Det kommer en storm. Del 2.

A2) Veien gjennom englene fra Eufrat. 

I Åpenbaringen 7,1 leser vi at Johannes så: «… … fire engler stå ved jordens fire hjørner. De holdt jordens fire vinder, for at vinden ikke skulle blåse på jorden, på havet eller på noe tre … // … og i Åpenbaringen 9,14 leser vi at røsten sa til den sjette engelen «… … Løs de fire englene som er bundet ved den store elven Eufrat» … // … og i Åpenbaringen 16,12 «Så tømte den sjette engelen sin skål ut på den store elven Eufrat, og vannet i den tørket opp, slik at veien for kongene fra øst kunne ryddes».

I forhold til seglene, har det sjette seglet blitt åpnet (Åpenbaringen 6,12-17). Dette seglet inneholder i versene 12 og 13; a) et stort jordskjelv, b) solen ble svart som sekkestrie av hår, c) månen ble som blod d) stjernene på himmelen falt ned på jorden. Det mangler imidlertid tre av de spesielle endetidstegnene. Disse finner vi i Åpenbaringen 6,14 «Så trakk himmelen seg sammen som når en bokrull blir rullet igjen, og hvert fjell og hver øy ble flyttet vekk fra sitt sted».

Vi har med andre ord kommet til det punktet på historiens tidslinje at vi står like foran beseglingen.

Det er også mulig at det sjuende seglet har blitt åpnet, fordi seglene åpnes ikke på en slik måte at det andre seglet åpnes når det første har utspilt sitt innhold osv. De overlapper hverandre, noen starter likt andre slutter på samme tidspunkt i historien. Tre av seglene gjelder fra år 31 (eventuelt 34), dette er det 1. det 2. og det 5. segl. Fem av seglene avsluttes ikke før Jesu gjenkomst, dette er det 1. det 4. det 5. det 6. og det 7. segl.

Det neste, som bør være av høyeste interesse i denne forbindelsen, er når neste omdreining av historiens skrue skjer. Den omdreiningen vil føre til det Johannes skriver om i Åpenbaringen 9,14: Røsten sa til den sjette engelen som hadde basunen: Løs de fire englene som er bundet ved den store elven Eufrat … … og vi tar med Åpenbaringen 16,12 i samme slengen: Så tømte den sjette engelen sin skål ut på den store elven Eufrat, og vannet i den tørket opp, slik at veien for kongene fra øst kunne ryddes.

Disse to versene fører henholdsvis til: Åpenbaringen 9,15 som sier: De fire englene ble så løst, de som ble holdt ferdige til den timen og dagen og måneden og året da de skulle drepe en tredjedel av menneskene» … … og … … til Åpenbaringen 16,16 der det står: «Han samlet dem sammen på stedet som på hebraisk kalles Harmageddon». Åpenbaringen 9,15 er et vers vi bør se litt på. Hva ligger det i uttrykket «de som ble holdt ferdige til den timen og dagen og måneden og året da de skulle drepe en tredjedel av menneskene

Er «timen, dagen, måneden og året» profetisk tid?

En time er 1/24 del av et profetisk år og er lik 15 profetiske dager, en dag er lik et profetisk år, en måned er lik 30 profetiske dager og er lik 30 bokstavelige år, og et år er lik 360 profetiske dager som igjen er lik 360 bokstavelige år. Dette blir: 15 dager + 1 år + 30 år + 360 år = 391 år og 15 dager, som ifølge Uriah Smith var den tiden det Osmanske riket skulle regjere.

Det Osmanske riket.

Det Osmanske riket (Tyrkia) ble grunnlagt i 1299 av Osman I, og ble styrt av det osmanske dynastiet helt fram til Mustafa Kamal Atatürk dannet republikken Tyrkia 29. oktober 1923. Det Osmanske riket bestod altså i hele 624 år.

Da William Miller tidfestet basunene, hevdet han i forbindelse med den femte og sjette basun at de to til sammen favnet over en tidsramme på 541 år og 15 dager, og Uriah Smith knyttet det til det Osmanske riket.  

