de siste sju plagene, og derfor må det samme skje i endetiden. Mellom den tredje og fjerde plagen må Gud gjøre en forskjell på menneskene, og denne forskjellen er beseglingen av Guds trofaste rest.

Bilde: EgyptPlageMotbilde: Endetid
Den sjette plagen, 2 Mosebok 9,8-12: Byller6Den første skålen, Åpenbaringen 16,2: Grusomme sår
Den sjuende plagen, 2 Mosebok 9,13-15: Hagl7Den andre skålen, Åpenbaringen 16,3: Havet blir til blod
Den åttende plagen, 2 Mosebok 10,1-20: Gresshopper8Den tredje skålen, Åpenbaringen 16,4-7: Vannet blir til blod
Den niende plagen, 2 Mosebok 10,21-29: Mørke9Den fjerde skålen, Åpenbaringen 16,8-9: Menneskene i veldig hete
Den tiende plagen, 2 Mosebok 12,29-42: Herren slår i hjel alle de førstefødte i Egypt10Den femte skålen, Åpenbaringen 16,10-11: Mørke i dyrets rike

Som vi ser så vil ikke de samme plagene falle over jorden i endetiden. Grunnen til dette er at Gud ville vise egypterne og israelittene at den Allmektige Gud, Skaperen av hele universet, er mye sterkere enn det alle Egypts guder var, og derfor brukte Gud frosker og insekter, som var egyptiske guder, til å vise at hvor maktesløse egypternes guder var. Det som skjedde i Egypt må leses bokstavelig.

I endetiden er det ikke bare Guds plager som vil falle, men Gud tillater at Satan og hans onde englehær får lov til å plage de menneskene som ikke har blitt beseglet med den levende Guds segl. Eller sagt på denne måten: Disse onde englene får lov å plage alle de som aktivt har valgt å ta dyrets merke. Dette er noe som vil intensiveres når Guds Ånd er trukket helt tilbake fra jorden. Guds trofaste rests beskyttelse er da Guds segl. Det faktum at Gud har trukket sin Ånd tilbake fra jorden, har Satan og hans falne engler fått frie hender til å påføre menneskene plager og lidelser i tillegg til de plagene Gud vil sende over jorden gjennom basunene og skålene. Vi må også lese dette som den profetien det er, ikke bokstavelig men billedlig, og da vil for eksempel ikke gresshoppene under den femte basun være virkelige gresshopper, men djevelens onde englehær.

Nå er det mange som sikkert savner den sjette og sjuende skålen. Leser vi hele historien om utgangen fra Egypt så stopper den ikke ved selve utgangen fra Egypt. Den fortsatte mye lenger. Da Farao kom til seg selv igjen etter sønnens død, forfulgte han Israels folk gjennom ørkenen. Noe lignende vil skje i endetiden.

Bilde: EgyptPlageMotbilde: Endetid
Farao forfølger Israel, 2 Mosebok 14,1-9: Den sjette skålen, Åpenbaringen 16,12-16: Samling på Harmageddon
Utfrielsen, 2 Mosebok 14,10-31: Israels går gjennom Rødehavet, Den sjuende skålen, Åpenbaringen 16,17-21: Jorden blir kraftig rystet

Samling på Harmageddon må forstås riktig. Ellen G. White sier om Harmageddon følgende: Det er bare to grupper i vår verden, de som er lojale mot Gud, og de som står under mørkets fyrste. Satan og hans engler vil komme ned med kraft og tegn og løgnaktige undere for å forføre dem som bor på jorden, og om mulig selv de utvalgte. Krisen er rett foran oss. Er dette for å lamme de som har kunnskap om sannheten? Er innflytelsen fra bedragets makter så vidtrekkende at sannhetens innflytelse vil bli overmannet? (14 Letters and Manuscripts 172, 1899 par. 27 Engelsk). Slaget ved Armageddon skal snart utkjempes. Han hvis drakt er påskrevet navnet, kongenes konge og herrenes herre, fører himmelens hærer frem på hvite hester, kledd i fint lin, rent og hvitt, (14 Letters and Manuscripts 172, 1899 par. 28 Engelsk).

Hun sier at Satan og hans onde engler vil forføre menneskene på jorden. Det betyr en åndelig krig, og vil følgelig utkjempes i menneskenes sinn. Alt handler derfor om tilbedelse. Harmageddon er ikke et fysisk sted hvor det skal utkjempes en fysisk krig i endetiden. Harmageddon er den åndelige kampen som utkjempes i mitt og ditt sinn, og den opplevelsen Israel hadde da de befant seg ved Rødehavet. De hadde hindringer på alle kanter. Høye uoverstigelige fjell både mot nord og mot sør, foran seg mot øst, lå Rødehavet og de hadde ingen ting som kunne bringe dem over havet, og bakfra, fra vest kom Farao med sin hær og ville drepe Israel. De var med andre ord innestengt mellom fire uoverkommelige hindringer, og hadde ingen muligheter til å unnslippe den sikre død.

