Satans forførelser i de siste dager, del 3.

Satan blir guddommeliggjort

Når Satan har stått fram som Kristus, og gjort mirakler og store under vil han bli guddommeliggjort av de menneskene som har blitt forført fordi de har trodd på hans bedrag. Vi har ingen spesifikke tidsangivelser å forholde oss til når det gjelder tiden for når Satan vil komme som Kristus og utføre sine største bedrag. Vi vet derfor ikke hvor lang tid det vil gå til Satan står fram som Kristus, og vi vet heller ikke når den ekte Kristus kommer på himmelens skyer.

Mange tror at når Kristus kommer tilbake, og da mener de åpenbart den falske Kristus, så skal han ta sete i det jødiske tempelet som vil bli gjenreist. Dette er en del av den dispensasjonelle fortolkningsmodellen*. Alt utstyret som skal være i tempelet har visstnok blitt gjort ferdig, og venter bare på at tempelet skal gjenreises. Foreløpig kan ikke tempelet bygges opp igjen, fordi på den plassen Salomos tempel stod, der står det i dag en moské. Om mennesker skulle rive den moskeen for å bygge opp igjen tempelet vil sikkert skape en konflikt så stor at alle nasjoner i Midtøsten vil bli berørt på en eller annen måte. Men, dersom Satan utgir seg for å være Kristus, vil nok også muslimene tenke seg om to ganger før de går til motaksjon. Da vil kanskje tempelet bli gjenreist på en mirakuløs. Det siste er og blir kun antakelser fra min side, en form for høyttenkning.

I Testimonies to Ministers and Gospel Workers, 62 (1893) sier Ellen G. White dette: På denne tiden vil antikrist fremstå som den sanne Kristus, og da vil Guds lov bli fullstendig ugyldiggjort av verdens nasjoner. Opprør mot Guds hellige lov vil være fullt akseptert. Men den sanne lederen av alt dette opprøret er Satan utkledd som en lysets engel. Mennesker vil bli forført og opphøye ham til Guds sted og guddommeliggjøre ham. Men den Allmektige vil gripe inn, og til de frafalne menighetene som forenes i Satans opphøyelse, vil dommen gå ut: «Derfor skal hennes plager komme på én dag, død og sorg og hungersnød. Og hun skal bli fullstendig oppbrent med ild, for sterk er Herren Gud som dømmer henne», Åpenbaringen 18,8.

* Det er dessverre den dispensasjonelle tolkningen som har vunnet fram i de fleste kirkesamfunn i våre dager. Jeg sier dessverre, fordi denne fortolkningen er en katolsk konstruksjon laget av Robert Bellarmine, kardinal og jesuitt (1542 – 1621), som en av tre alternative fortolkninger laget av den katolske kirken for å demme opp for Luthers innflytelse. De to andre fortolkningene er futurismen, som stort sett plasserer alle profetier inn i framtiden, og det var Francisco Ribera, teolog og jesuitt (1537 – 1591), som lanserte den futuristiske fortolkningsmodellen i 1585, og preterismen, som stort sett plasserer alle profetiene i Åpenbaringsboken og Daniels bok til fortiden uten forbindelse til nåtiden. Det var Louis d’Alcazar, teolog og jesuitt (1554 – 1613), som var mannen bak den preteristiske fortolkningsmodellen. Dispensasjonalismen går i grove trekk ut på at man deler menneskets historie opp i sju perioder. Ifølge denne tolkningen vil jødene i løpet av «tusenårsriket», som de regner som det sjuende tidsavsnittet, som følger etter «den hemmelige bortrykkelsen», ta imot evangeliet. Læren går kort ut på at Gud har to spesielle folk, Israel og kirken, og at kirken av den grunn ikke har erstattet Israel i Guds program, og mener at løftene som ble gitt til jødene i gammeltestamentlig tid vil bli oppfylt i «tusenårsriket». Denne fortolkningen gjør med andre ord Gud, som er en ordens Gud, til en uordens Gud ved at han først har ett folk, Israel, så etter Jesu død på korset har Gud kirken som sitt folk, for så en gang i framtiden å ha Israel som sitt folk igjen. Men da først etter den hemmelige bortrykkelsen av kirken. (Se mer om disse fortolkningsmodellene under Norsk; Generelt om Daniels bok og Åpenbaringen).

Satans engler opptrer som mennesker

I Manuscript Releases 8:399 (1903) sier Ellen G. White: Satan vil bruke enhver anledning til å forføre mennesker fra deres troskap til Gud. Han og englene som falt med ham, skal vises på jorden som mennesker, som søker å forføre. Guds engler vil også fremstå som mennesker, og vil bruke alle midler i deres makt for å overvinne fiendens hensikter.