Miller tolket brevene, seglene, basunene og skålene til å løpe parallelt. Ser vi nærmere på det sjuende seglet står det at Johannes så de sju basunene når seglet ble åpnet. Med andre ord så inneholder det sjuende seglet de sju basunene, og kan følgelig ikke løpe samtidig med seglene. 

De plagene som falt i Egypt er bilde på de plagene som vil falle i endetiden, (motbilde).

Leser vi om de ti plagene i Egypt ser det ut til at de første ni plagene falt i løpet av 17 dager: 1. plage, 2 Mosebok 7,25;dag 0. Så gikk det 7 dager til neste plage, (alle vers er fra 2 Mosebok) 2. plage 8,10; dag 7 + 1 dag. 3. plage 8,20; dag 8 + 1 dag. 4. plage 8,23; dag 9 + 1 dag. 5. plage 9,5; dag 10 + 1 dag. 6. plage 9,13; dag 11 + 1 dag; 7, plage 9,17; dag 12 + 1 dag. 8. plage 10,4; dag 13 + 1 dag. 9. plage, 10,23; dag 14 + 3 dager. Totalt 17 dager.

Det er noe uvisst om hvor lang tid det gikk fra den niende til den tiende plagen, men det bemerkes at det skulle være den 10. dagen i måneden Abib, som senere ble kalt Nisan. (Abib betyr aks – en henvisning til at kornet ble modent i denne måneden.) Vi vet imidlertid at det gikk fire dager fra de tok ut dette lammet til det ble slaktet, spist og til Israel forlot Egypt, (10. dag; 12,3, 14. dag; 12,6).

Det gikk minst 21 dager fra den første plagen falt til Israel gikk ut fra Egypt, men antakeligvis gikk det noen flere dager. Vi vet bare ikke hvor mange dager det gikk etter den 9. plagen og til Israel skulle ta seg ut et lytefritt lam for påskemåltidet. Uansett gikk det raskt når det første startet. Det er for øvrig noe Jesaja 60,19-22, som er en typisk endetidsprofeti, bekrefter: Solen skal ikke lenger være ditt lys om dagen, og månens skinn skal ikke lyse for deg. Men Herren skal være ditt lys for evig, din Gud skal være din herlighet. Din sol skal ikke gå ned mer, og månen skal ikke bli borte for deg. For det er Herren som skal være ditt lys for evig, og dine sørgedager skal ta slutt. I ditt folk skal alle være rettferdige. De skal arve jorden for evig. De er en kvist Jeg har plantet, et verk av Mine hender, så Jeg kan bli herliggjort. Den minste blir til tusen, og den ringeste til et mektig folkeslag. Jeg, Herren, lar det skje i sin tid, i hast!

Da Josiah Litch reviderte Millers utregninger spesifiserte han det slik at den femte basun var fra 27. juli 1299 til 27. juli 1449, deretter den sjette basun fra 27. juli 1449 til 11. august 1840. Dette er altså basert på at «timen, dagen, måneden og året» er profetisk tid. Dersom det er slik, vil utregningen av denne perioden passe 100 % inn i utlegningen til Litch. Det passer ikke særlig godt med ideen Jesaja lanserer at det skal avsluttes i hast, og det at det gammeltestamentlige bildet viser til en rask avslutning av det egyptiske fangenskapet, i hvilket Israel befant seg.

Denne påstanden reiser også følgende spørsmål:

  1. Kan det virkelig være en tidsprofeti da det Osmanske riket bestod hele 83 år lenger enn man hevder profetien sier?
  2. Er det virkelig en profetisk tidsangivelse som gis på denne måten i Åpenbaringen 9,15: «til den timen, dagen, måneden og året»?

Litch hevder at starten på denne perioden er den 27. juli 1449, og av avslutningen på denne perioden er den 11. august 1840. Så langt, så vel. Dette forklares med at det tok det Osmanske riket 150 år å konsolidere stillingen, og at de av den grunn ikke regnet det Osmanske riket fra før den 27. juli 1449. Dette til tross for at det Osmanske riket oppsto i 1299.

