Åpenbaringen 13; Dyrets bilde.

Innledning.

Jeg har vært inne på kapittel 13 i Åpenbaringen tidligere i forbindelse med Daniel kapittel 7. Nå skal vi se på en annen side av dette kapitlet. Dyrets bilde.

Åpenbaringen 13 forteller oss om to dyr som skal stige opp fra hhv. havet og jorden. Dyret som stiger opp fra havet gjør det i et tett befolket område, og da er det alltid i forbindelse med krig eller politisk uro. Når et dyr stiger opp fra jorden betyr det at dette dyret vokser fram i et tynt befolket område og på en fredelig måte. Dyret fra havet, versene 1 – 10, har vi sett på som nevnt, mens dyret fra jorden har vi bare så vidt vært inne på tidligere.

Til tross for at de kommer fram på forskjellig måte er det visse likheter mellom disse to dyrene. Dyret fra havet omtales slik: Og jeg så et dyr stige opp … mens dyret fra jorden omtales slik: Deretter så jeg et annet dyr som kom opp … Beskrivelsen av dyret fra jorden skiller seg i vesentlig grad fra det første dyret, som steg opp fra havet, men det er noe som vil endre seg etter hvert.

Vi finner en klar parallell til disse to dyrene i Åpenbaringen 17,10 den ene … og den andre … Uttrykkene den ene og et dyr er samvariasjoner, og uttrykkene den andre og et annet dyr er samvariasjoner, og uttrykker følgelig samme mening og beskriver samme entitet.

Versene 14 – 16 viser hva det andre dyret er i stand til å gjøre. Vi snakker om en verdensmakt som ikke bare har mulighet til å utstede lover og påbud og ilegge straffer for overtredelser, men som også kan håndheve dette på verdensbasis. Selvfølgelig i samarbeid med det første dyret. Det andre dyret, det fra jorden, vil, når tiden er inne, sette opp et bilde av det første dyret, det fra havet. Et bilde er noe som gjenspeiler en ting, og hva som gjenspeiles kommer fram i teksten i kapittel 13.

Hovedtrekkene er at det andre dyret utøver sin makt i det første dyrets nærvær. Det vil si at det vil utvikle seg et utstrakt samarbeide mellom disse dyrene. Det andre dyret får til og med folkene på jorden til å tilbe det første dyret.

Da er vi tilbake til start igjen, for å si det slik. Det hele handler altså om tilbedelse av andre enn Gud Skaperen. Det andre dyret får ild til å falle ned fra himmelen, og dette er en del av forførelsen det andre dyret bevirker. Dette er kanskje det mest kryptiske i denne sekvensen. Ild fra himmelen hva er det? Mange velger å tro at dette er atombombene som ble sluppet over Hiroshima og Nagasaki i august 1945,og andre velger mer fantasifulle forklaringer på dette. Det som nevnes her, ild fra himmelen, ligner imidlertid veldig på det som skjedde på pinsedagen. Da falt det tunger av ild fra himmelen og satte seg på apostlene. Vi ser noe lignende som manifesterer seg i de karismatiske kirkesamfunnene verden over i vår tid. Som nevnt tidligere er det pastorer som blåser den hellige ånd på menigheten med det resultatet at de faller overende som skutt av en kanon, andre så vidt rører ved pannene til folk med samme resultat, andre igjen ligger på gulvet og vrir seg i spasmer og/eller ler hysterisk. Når vi ser hvilke følger disse handlingene får, og hvilke scener som utspiller seg i slike menigheter bør det være klart at det ikke er Den Hellige Ånd som står bak dette. Det er helt andre åndskrefter som står bak dette.

Det andre dyret vil sette opp et bilde. Hva er det for et bilde? Hva er det som gjenspeiler det første dyret på en måte som karakteriserer det? Det første dyret, som er det lille hornet, satte seg mål å forandre lov og tid, og det er bare ett sted hvor lov og tid er knyttet sammen, det er i de ti bud.