For et par år siden var det en spesiell mann som besøke Betel i Oslo. Han gjorde seg til venn med flere av oss, og ville ta del i mine smågrupper. Han kom opp med mange rare ideer og tanker som ikke finnes i Bibelen når det gjelder forståelsen av Guds Ord. En dag spurte han om vi kunne møtes et sted og snakke litt sammen. Det gjorde vi, og den tredje gangen vi møttes fikk jeg en sterk opplevelse. Etter noen minutter fortalte ham meg at han hadde hatt besøk av engler. Han spurte om jeg trodde det. Jeg svarte at det gjorde jeg, for jeg hadde allerede fått mistanke til at det var noe annet med ham som han ikke ville fortelle. Så fortalte han at disse englene var kledd som vanlige mennesker! Videre fortalte han at det gikk lang tid mellom første besøk og andre besøk, så kom besøkene med stadig kortere mellomrom. Etter hvert fikk han et budskap som han skulle ta med til Syvende dags Adventistkirken, og det var at vårt syn på treenigheten var feil. Han hadde sittet og sett ned i bordet vi satt ved hele tiden vi var sammen. Så spurte han meg igjen om jeg trodde ham, og han løftet hodet. Da ble jeg fullstendig satt ut. Jeg så hodet hans som et tomt kranium, med to svarte hull der øynene var. Det tok bare et sekund, men jeg ble skremt. Da forsto jeg at min mistanke var rett. Da jeg fortalte dette til vår daværende pastor fortalte han meg av vedkommende hadde drevet med spiritisme da han var tenåring. Denne mannen hadde altså drevet med spiritisme, og det i årevis, og spiritisme åpner døren til det okkulte. Han var i beste fall blitt brukt som et verktøy for å infiltrere adventistene i Oslo, om han ikke var besatt.

I Selected Messages 3:411 (1903) sier Ellen G. White: Onde engler i form av mennesker vil snakke med dem som kjenner sannheten. De vil feiltolke og misforstå uttalelsene til Guds sendebud. Har syvendedags adventister glemt advarselen gitt i det sjette kapittelet i Efeserbrevet? Vi er engasjert i en krigføring mot mørkets hærskarer. Med mindre vi følger vår leder tett, vil Satan vinne seieren over oss.

Den nevnte spiritisten er ikke den eneste som har besøkt Adventistkirken Betel i Oslo den siste tiden. Vi har hatt besøk av en jødisk mann som kunne si mye fint om SDA, som for eksempel at vi holder sabbaten, men som kritiserte oss og brukte sterke ord om vårt syn på treenigheten. Over en periode på to år var han der minst en gang i måneden for å spre sine usannheter om både oss og andre. En annen som vi har hatt den tvilsomme æren av å få besøk av er en adventist som er tilhenger av siste dagers teologien. Han så seg ut de som var relativt nye i kirken og de som kanskje var litt umodne adventister for å lære dem om denne siste dagers teologi. Denne teologien ender i all hovedsak med at mennesket skal bli syndfrie, noe som impliserer at vi ikke trenger Kristus.

Det har også vært andre besøkende hos oss, men det er bare de tre nevnte jeg i vesentlig grad har hatt kontakt med. Ved å tilbakevise de teoriene og tesene de har kommet med har de etter hvert trukket seg tilbake. Alle som var i kontakt med disse prøvde å inkludere dem i menigheten vår, og vi var ikke på noen måte fordømmende mot dem. De fikk være med i smågruppene mine, og fikk lov til å delta slik alle andre ved å ytre sine meninger. Men det kommer alltid til et punkt da nok er nok, også for adventister. Vi har med andre ord opplevd det Ellen G. White sier i Mind, Character, and Personality 2:504, 505 (1909): «Onde engler i form av troende vil arbeide i våre rekker for å bringe inn en sterk ånd av vantro. La ikke engang dette ta motet fra deg, men gi i stedet Herren et lojalt hjerte til hjelp mot kreftene til de sataniske kreftene. Disse ondskapens krefter vil samles i møtene våre, ikke for å motta en velsignelse, men for å motvirke påvirkningene fra Guds Ånd».

Falske vekkelser.

Flere ganger opp gjennom tiden har det vært vekkelser som har kalt store skarer mennesker til omvendelse, slik som i Jerusalem på pinsedagen i år 31. Vekkelser kommer fra Gud, og som ordet i seg selv impliserer så skjer dette for å vekke opp menneskene fra den tilstanden de har inntatt, det være seg lunkne kristne, sovende kristne eller ignorante mennesker. Vi vet også at hver gang Gud gjør noe for menneskene så vil også fienden, Satan, som er mr. CopyCat personlig, imitere dette og som overskriften sier så vil Satan initiere falske vekkelser.