Ser vi på hvordan man har datert Babylon, Medo-Persia, Grekenland og Romerriket, så er det fra det året de overtok verdensherredømme man regner rikets begynnelse. Hvorfor skulle dette være annerledes med det Osmanske riket? Det romerske riket ekspanderte da vitterlig etter år 168 f.Kr. som er det året profetien støtter seg på når det gjelder dateringen av det romerske riket. Det samme gjelder for Grekenland. Etter Aleksander den Store hadde erobret Medo-Persia dro han østover og la under seg store landområder helt inn i India, men det greske riket regnes da fra 331 f.Kr. da Medo-Persia ble beseiret.

Et annet viktig poeng er at det osmanske riket ikke gikk til grunne i 1840, men 83 år senere i 1923. Det bestod altså i 624 år fra 1299 til 1923, ikke i 391 år og 15 dager fra 1449 til 1840. Uriah Smiths påstand om det Osmanske riket og at Åpenbaringen 9,15 inneholder en tidsprofeti er derfor langt fra 100 % riktig, og av den grunn mener jeg det er grunn til å avvise denne fortolkningen. Grunnen til at man leste Tyrkia (det Osmanske riket) inn i profetiene den gangen var at dette var nasjonen som var på alles lepper i første halvdel av 1800-tallet. Slik mange gjør i våre dager når de tolker profetiene etter hvilke nyheter de får servert på TV.

Et annet spørsmål er om det i det hele tatt finnes tidsprofetier når vi har kommet inn i endetiden.

Ser vi på Åpenbaringen 10,6 så står det: og sverget ved Ham som lever i all evighet, Han som skapte himmelen og alt det som er i den, jorden og alt det som er på den, og havet og alt det som er i det, og sa at det ikke lenger skulle være noen tid.          

Men hva ligger det egentlig i ordlyden de fire englene … … som ble holdt ferdige til den timen og dagen og måneden ogåret?

Om vi prøver å analysere hva teksten ønsker å formidle, mener jeg det er helt klart at et par av nøkkelordene er de greske «hêtoimasme´noi» (het-oy-mad’-zo) og «eis»; som på norsk er oversatt med «de som ble holdt ferdige» og «til». Det kommer klart fram av teksten i Åpenbaringen 9,15 at det er de fire englene som ble holdt ferdige. Det står også at disse fire englene skal løses. Om uttrykket «til den timen og dagen og måneden og året» er profetisk tid vil innholdet i den sjette basun (Åpenbaringen 9,13-21) være meningsløst.

Det viktigste spørsmålene er og blir disse.

Hvorfor ble de holdt ferdige?

Hva ble de holdt ferdige til/for?

Når skal de løses?

Hvem er det som holder dem klare?

Og ikke minst, hvem er det som skal løse dem?

Svaret på disse fem spørsmålene ligger i det greske ordet hêtoimasme´noi (het-oy-mad’-zo). Strong’s Concordance forklarer ordet slik: hetoimazó: å forberede; Definition: Jeg gjør klar (I make ready), i betydningen av å forberede.

«Hêtoimasme´noi» viser tilbake til de fire englene, og er derfor bøyd i flertall. Det er de fire englene som ble holdt ferdige «hêtoimasme´noi» til den timen, dagen, måneden og året som Jeg (= Gud) hadde i tankene da Han planla det hele. Oversettelsen av «hetoimazó» som på norsk er jeg holder ferdig er i betydningen å holde noe klart eller forberedt.

Preposisjonen «eis» er helt avgjørende for hvordan vi skal tolke hele setningen.

G1519.1 eis (preposisjon med akkusativ): til, (helt) fram til, inn i/på/til, inntil, ned/opp i/mot/på/til, over til; slik at, så. Som vi ser er det mange alternative oversettelser å velge mellom, så vi må gå varsomt fram. Konteksten forteller oss som alltid hvilket alternativ vi bør bruke.

«De fire englene ble så løst, de som ble holdt ferdige til den timen og dagen og måneden og året da de skulle drepe en tredjedel av menneskene».

Hva finner vi av informasjon i verset vårt? Vi finner fire engler som blir holdt ferdige!