På samme måte vil Guds folk føle det i endetiden da hele verden vil dem til livs. De har som Israel ingen steder å flykte, for fiendene er rundt dem på alle kanter og vil drepe dem. Men som i Egypt, så vil heller ikke Satan lykkes i endetiden. Plutselig vil Gud utfri sitt folk på en mirakuløs måte. Menneskesønnen kommer tilbake på en måte som alle vil se, og da skal Han samle sammen alle sine, både de døde i Kristus og de som lever:

Jesus selv forteller oss hvordan det hele vil foregå. I Matteus 24,27 sier Han: For som lynet kommer fra øst og blinker til vest, slik skal også Menneskesønnens komme være. Og i Matteus 24,30-31 utdyper Han det slik: Da skal Menneskesønnens tegn vise seg på himmelen, og da skal alle folkestammer på jorden jamre. Og de skal se Menneskesønnen komme på himmelens skyer med kraft og stor herlighet. Og Han skal sende Sine engler ut med en mektig basunrøst, og de skal samle sammen Hans utvalgte fra de fire vindretninger, fra den ene ende av himmelen til den andre.

Innledningsvis stilte jeg tre spørsmål vedrørende beseglingen.

Har beseglingen startet?

Er beseglingen en stadig pågående handling?

Hvem blir beseglet?

Svarene på disse spørsmålene er:

Beseglingen har ikke startet. Det vil ikke skje før Jesus er ferdig med sin oppgave i det aller helligste i det himmelske tempelet, og etter at hele verden har blitt satt på det siste store valget. Hvem skal jeg følge, Gud eller et menneske? Dette valget kan vi ikke ta før søndagsloven trer i kraft, uansett hva slags innpakning den får.

Beseglingen er ikke en stadig pågående handling. Når beseglingen finner sted vil det skje på et nu. Da vil alle som avviser pavens søndagslov og følger Gud Skaperen og Hans bud vil bli beseglet.

Disse vil bli beseglet. Åpenbaringen 7 kaller de som blir beseglet de 144000 av alle Israels barns stammer, og ramser opp 12 navn: Juda, Ruben, Gad, Asjer, Naftali, Manasse, Simeon, Levi, Jissakar, Sebulon, Josef, Benjamin. Dette er ikke Israels, Jakobs, 12 sønner. Det er 11 av hans sønner og en sønnesønn, og ikke er de nevnt i den rekkefølgen de ble født. Manasse er nevnt på bekostning av Dan og Juda som er nevnt først var Jakobs fjerde sønn. Dette må også ha en viktig betydning. Vi vet at alle navn har en betydning, at de står for noe, så også disse navnene.

Skriver vi betydningen av navnene i den rekkefølge de forekommer I Åpenbaringen 7, får vi følgende tekst:

Jeg vil prise Herren for Han har sett til meg og gjort meg lykkelig. Heldig er jeg fordi min kamp får han meg til å glemme. Gud hører meg og er sammen med meg. Han har kjøpt meg en bolig og vil føre meg til Sønnen ved hans høyre hånd.

(Ordene i kursiv er satt inn for å få flyt i teksten.)

Dette er frelsesplanen uttrykt ved hjelp av navnene til Jakobs 12 sønner.

Hvordan tror dere de 144000 vil reagere den dagen de ser sin kjære Frelser komme med himmelens skyer? Jeg tror de vil prise Herren fordi de vil forstå at Han har sett til dem i deres lidelser og gjort dem lykkelig ved å komme dem til unnsetning. De vil føle seg heldige fordi sin kamp får Han dem til å glemme når de ser Ham i skyene. De vet at Gud har hørt deres bønner og vet at Gud er sammen med dem. Han har kjøpt dem en bolig med sitt blod og vil føre dem hjem til Sønnen ved Hans høyre hånd.

Denne gruppen er de som lever når søndagsloven blir implementert, og denne gruppens antall er begrenset av ytre omstendigheter som tid og deres forhold til Gud. 144000 er ikke et bokstavelig tall, men de som er Guds trofaste rest som lever i den absolutte endetid.

Når Jesus Kristus kommer tilbake, er det slutten på alle prøvelsene Guds folk har vært utsatt for i endetiden. De døde i Kristus vil stå opp ikledd uforgjengelighet og udødelighet (1 Korinterbrev 15,53), og de levende vil bli forvandlet på samme måte. De ugudelige dør kun ved synet av Kristus og Hans herlighet. Etter dette begynner evigheten, men først skal alle de frelste, sammen med resten av de levende vesenene i hele universet se at Gud har vært rettferdig og dømt rettferdig. Etter de 1000 år som er nevnt i Åpenbaringen kapittel 20, vil det nye Jerusalem stige ned fra himmelen. Da vil dommen over de ugudelige iverksettes, det nye Jerusalem vil bli på den gjenskapte jorden, og Gud selv skal bo hos Sin trofaste rest her på jorden.