Vi vet fra Profetiens Ånd at det i den siste tid vil komme en stor vekkelse. Både trofaste, ærlige og lunkne kristne vil finne tilbake til det som kalles den ‘primitive gudsfrykten’ som kjennetegnet urmenigheten. Vi som kjenner bibelhistorien vet hvilken kraft urkirken hadde, og hvilken vekkelse det var de første årene etter Jesu død. I løpet av noen få år hadde evangeliet blitt forkynt i hele Romerriket og til langt inn i India, og kirken vokste eksepsjonelt fort.

På grunn av profetien om en stor og verdensvid vekkelse i de siste dager har Satan allerede begynt å spille ut sine mottiltak. Han lanserer falske vekkelser i de kirkene han har infiltrert, og han vil få det til å se ut som om Guds spesielle velsignelse er utøst. Den forkynnelsen som skjer i disse kirkene er en blanding av sannheten, Satans løgner og menneskeskapt lære. Denne blandingen av det sanne med det falske er det farligste som finnes, fordi det ser tilsynelatende ut til å være fra Gud. Det er den imidlertid ikke. Denne blandingen er i stedet for det ekte, et makkverk som er godt tilpasset for å villede. Denne type vekkelse utløser en stor religiøs interesse som appellerer til det følelsesmessige, trigger det ekstatiske, og mange både i de falne menighetene og nominelle adventister blir forført og villedet på en slik måte at de mister det ekte av syne.

Ellen G. White sier i Herren har vist meg: «Jeg så at Gud har ærlige barn blant de nominelle adventistene og de falne menighetene, og før plagene skal utøses, vil prester og mennesker bli kalt ut fra disse kirkene og vil gjerne motta sannheten. Satan vet dette; og før det høye ropet fra den tredje engel blir gitt, vekker han en begeistring i disse religiøse kroppene, slik at de som har forkastet sannheten kan tro at Gud er med dem».

Målet Satan har ved å starte mange falske vekkelser er å hindre ærlig søkende mennesker, både innenfor de falne kirkesamfunnene og de som ikke er kristne, til å reagere på den ekte vekkelsen som snart vil komme. Uansett, ingen trenger å bli forført og lurt av djevelens falske vekkelser. Den ærlige og søkende sjelen vil kunne bruke det eneste våpen som kan motstå Satans forfalskninger – Bibelen.

Jesaja 8,20 gir oss den hjelpen vi trenger. Her står det: «Til loven og til vitnesbyrdet! Hvis ikke de taler som dette ordet, får de aldri se morgenrøden». Dersom de kirkene som står bak vekkelsene som kommer ikke holder seg til loven, som er Guds ti bud, og/eller ikke taler i henhold til vitnesbyrdet, som er hva profetene forkynner, så er det en falsk vekkelse. Det er så enkelt, men allikevel så vanskelig, fordi vi mennesker har den egenskapen å like best det som klør i øret.

Når vi ser på de fruktene som enkelte av disse mega-pastorene viser oss, er det ikke alltid god frukt som viser seg. For det første så forkynner de ikke alle Guds ti bud. De har en heller lunken tilnærming til budene, og når situasjonen tilsier det hevder de at budene er spikret til korset sammen med Jesus, at vi ikke trenger budene fordi vi lever under nåden. Allikevel forkynner de pavens ti bud som opphøyer den falske sabbaten – søndagen. De viser en grådighet og griskhet som langt overgår verdslige mennesker trang til rikdom, og higer etter den største jordiske ære og berømmelse. Jeg mener ikke det er synd å være rik, misforstå meg ikke, men mange av disse eier flere digre eiendommer, noen av dem har et titalls luksusbiler og til og med egne jetfly.

Ellen G. White sier i Mot historiens klimaks: «Overalt hvor mennesker forsømmer Bibelens vitnesbyrd og vender seg bort fra de enkle, sjeleprøvende sannhetene som krever selvfornektelse og forsakelse av verden, der kan vi være sikre på at Guds velsignelse ikke er skjenket».

Den store vekkelsen som skjedde i Jerusalem ble forårsaket av disiplenes måte å leve på. I stedet for å samle seg rikdom på jorden delte de det de hadde med hverandre og med dem som ikke hadde noe. De levde også et liv i stadig bønn og i fellesskap med hverandre. Vi kan lese om dette i de første kapitlene i Apostlenes gjerninger. I kapittel 1,12-14 leser vi: «Da drog de tilbake til Jerusalem fra det fjellet som er kalt Oljeberget, som er i nærheten av Jerusalem, en sabbatsreise derfra. Og da de var kommet inn, gikk de opp i den øvre salen hvor de pleide å holde til: Peter, Jakob, Johannes og Andreas, Filip og Tomas, Bartolomeus og Matteus, Jakob, sønn av Alfeus, og Simon seloten og Judas, sønn av Jakob. Alle disse holdt seg samstemmig til bønnen og påkallelsen, sammen med noen kvinner og Maria, Jesu mor, og Hans brødre. Hvorfor gjør Lukas, som er forfatteren av Apostlenes gjerninger, gjør et nummer ut av det faktum at de holdt seg samstemmig til bønnen og påkallelsen?