Hva er grunnen til at de blir holdt ferdige? Grunnen er at de skal bli løst fordi de skal utføre en bestemt handling!

Når slippes englene løs? Spørsmålet blir da om de fire englene blir løst øyeblikkelig, eller om det tar 391 år og 15 dager å løse dem. Når disse englene skal slippes løs, så skjer dette på et ganske spesifikt tidspunkt, og derfor må vi ha noe som indikerer tiden for når disse englene skal slippes løs, og det har vi.

Dette tidspunktet er et spesielt punkt på tidslinjen, og tiden for når englene skal slippes løs er nøyaktig på «den timen, dagen måneden og året» som Gud på forhånd har fastsatt for dette.

Det betyr ikke nødvendigvis en spesiell dato. Det ligger heller til grunn at en del hendelser må ha skjedd innen vi kommer til dette punktet da englene ble løst. Vi er i endetiden og da spiller ikke tiden lenger noen rolle. Se Åpenbaringen 10,5-6: Engelen som jeg så stå på havet og på landjorden, løftet hånden sin mot himmelen og sverget ved Ham som lever i all evighet, Han som skapte himmelen og alt det som er i den, jorden og alt det som er på den, og havet og alt det som er i det, og sa at det ikke lenger skulle være noen tid.

B) Den politiske veien.

Hva fører denne stormen med seg av problemer for Guds trofaste rest i endetiden?

Er vi på vei til en bedre verden, eller går med for full fart mot stupet? Det er et høyst relevant spørsmål i disse tider. Vi vet om Den nye verdensorden, som Adam Weishaupt grunnla i mai 1776, at den har som mål en verden som ledes av et fåtall sterke menn. Vi kjenner til frimurerne, til Bilderberger-gruppen og mange andre hemmelige organisasjoner. Det som er felles for dem alle er at de har samme mål: en ny verdensorden. Mange mennesker, også ledere i vårt eget kirkesamfunn hevder at en ny verdensorden bare er et eventyr, en påstand tatt ut av løse luften, og en konspirasjonsteori. Det er bare å beklage at mange ikke ser skogen for bare trær.

Det vi skal se på nå er av mange karakterisert som konspirasjonsteorier. Det er altså oppspinn og løgnaktige påstander som blir fremmet fra vår side. Det handler om hemmelige organisasjoner, en ny verdensorden, om de tre siste pavenes encyklikaer og lignende.

Adam Weishaupts nye verdensorden, også kjent som Illuminati.

Den 1. mai 1776 la Adam Weishaupt fram en plan for den nye verdensordenen, (Wikipedia sier; Illuminati var et tysk hemmelig selskap som ble grunnlagt 1. mai 1776 av Adam Weishaupt). Denne planen innebærer følgende:

  1. Avskaffelse av alle regjeringer.
  2. Avskaffelse av privat eiendom.
  3. Avskaffelse av all arv.
  4. Avskaffelse av familien, dvs. avskaffelse av ekteskapet mellom en mann og en kvinne.
  5. Innføring av en kollektiv kontrollert utdannelse.
  6. Avskaffelse av patriotisme, dvs. ikke lenger egen nasjon foran andre nasjoner.
  7. Avskaffelse av alle religioner, med et lite (eller stort?) unntak.
  8. Opprettelsen av den nye verdensordenen.

Dette skal altså være en konspirasjonsteori ifølge mange lærde.

Vi kan også legge til at det jobbes intenst med å fjerne kontanter og kun ha elektroniske penger, og da i form av kryptovaluta, som man kan legge strenge begrensninger på, som f.eks. hva man kan kjøpe og selge, når man kan kjøpe og selge og hvor man kan kjøpe og selge. Det vil altså være ganske lett å sørge for at de som ikke innordner seg internasjonale pålegg blir straffet ved ikke å kunne kjøpe eller selge, (se Åpenbaringen 13,17).

