Sju brev, sju segl, sju basuner og sju skåler.

Det er mange som trekker paralleller mellom brevene, seglene, basunene og skålene. Jeg mener at det er større ulikheter mellom disse fire gruppene enn det er likheter, noe som vil bli forklart etter hvert som jeg går gjennom dette.

Brevene:

De syv brevene viser oss kirkens historie, fra år 34 og fram til Jesu gjenkomst. Brevene forteller oss om den tilstanden kirken befinner seg i opp gjennom alle tidsaldre, og hva som er dens plikt. De representerer ikke bare syv tidsepoker fra apostelmenigheten, regnet fra pinsefestens dag og fram til Jesu gjenkomst, men også en oversikt over hva historien vil bringe, og disse hendelsene vil etterfølge hverandre.

Videre forteller de sju brevene om kirkens historiske hendelser, og tar på en måte temperaturen på kirkens tilstand gjennom hele kirkehistorien, fra urkirken til Jesu gjenkomst. Disse sju brevene følger hverandre suksessivt og forteller en sammenhengende historie uten at det en noen deler som overlapper hverandre. Disse brevene deler også kirkens historien inn i sju ulike deler som er karakteristiske for de enkelte kirkene brevene ble stilet til, og hvor historiske begivenheter setter skille mellom de forskjellige kirkene.

Seglene:

De sju seglene forteller oss om det mange velger å kalle kirkens politiske hendelser. Jeg vil heller kalle det kampen mellom Gud og Satan, fordi her får vi et godt innblikk i den kosmiske konflikten. Her får vi se hva Gud gjør for sitt folk, hvordan Satan svarer på dette, resultatene av Satans handlinger, samt tegn som varsler overgangen til endetiden og forberedelsene til plagene som vil komme under basunene og skålene.

Disse seglene representerer kirkens politiske historie, og på den måten er de like med brevene til de sju kirkene. De skiller seg likevel fra brevene på den måten at de ikke følger samme mønster. Vi kan også dele seglene i tre grupper hvor A) de fire første seglene forteller om kampen mellom Gud og Satan over kirken i det samme tidsrommet som de sju brevene, B) det femte seglet forteller om konsekvensene av de fire første, og C) de to siste seglene som forteller oss hva Gud gjør videre i historien.

Basunene:

De sju basunene viser oss de første plagene som vil berøre alle, også Guds trofaste rest. Vi får også en indikasjon på at Guds trofaste vil bli beseglet i denne perioden, samt de første av de siste sju plagene. Når det sjuende seglet åpnes ser vi at dette seglet inneholder de sju basunene, og vi går nå over i en ny epoke i menneskenes historie. Nå må vi ha to tanker i hodet på engang, og se dette i sammenheng med de sju skålene, og skjele til hva som skjedde i Egypt da Israels folk ble ført ut av slaveriet og skulle gå ut Egypt for å ta det lovede landet i eie.

Det falt flere plager over Egypt mens Israel var der, og noen av dem berørte også Israels barn, men de sju siste plagene som falt berørte ikke Israels barn = Guds folk. Dette er viktig å huske på. Hvis vi ser på innholdet i de sju basunene og de sju skålene under ett og teller opp hvor mange plager dette utgjør kan vi finne ut hvor på tidslinjen de 144 000 vil bli beseglet. Det er ikke timen, dagen eller året vi ønsker å finne, men hvor vi befinner oss på tidslinjen når dette skjer.

Skålene:

De sju skålene viser oss de siste plagene og den endelige oppløsningen. Gud beseirer den onde for evig og alltid. Kapittel 15 avslutter med at tempelet bli fylt med røyk, noe som betyr at ingen har adgang til tempelet. Jesus er ferdig med den undersøkende dom og er på vei til jorden for å hente sitt trofaste folk.

De fem første skålene avslutter de sju siste plagene, og vi finner de sju plagene under den femte og sjette basun og den første, andre, tredje, fjerde og femte skål. Den sjette skålen forteller at Eufrat skal tørrlegges for å gjøre vei for kongene fra øst. Dette må forstås billedlig, og kongene fra øst er et bilde på Jesus og hans engler når de kommer for å hente den trofaste rest.

Og jeg så tre urene ånder som lignet frosker, komme ut av dragens munn, ut av dyrets munn og ut av den falske profetens munn. Åpenbaringen 16,13

Mange ønske å lese dette som pavemakten, den falne protestantiske kirke og moderne spiritisme, men jeg mener vi må sette det hele inn i riktig kontekst.

Dragen: Dragen er og blir dragen – Satan. Dyret: I Daniel 11 finner vi kongen i nord og kongen i sør. Kongen i nord er et konglomerat bestående av alle religioner og kirkesamfunn – (med ett lite unntak) – og er her beskrevet som dyret, som har tatt opp i seg kongen i sør som omfavnet alle sekulære ismer som var i opposisjon til Gud. Den falske profet: Det finnes også en religiøs isme, og det er den moderne spiritismen som har vunnet innpass i nær sagt alle religioner og kirkesamfunn. Det er den moderne spiritismen som er den falske profeten. Disse tre utgjør en union som vi kan kalle den uhellige treenighet.

Og det kom røster og torden og lyn. Og det kom et stort jordskjelv, et så kraftig og stort jordskjelv som det aldri hadde vært siden det kom mennesker på jorden. Og den store byen ble delt i tre deler, og folkeslagenes byer falt. Og den store Babylon ble husket hos Gud, slik at hun ble gitt begeret med Hans harmes vredesvin. Åpenbaringen 16,18-19

Den sjuende skålen må forstås både 1) billedlig og 2) bokstavelig.

1) Billedlig i den forstand at den store byen som er Babylon deles i tre. Disse tre delene er de samme som vi så under den sjette skålen, og er altså en union bestående av de tre urene ånder som utgjør den uhellige treenighet – dragen, dyret og den falske profet. Grunnet Guds røst, en høy røst, som forårsaker det åndelige jordskjelvet så faller nå denne maktkonstellasjon fra hverandre. Samholdet blir borte og de mister evnen til å utføre sin makt, både sammen og hver for seg. 2) Bokstavelig, et stort fysisk jordskjelv, se også Åpenbaringen 6,14 (hvert fjell og hver øy ble flyttet vekk fra sitt sted), som baner vei for gjenopprettingen av jorden slik den var for syndefallet.

One thought on “Sju brev, sju segl, sju basuner og sju skåler.

  • I will tell that youre very knowlegeable. Im launching an internet site soon, together with your information can be very helpful for myself.. Thanks for your help and also wishing everyone the achievement in your business.

Comments are closed.