Like før Jesus ble tatt opp til himmelen lovet han dem en hjelper, den Hellige Ånd, og disiplene ba trofast om at den Hellige Ånd måtte bli gitt dem. Går vi til kapittel 2 vers 1 leser vi: «Da pinsedagen var kommet, var de alle samlet på samme sted med samstemt sinn». Vi kan gå ut fra at disiplene hadde vært samlet i det øvre rommet hver dag siden Jesus ble tatt opp til himmelen, og i ti dager hadde de vært på samme sted, samstemmig i bønne og påkallelse.

For at en ekte vekkelse skal kunne starte er det nødvendig at alle gjør slik som apostlene gjorde i Jerusalem. De var samstemte og på ett sted i bønn og påkallelse. Vi må også være samstemte og på ett sted i bønne og påkallelse. Å være på ett sted må vi forstå i overført betydning, at vi er på samme sted åndelig. Vår Gud lengter etter å tenne den gnisten som vil starte den siste store vekkelsen, men vi må gjøre vår del, og ikke minst, vi må ikke la oss lure av falske vekkelser som kommer. Disse falske vekkelsene avslører vi med Jesajas til loven og til vitnesbyrdet!

Mirakler beviser ingen ting

Mirakler og mirakler er to vidt forskjellige ting. Gud har opp gjennom historien gjort mirakler, og Han har latt Sitt trofaste folk gjøre mirakler, som vi kan lese om i Apostlenes gjerninger 20,9-12 «Og i vinduet satt en ung mann ved navn Evtykus. Han falt i dyp søvn. Og da Paulus talte lenge, falt han i søvne ned fra tredje etasje, og ble tatt død opp. Men Paulus gikk ned, kastet seg over ham, omfavnet ham og sa: Bli ikke urolige, for hans sjel er i ham. Da han var kommet opp igjen, hadde brutt brødet, spist og samtalt en lang stund, like til daggry, drog han av sted. Og de førte den unge mannen inn levende, og de ble ikke lite trøstet». Mirakler av denne typen som kommer fra himmelens Gud er en type mirakler. Den andre typen mirakler vi ser er de som Satan står bak. Han har alltid gjort mirakler for å lede menneskene bort fra Gud Skaperen, og det er hevet over enhver tvil at Satan har makt til å gjøre under og mirakler, og at han kan gi makt til sine medarbeidere, det være seg de falne englene eller mennesker han har i sin makt.

Vi kan se på hva som skjedde i Egypt da Moses skulle føre Israel ut av fangenskapet. I 2 Mosebok 7,10 leser vi følgende: «Så gikk Moses og Aron inn til Farao, og de gjorde dette, slik som Herren hadde befalt. Aron kastet staven sin foran Faraos ansikt og foran tjenerne hans, og den ble til en slange». I de to neste versene leser vi om hvordan Farao reagerte: «Da kalte også Farao til seg vismennene og trollmennene. Så gjorde spåmennene i Egypt det samme med sine hemmelige kunster. For hver av dem kastet ned staven sin, og de ble til slanger … …». Her har vi to like mirakler, for det er jo et mirakel at staver blir til slanger, så da må vi prøve å finne ut hvilket mirakel som er ekte og hvilket som er falskt. Her er det relativt lett å skjelne mellom de to miraklene, for vers 12 avsluttes med denne setningen: «Men staven til Aron slukte stavene deres».

I endetiden vil Satans undre og mirakler ligge så tett opp til sannheten som mulig, og da blir det vanskelig å se forskjell på ekte mirakler og falske mirakler. Det er nå vi må ta Bibelen til hjelp, og se hva Guds Ord sier hvordan vi skal forholde oss til all lære inkludert mirakler og under. Bibelen sier oss at vi skal undersøke all lære med til loven og til vitnesbyrdet. Dersom de som utfører mirakler ikke taler og lærer i henhold til dette er det falske mirakler de utfører. Loven er, som vi så under Falske vekkelser, Guds ti bud – alle Guds ti bud, og vitnesbyrdet er profetenes forkynnelse. Dersom det gjøres mirakler i en kirke hvor det bevisst brytes et (eller flere) av Guds ti bud, er det falske mirakler som gjøres for å forføre de som ikke er rotfestet i Guds Ord.

Vi må med andre ord vende oss til Gud når vi ser mirakler, og be Ham om hjelp så vi ikke blir fanget i djevelens snarer, for som Paulus sier i Efeserne 6,12: «For vår kamp er ikke mot kjøtt og blod, men mot maktene, mot myndighetene, mot verdensherskerne i denne tidsalders mørke, mot ondskapens åndelige hærskarer i den himmelrommet».