Pave Paul VI ga ut sin encyklika Populorum Progressio i 1967, eller 191 år etter at Adam Weishaupt la fram sin plan for den nye verdensordenen. Populorum Progressio, betyr menneskehetens utvikling. Den berører en rekke prinsipper av katolsk sosial lære, og handler om alt fra retten til en rettferdig lønn via retten til sikkerhet for ansettelse, retten til rettferdige og rimelige arbeidsforhold, retten til å melde seg inn i en fagforening, og helt til en universell distribusjon av ressurser og varer, som pavemakten kaller sosial rettferdighet, og som i ytterste konsekvens går ut på at de som ikke har noe kan ta det de trenger fra de som har. For meg er det å stjele!

På side 78 i sin encyklika skriver pave Paul VI følgende: «Det internasjonale samarbeidet på verdensbasis krever institusjoner som vil forberede, koordinere og lede det inntil det til slutt er etablert en universell, anerkjent rettferdighetsorden. Hvem ser ikke nødvendigheten av gradvis å etablere en global autoritet som er i stand til å handle effektivt i de rettslige og politiske sektorene».

Vi kan jo bare gjette hva som menes med institusjoner, universell, rettferdighetsorden og en global autoritet.

La oss sammenligne med det Weishaupt sa om den nye verdensordenen.

Bilderberger-gruppen.

Vi kjenner også til, som allerede nevnt, andre mer eller mindre skjulte grupper slike som Bilderberg-gruppen, en gruppe som første gang holdt sitt møte på Hotel de Bilderberg i Oosterbeek, Nederland i tiden 29. til 31. mai 1954. Det var flere initiativtakere, bl.a. den polske eksilpolitikeren Joseph Reitinger. Her deltar ledere for de store selskapene, skipsredere, statsministre og toppolitikere mediehus, legemiddelselskaper, kongehus, banker, universiteter, familiedynastier så som Rockefeller, Wallenberg, Agnelli, Warburg m.fl. samt NATO, FN og internasjonale bankorganisasjoner. Bilderbergerne har hatt en konferanse i Norge, og det var 14 – 16 mai i 1982, på Rica Park Hotell i Sandefjord. Hva de snakker om på disse møtene er uvisst, og vi kan bare komme med mer eller mindre kvalifiserte gjetninger … … men utvilsomt har de samme agenda som de andre vi har omtalt; å samle verden under en paraply. Så lenge de har media på plass i tillegg til alle de andre deltakerne så er veien ikke lang fra «å snakke om en ting» til å sette dette som dagsorden via TV, internett og aviser, og dette på samme tid over hele verden.

De sakene det oppnås enighet om under disse møtene i Bilderberger-gruppen blir tatt med hjem til de enkeltes land og implementert det være seg politiske, sosiale, helsepolitiske, økonomiske vedtak eller hva det nå enn dreier seg om. Det kom klart til syne under Covid-pandemien at det ble innført identiske lover i de fleste land over hele verden samtidig. Det kan ikke være noen tilfeldigheter at dette skjer. Når slike lover som griper dypt inn i enkeltmenneskers selvråderett blir innført, og det hamres og hamres på felleskapets beste da dannes det etter hvert et tankesett hos verdens befolkning.

Dette tankesettet som drives fram av de globalistiske politiske lederne, vil få politiske ledere, både lokalt og internasjonalt, til å fremme flere lover med forbud og påbud som vil håndheves med makt. Vi adventister har i lang tid snakket om en verdensvid søndagslov som USA skal implementere og håndheve med makt, og har knyttet dette opp til Åpenbaringen 13,14-15: «Og han (dyret fra jorden = USA) forfører dem som bor på jorden ved de tegn som han ble gitt å gjøre foran dyret (dyret fra havet = Roma her i religiøs forkledning), og sier til dem som bor på jorden at de skal lage et bilde for det dyret som ble såret med sverdet og overlevde (se Åpenbaringen 13,3). Han ble gitt makt til å gi ånde til dyrets bilde, slik at dyrets bilde skulle snakke, og gjøre det slik at alle de som ikke ville tilbe dyrets bilde, ble drept».