Ellen G. White sier i Selected Messages 3:389 (1888). «Søk Gud for dere selv. Be om guddommelig opplysning så dere kan være sikre på at dere virkelig kjenner sannheten, slik at når den mektige og mirakel-utførende kraften vises og fienden kommer som en lysets engel, vil du klare å skille mellom Guds ekte verk, og det verket mørkets makter gjør for å etterligne Guds verk».

I den tiden vi lever i nå, før det høye rop lyder over hele verden, har ikke endetidsmenigheten, Guds trofaste rest, fått kraft og makt til å utføre mirakler og gjøre undere. Når det høye rop runger ut over verden vil det imidlertid bli gitt kraft til Guds trofaste rest til å gjøre mirakler. De miraklene som Guds trofaste rest vil utføre i den absolutte endetid vil ikke ha like stor betydning som de miraklene som Jesus gjorde, fordi Satan er der og gjør sine forfalskninger. Å utføre mirakler er ikke lenger at bevis på guddommelig makt og kraft gitt til Guds folk, fordi erkebedrageren allerede bruker sin makt til å utføre falske mirakler og undre.

Ellen G. White sier i Vitnesbyrd for kirken 9:16 (1909) følgende: «Guds folk vil ikke finne sin sikkerhet i å utføre mirakler, for Satan vil forfalske miraklene som vil bli utført».

Mirakler må ikke på noen måte ta Bibelens plass

Hvordan skal vi tilnærme oss mirakler som gjøres i våre dager? Ellen G. White forteller oss hvordan vi skal tilnærme oss mirakler som blir gjort i våre dager i Mot historiens klimaks. Der sier hun følgende: «Den siste store villfarelsen vil snart utspille seg foran oss. Antikrist vil utføre sine vidunderlige gjerninger foran våre øyne. Så nært vil forfalskningen være det sanne at det vil være umulig å skille mellom dem uten ved Den hellige skrift. Med Bibelen må hvert utsagn og hvert mirakel prøves».

Vi blir med andre ord oppfordret av Profetiens Ånd til å studere Bibelen med iver og flid, for der vil vi finne sannheten. Guds trofaste folk vet erfaringsmessig at Satan legger seg så tett opp til sannheten som mulig, og allikevel så langt vekk fra sannheten det går an å komme. Dette gjør han både med den forkynnelse og de mirakler som han nå fremmer gjennom den falne kirken, og det vil han gjøre når han kommer og utgir seg for å være Kristus. Dette er Satans måte, han imiterer Gud i alt det Gud gjør, og han lar ingen ting være uprøvd.

Vi kan se på et par eksempler. Da Eva ble forført av Satan i edens Hage spurte Satan, i en slanges drakt, «har Gud virkelig sagt: Dere skal ikke ete av noe tre i hagen?» (1 Mosebok 3,1.) Det var jo ikke dette Gud sa, men: «av hvert tre i hagen kan du fritt ete,» og så legger Gud til at det er en liten prøve på menneskets lojalitet, «men av treet til kunnskap om godt og ondt skal du ikke ete. For på den dag du eter av det, skal du sannelig dø». (1 Mosebok 2,16-17.) De kunne med andre ord spise av alle trærne i hagen … … … bortsett fra det ene nevnte treet. Dette vrenger Satan på. Han bruker de samme ordene, men stokker litt om på dem og meningen blir totalt forskjellig. Se bare på denne subtile måten Satan forvrenger Guds ord.

Slik er det også med sabbaten, som også er Guds segl. Gud valgte seg en av ukens dager som sin hviledag og som sitt segl. Det er ukens sjuende og siste dag, vår lørdag. Det er med dette seglet Guds trofaste rest vil bli beseglet med når tiden er inne. Satan kunne ikke være noe dårligere, så han valgte også en ukedag som sin ‘hviledag’ og som sitt ‘segl’. Fordi Gud valgte en ukedag som tegnet på sin autoritet måtte Satan, som er mr. CopyCat personlig, gjøre det samme. Da Satan alltid legger seg så tett opp til sannheten som mulig, og allikevel så langt vekk fra sannheten det går an å komme, måtte ukedagen han velger ligge så langt vekk fra ukens sjuende og siste dag som mulig, og det er ukens første dag som er søndag. Dette er også djevelens segl, som alle som aksepterer søndagen som hviledag når søndagsloven har blitt innført, vil ta på sin høyre hånd eller sin panne, Åpenbaringen 13,16.

På samme måte vil også Satan forfalske undre og mirakler, som han allerede gjør gjennom sine agenter, de falne kirkesamfunnene. Falske helbredelser har vi allerede sett på. Nå skal vi se på et annet fenomen som kalles mirakler.

Statuer som gråter tårer av blod.

1) Statue på Sicilia som gråter blod

Tusenvis av italienere valfarter til byen Messina på Sicilia etter at en statue av den høyt respekterte Padre Pio begynte å gråte tårer av blod. Om kvelden, onsdag den 6. mars 2002, ble det oppdaget at det rant en rød væske fra øynene på statuen. Strømmen av besøkende startet etter at meldingen om den gråtende statuen ble kjent gjennom kveldsnyhetene, og det første døgnet ble statuen besøkt av over 2000 mennesker. Padre Pio er en kjent religiøs skikkelse i Italia og har blitt kåret til helgen av pave Johannes Paul II. Pateren skal også ha opplevd «stigma» idet han fikk sårmerker på hender og føtter.


2) Gråtende Jomfru Maria statue i Civitavecchia, Italia

Rapporter om den 40 cm høye statuen av Jomfru Maria som gråter blod, utløste en voldsom interesse for mirakler i Italia. Statuen er blitt undersøkt av en kommisjon, som etter 14 møter og 50 øyenvitnerapporter konkluderer med at fenomenet er overnaturlig.

3) Gråtende Madonna i Mura, Spania

16. mars 1998 oppdaget den lokale presten i landsbyen Mura, 50 km nord for Barcelona, at en hvit marmorstatue av madonnaen så ut som om den hadde grått tårer av blod. Den 70 cm høye statuen var brakt dit fra Medjugorje og sto plassert på en sokkel utenfor landsbykirken. Presten Lluis Costa sier i et intervju: «Mange har kommet for å se madonnaen, og fordi de har sett og følt det, tviler de ikke på at dette er sant og trenger derfor ikke flere bevis. De som nærmer seg dette med en kritisk innstilling ville ikke ha trodd det selv om de så all verdens mirakler. Men en ting er sikkert, enten folk tror på det eller ikke, så føler de ærefrykt. Disse miraklene er som en advarsel: et rop uten ord, som folk er fri til å lytte til eller ikke».

4) Statue av jomfru Maria i Limburg, Holland, som gråter tårer og blod

Den opprinnelige statuen som gråt tårer ble gitt til en prest for nærmere undersøkelse og i forbindelse med dette ble den skadet. Til tross for skadene er den gradvis blitt restaurert – «kurert seg selv!», og blitt slik den opprinnelig var. Misfargingen er borte og jomfruens kappe er blitt rosafarget. Eieren fikk en ny statue av presten. To dager etter at han hadde fått den, begynte også den å gråte, denne gang tårer av blod. Senere ble dette til vanlige tårer. Kappen som opprinnelig var hvit, er gradvis blitt blå.

5) Visjoner og manifestasjoner av jomfru Maria

I mange år så en gruppe på seks barn i Međugorje, Bosnia, visjoner av jomfru Maria. Mange mirakler fant sted og tusenvis av mennesker har etter hvert besøkt denne landsbyen. Dette er skildret i den norske boken Maria-åpenbaringene i Međugorje, av Inge Stoltenberg. 

6) Bilde av jomfru Maria på finansbygning i Florida

Desember 1996: Over en to-etasjes glassvegg på en finansbygning i Clearwater, Florida, USA, dukket det plutselig opp et bilde som ligner på jomfru Maria. Dette ble også rapportert i norske media av NRK og TV2.  Bildet er ca. 15 meter bredt og 10 m høyt. Over en tre ukers periode i julen 1996, ble bildet sett av 450 000 mennesker. Patty Scharn, en resepsjonist, uttaler: «Det er ganske forbløffende, veldig åndelig og fredelig». Wayne Shelor, talsmann fra politiet sier: «De besøkende lager alter, har med gaver, blomster, lys og statuer. Det kommer opp til 500 mennesker om gangen, pleietrengende, handikappede i rullestol og blinde. Noen er blitt så overveldet at de har besvimt. Det er likevel ingen karnevalstemning, men en følelse av undring og ærefrykt».  Senere ble det regnbuefargede bildet utsatt for vandalisering da noen i juni 1997 kastet en ukjent væske på det som satte flekker. Etter to dager med kraftig tordenvær forsvant flekkene og bildet så igjen ut slik som det opprinnelig var.

Kilde: http://shareno.net/Jomfru%20Maria/bilderav.htm

Det er åpenbart at det er millioner av mennesker som tror på slike mirakler.

En av den katolske kirkes dogmer er jo at sjelen til mennesket lever etter at kroppen er død. Det at mennesket har en udødelig sjel er noe Bibelen motsier allerede i 1 Mosebok i forbindelse med skapelsen. I 1 Mosebok 2,7 står det: «Og Herren Gud formet mennesket av jordens støv, og Han blåste livets ånde inn i hans nesebor. Og mennesket ble en levende sjel». Det står at mennesket ble en levende sjel, det står ikke at det fikk en sjel. Denne forvrengningen av sannheten om mennesket er noe Satan utnytter til fulle, og han får blod til å renne ut av øynene på slike statuer.