Vi vet alle hvordan det har utviklet seg i USA de siste årene, så vi bruker ikke så mye tid på dyret fra jorden, vil bare legge til at det som skjer henger nøye sammen med enkelte prinsipper, bl.a. Georg Wilhelm Friedrich Hegels «Hegelian Dialectic», som beskriver to motpoler eller ytterpunkter som fører hver sin politikk – som til slutt viser seg å ende opp på samme sted. Det er med andre ord ikke så nøye hvem som styrer for eksempel Norge, eller USA for den saks skyld, for eliten sørger for at vi vil komme til samme sted til slutt. Det som skjer underveis av polariseringer og endog kriger er kun et nødvendig onde for å komme til bestemmelsesstedet.

Et eksempel er hva som folket er villige til å gjøre under slike tilstander viste seg den 6. januar 2021, da eks-soldaten Stewart Rhodes ledet sin gruppe Oath Keepers under stormingen av Kongressen. Dette har blitt sagt i etterkant av stormingen av statsadvokat Jeffrey Nestler: «Den 6. januar kokte Oath Keepers sammen en plan for et væpnet opprør, der de planla å bruke makt for å gå imot USAs regjering. De dro ikke til hovedstaden for forsvare og hjelpe. De dro dit for å angripe, sa han … // … og Han var som en general på slagmarken, sa statsadvokat Jeffrey Nestler mens han viste videoer av det voldelige angrepet utført av flere titall Oath Keepers-medlemmer kledd i militærlignende kamputstyr».

Slike ting er resultatet av den makten og påvirkningen de hemmelige organisasjonene har over folket, og bak i kulissene sitter vår tids romerske keiser og gliser. Han får det nøyaktig slik han vil.

Frimurerordenen.

En organisasjon som er mer kjent er Frimurerne. Dette er en organisasjon som har hemmelige møter og ritualer, og det de snakker om er strengt hemmelig. De føyer seg altså inn i rekken av Den Nye Verdensordenen / Illuminati og Bilderberger-gruppen. Frimurerne ble grunnlagt i Skottland i 1599 og er således den eldste «hemmelige» organisasjonen.

Frimureriet i Norge følger «Det svenske system». Hertug Carl af Södermansland, 1748 – 1818, som var konge av Sverige fra 1809 og Norges konge fra 1814 frem til sin død i 1818. Han regnes som det svenske systemets far. Som vi ser er det adelige og kongelige personer som er grunnleggere av disse frimurerordenene. Det sies at alle amerikanske presidenter, uten unntak, har to ting felles. De kan alle spore sine røtter tilbake til det britiske kongehuset og alle er frimurere av 33 grad i USA.

I tillegg til dette finnes det en rekke ulike organisasjoner som har ritualer som bygger på frimureriet. Dette er, for å nevne noen: Lions Clubs International, Rotary, IOGT, Tempelridderordenen, Ordo Templi Orients, Odd Fellow, Rosenkorsordenen, A.M.O.R.C. Mariaordenen, Ordenen riddere av det hvite kors, Driudordenen og Le Droit Humain.

De fleste av disse framstår som «gode, humanitære organisasjoner» som hjelper andre, men det spørs hvor de tilhører. Vi er jo midt oppe i en åndelig krig, og da vil vår fiende bruke alle skitne triks for å vinne over Guds trofaste rest.

Vi er i krig.

Først må vi ta inn over oss at kirken er splittet i to. En stor del som følger pavens direktiver i ett og alt, og en liten del som følger Jesus dit Han går, om det så er til korset, eller til bålet. Vi har kommet så langt inn i endetiden at det er kun spørsmål om kort tid før den siste store prøven for Guds trofaste rest i endetiden.

Vi vil snart stå ansikt til ansikt med det samme som alle menneskene gjorde i Duradalen, (se Daniel 3). Enkelte hevder, med stor sannsynlighet, at folket i Babylon ble lokket til å overvære avdukingen av Nebukadnesars gullstatue, som det snart skulle vise seg at alle måtte tilbe. De som ikke ville knele ned og tilbe denne statuen skulle drepes. Det ble altså utstedt et dødsdekret for de som ikke fulgte datidens verdensleder – Nebukadnesar.