Andre åpenbaringer av Maria, Jesu mor er disse.

De åpenbaringene som er mest kjente og som er anerkjent av Kirken er åpenbaringen i Caraveggio i 1432 for bondekvinnen Giovannetta de’Vacchi (Giannetta), den i Guadalupe i Mexico i 1531 for den hellige indianeren Juan Diego, den i Paris i 1830 for den hellige nonnen Katarina Labouré, den i La Salette i Frankrike i september 1846 for de to gjeterne Maximin Giraud og Mélanie Calvat, den i Lourdes i 1858 for den hellige Bernadette Soubirous og den i Fátima i 1917 for de tre gjeterbarna Lucia dos Santos og de salige Frans og Hyacinta Marto.

En som er mindre kjent, er åpenbaringen den 22. mars 1888, og igjen den 1. april, i et utilgjengelig område i kommunen Castelpetroso i provinsen Isernia i regionen Molise i Sør-Italia. Også denne gangen, som i alle andre åpenbaringer, viste Jomfruen seg for beskjedne personer, i dette tilfellet to lokale bondekvinner, Fabiana Cicchino (kalt Bibiana) (35) og Serafina Valentino (34), hustru til Domenico Cifelli.

Dette er fenomener som kommer hyppigere og hyppigere i vår tid. Men vi kan aldri erstatte Bibelen med mirakler og manifestasjoner av døde mennesker, samme hva den katolske kirken sier. Dette er spiritisme, og Bibelen advarer oss mot å påkalle de dødes ånder, eller gå til åndemanere. Det burde være nok å lese disse to versene.

3 Mosebok 19,31: «Vend dere ikke til åndemanere og dem som driver med spiritisme. Søk dem ikke, så dere ikke blir urene ved dem. Jeg er Herren deres Gud».

3 Mosebok 20,27: «En mann eller en kvinne som er et medium for åndemaning eller som driver med spiritisme, skal sannelig dø. De skal steine dem. Deres blod skal komme over dem».

Dette er nøyaktig hva som skjer i forbindelse med disse manifestasjonene. Fordi den katolske kirken tradisjonelt har fortalt sine medlemmer hva de skal tro er det millioner av mennesker som blir forført ved de manifestasjonene som skjer rundt om i verden. Millioner har valfartet, og vil valfarte til disse stedene som paven anbefaler og paven vil gi den enkelte katolikk absolusjon eller «syndenes forlatelse» dersom de valfarter til disse stedene på spesielle dager som paven bestemmer. Ellen G. White sier i Selected Messages 2:48 (1894). «Bibelen vil aldri bli erstattet av mirakuløse manifestasjoner. Du må studere sannheten, og du må søke etter den som en skjult skatt. Det vil ikke bli gitt noen fantastiske inspirasjoner bortsett fra Ordet, og de vil heller ikke ta plassen til det. Hold fast ved Ordet, og ta imot det innpodede Ordet, som vil gjøre menneskene vise til frelse».

Også i adventkirken

Kirkens største fiende har alltid kommet innenfra kirken selv. Det er alltid lettere å oppdage og avsløre en fiende som kommer utenfra. I 1 Johannes 2,18-19 snakker Johannes om forførelsene som vil komme i den siste tid. Han sier: «Dere barn! Det er den siste time! Og slik som dere har hørt at Antikristen kommer, er det allerede nå kommet mange antikrister. Av dette vet vi at det er den siste time. De gikk ut fra oss, men de var ikke av oss. For om de hadde vært av oss, ville de ha fortsatt sammen med oss. Men de gikk ut, for at det kunne bli åpenbart at ingen av dem var av oss».

Det er vel ikke til å undre seg at Satan velger denne strategien. Satan har riktignok prøvd andre strategier, men de har ikke vært så vellykkede. Først, da kirken ennå var relativ ny, egget han opp jødenes religiøse ledere og sekulære makter til å forfølge og drepe de kristne uten at dette gikk helt etter hans planer. Deretter så brukte han en romersk keiser som gjorde kristendommen til en statsreligion i Romerriket. Dette førte til at mye av de hedenske tradisjonene som var i de eksiterende religionene fikk innpass i kirken, som etter hvert også innførte nye og farligere menneskeskapte tradisjoner. Dette videreføres i vår tid, og forfølgelse og drap på de som holder seg til Guds rene ord igjen vil iverksettes i full skala.

Vi ser at stadig flere adventister trekkes mot de falske læresetningene som finnes innenfor våre rekker. Mange forfekter den-siste-generasjon-teologien som i korthet går ut på at mennesket i seg selv kan bli feilfrie / syndfrie, det vil si frelst ved egne gjerninger, som igjen impliserer at vi ikke trenger Jesus Kristus som vår frelser. Mange forfekter også at Jesus ikke er Gud, og belegger dette ut fra uttrykket Gud er Én! Andre igjen godkjenner homofile pastorer og homofil praksis, og noen sloss for åpen scene om hvem som har rett til å gjøre hva, som i forholdet til ordinasjon av kvinnelige pastorer. Det er også stadig flere pastorer som bryter med kirken sentralt, opererer i vårt navn og ber sine tilhørere og seere om å betale tienden til dem, noe som frata vår kirke store summer årlig.

Som vi ser så er fienden i ferd med å rive i filler Guds endetidsmenighet, men heldigvis så drar de fleste i den riktige enden av tauet i denne tautrekkingen. Men det ligger en kime til en større splittelse der om vi ikke gjør alt etter Guds vilje og ønske. Det er bare en som tjener på slike ting, og det er Satan.

Er du klar den dagen Satan kommer og utgir seg for å være Kristus?

I løpet av de 15 avsnittene de tre delene av Satans forførelser i de siste dager består av, har vi sett på hvilke forførelser og teknikker Satan vil bruke i den siste tid – for om mulig å forføre også de utvalgte. Jesus har fortalt oss på forhånd at dette vil skje (Matteus 24,25), Han har også fortalt oss hvordan vi kan klare å stå imot djevelens forførelser, og hvordan vi skal kunne klare å skille mellom det ekte som kommer fra Gud, fra det falske som kommer fra Satan. For å kunne skille mellom det gode og det onde må vi bruke mye tid sammen med Gud og Jesus, og det gjør vi når vi studerer Bibelen og når vi ber til Gud Faderen i Jesu navn. Gjennom grundige bibelstudier vil Gud opplyse oss og undervise oss og fortelle oss hva som er sannhet, og hvordan vi kan avsløre det falske.

Jeg vil avslutte med noen vers fra Jesaja: «Bind opp vitnesbyrdet, sett segl for loven hos mine disipler! Jeg vil vente på Herren, Han som skjuler Sitt åsyn for Jakobs hus. Jeg håper på Ham! Se, her er jeg og de barna Herren har gitt meg, til tegn og under i Israel fra hærskarenes Herre, Han som bor på Sions berg. Når de sier til dere: Søk dem som maner fram de døde, og spiritistene, som piper og mumler, skal ikke da et folk søke sin Gud? Skal de søke de døde for de levende? Til loven og til vitnesbyrdet! Hvis ikke de taler som dette ordet, får de aldri se morgenrøden», Jesaja 8,16-20.

Er du forberedt for den dagen som snart kommer over oss når Satan fremstår som en lysets engel og utgir seg for å være Jesus Kristus?

Er du i stand til å skille mellom Guds ekte budskap og Satans falske budskap?

Klarer du å avsløre løgnens far når han framstår som Kristus, eller lar du deg rive med av strømmen?

Vi må være klar over at Satan kjenner oss bedre enn vi kjenner oss selv. Han vet hvilke svakheter du og jeg har, og det er der han setter inn sine angrep. Hans eneste mål er å ødelegge oss og få oss til å falle. Han kan virke under og mirakler for at vi skal tro på falske vekkelser, og alt han gjør er for å føre oss vekk fra den levende Gud, himmelens og jordens Skaper. Vi i oss selv er ikke i stand til å forsvare oss mot dette. Men heldigvis så har vår Gud rakt ut en frelsende hånd, og har gjort og vil gjøre alt for å redde oss. Den eneste betingelsen er at vi tillater Gud å redde oss fra forførelsene som vi vet kommer. Det beste våpen, ja det eneste våpen vi har i kampen mot forførelsene i endetiden er å frykte Herren og lyde Hans ord. Å frykte Gud i denne forbindelsen betyr ikke å være redd for Gud, men ha ærefrykt for Ham, med andre ord å ære Gud, å respektere Gud, og anerkjenne Gud som den øverste autoriteten i våre liv. La oss søke tilflukt i Kristus, og la Han forsvare oss når Satans bedrag kommer over oss med full kraft.

Dersom vi er trofaste mot Herren Gud og følger Hans Ord, og holder alle Guds ti bud, da har Herren lovet oss dette: Går du gjennom vannene, skal Jeg være med deg, og gjennom elvene, skal de ikke skylle over deg. Går du gjennom ilden, skal den ikke svi deg, og flammen skal ikke brenne deg. (Jesaja 43,2.) Kjære leser, mens vi venter på det som må komme vil jeg gjøre Paulus’ ord til mine: Må fredens Herre Selv gi dere fred, alltid og på alle måter. Herren være med dere alle! (2 Tessalonikerbrev 3,16.)