I vår tid er det nettopp dette som har skjedd med størsteparten av den reformerte og protestantiske kirken. De har blitt lokket inn i en situasjon, og er det tilsynelatende kun er en vei som leder ut av uføret dersom man vil beholde livet, og det er å knele ned for pavemaktens bilde som blir satt opp av USA i nær framtid. De som ikke gjør dette vil ikke få kjøpe eller selge. De som trosser søndagsloven, uansett hvilken innpakning den får, vil altså få et dødsdekret utstedt mot seg.

Vi venter en søndagslov, den kommer snart, og det raskere enn mange ser ut til å tro. Spørsmålet er hvilken innpakning den får. For kort tid siden, i november 2022, var det samlet statsledere fra nesten samtlige av verdens land i Egypt under ledelse av pave Frans og FNs generalsekretær António Guterres. Formålet med denne samlingen, COP 27, var å innføre «Ti bud for miljøet». Som vi ser så gir ikke pavemakten opp sitt forsøk på å pulverisere Guds lov. Dette kan være en av de alternative innpakningene en søndagslov kan få, fordi det vil legges ned i «miljøbudene» en begrensning for bruk av biler gjennom et bilforbud på søndager, stengte butikker og andre virksomheter på søndager.

Bare de virksomhetene som paven har definert som nødvendige kan drive med sitt på søndag, så som restauranter og barer, sportsarrangementer og livsviktige samfunnsoppgaver. En annen mulig innpakning er å kalle søndagsloven for «Familiedagen». Denne loven vil inneholde de samme restriksjonene som «miljøloven», og felles for disse to alternativene er at begge vil være spiselige for USAs konstitusjon.

Stormen er den åndelige krigen som pågår i mitt og ditt sinn.

Selve stormen begynte for omlag 1500 år siden da det lille hornet tilranet seg makten i Roma. Siden den gang har vinden både tiltatt og avtatt, men i den siste tiden så er det ingen tvil, det er en virkelig storm på gang, en storm som bare tiltar i styrke og som til slutt vil bli til full orkan.

Vi så et paradigmeskifte etter det andre vatikankonsil i årene1962-65. Før det andre vatikankonsil ble protestantene kalt kjettere av den katolske kirken, og i enkelte sammenhenger det som verre var. Etter det andre vatikankonsil derimot, som også blir kalt det 21. økumeniske konsil, endret retorikken seg, og de som tidligere ble kalt kjettere ble nå omtalt som våre fortapte brødre, og i de siste årene er de ikke lenger fortapte brødre, men kalles våre hjemvendte brødre!

Vi ser at det har skjedd en forandring i forholdet mellom katolikker og protestanter, men det er ikke den katolske kirken som har endret seg, det har vi den katolske kirkens eget ord på. De hevder at kirken ikke kan ta feil, og følgelig kan den ikke endre seg for da vil påstanden om ikke å ta feil sprekke som hel ved. Og som allerede sagt, denne stormen raser og vil bare tilta i styrke i tiden som kommer, og vi ser at det stadig blir vanskeligere å tilhøre Guds rest i endetiden.

Paulus sier et slik i 2 Timoteus 4,3-4: «For den tid kommer da de ikke skal holde ut den sunne lære, men etter sine egne lyster skal de hope seg opp lærere, og det etter hva som klør dem i øret. De skal vende ørene sine bort fra å høre sannheten, og de skal vende seg til eventyr».

Hvordan denne stormen vil arte seg ser vi i Matteus 24,38 hvor Jesus sammenlignet vår tid med tiden før vannflommen: «For i dagene før vannflommen spiste og drakk de, giftet seg og gav til ekte, helt til den dagen Noah gikk inn i arken» … // … og Jesu halvbror, Judas, sier det slik: «Slik var det med Sodoma og Gomorra og byene rundt dem. På samme måte gav de seg over til seksuell umoral og la seg etter fremmed kjød*. Disse er gitt som eksempel, og de lider under straffen i evig ild», (Judas 1,7).

* I en fotnote forklares fremmed kjød med seksuell omgang med samme kjønn, homoseksualitet, og jeg vil legge til pedofili og zoofili.