Guds fjerde bud i 2 Mosebok 20,8-11 sier: Husk på hviledagen så du holder den hellig. Seks dager skal du arbeide og gjøre all din gjerning, men den sjuende dagen er sabbat for Herren din Gud. På den dagen skal du ikke gjøre noe arbeid, verken du, din sønn eller din datter, din tjener eller din tjenestekvinne, din buskap eller den fremmede som bor innenfor dine porter. For på seks dager dannet Herren himmelen og jorden, havet og alt som er i dem, og Han hvilte på den sjuende dagen. Derfor velsignet Herren sabbatsdagen og helliget den.

Loven er Guds lov og det fjerde bud, tiden er ukens sjuende dag. Dette har det første dyret forandret ved å innføre søndagen som hviledag i stedet for sabbaten, ukens sjuende dag, som Gud har velsignet og lyst hellig.

Hvordan kan et bilde av det første dyret snakke? Hvordan kan søndagen snakke? Vers 14 sier at dyret fra jorden skal få de som bor på jorden til å sette opp dette bildet. Gud har gitt påbud om å holde ukens sjuende dag – lørdag – som helligdag. Det første dyret endret dette til ukens første dag – søndag. Det andre dyret vil stå bak en verdensomfattende søndagslov eller et sett med søndagslover. At dette bildet taler betyr at det ligger sanksjoner bak loven(e), og at dyret fra jorden har makt til å håndheve dette. Alle må følge denne loven / disse lovene, hvis ikke venter det straff. De som ikke underordner seg dette vil ifølge Åpenbaringen 13,17 verken få lov til å kjøpe eller selge.

Med andre ord er dette på sikt – en dødsstraff.

Finner vi noe lignende i Bibelen? Selvfølgelig gjør vi det. I Daniel kapittel 3 leser vi om Nebukadnesar som setter opp et bilde (=statue) av seg selv – i gull – som alle måtte falle ned for å tilbe (vers 5 og 6) da musikken begynte. Det forteller oss også at musikk vil spille en viktig rolle i endetidens tilbedelse, spesielt i den falne kirken. Også her var det en passende straff: Den som ikke faller ned og tilber den, skal straks kastes i en ovn med brennende ild, Daniel 3,6.

Som vi ser så er det ikke mye som har forandret seg. Satan er den samme. Alle skal tvinges til å tilbe ham, og de som ikke vil, skal drepes. Men hvordan skal dette kunne håndheves? Det nevnes at de som får kjøpe og selge må ha dyrets merke på sin hånd eller sin panne, eller tallet for hans navn.

Dyrets merke.

Om dyrets merke sier Bibelen: Han gjør slik at alle, både små og store, rike og fattige, frie og treller, tar imot et merke på sin høyre hånd eller på sin panne, Åpenbaringen 13,16

Hva er dyrets merke? Det sier Bibelen ingen ting om, så derfor verserer det utallige meninger om hva som er dyrets merke. Dette endrer seg stadig vekk ettersom teknologien gjør framskritt, og bankkortet, microchips og strekkoden er noen av alternativene som har blitt lansert opp gjennom de siste 50 – 60 årene. Mange er redde for å la seg vaksinerer da de tror at de på den måten vil få en microchip injisert i kroppen, og tror at de da har tatt dyrets merke. Et eldre alternativ er at alle som tar dyrets tegn vil få tallet 666 stemplet eller tatovert på hånden eller pannen. Felles for alle disse alternativene er at de ikke bygger på Bibelen.

Det står ikke hva dyrets merke er i Bibelen og det er dette som skaper grobunn for alle de fantasifulle variantene av dyrets merke, men vi leser i Bibelen at Gud har et merke. Når Gud har et tegn eller merke, så kan ikke Satan være noe dårligere. Han imiterer Guds merke, og det er denne imitasjonen av et merke har han overlatt til sine agenter å lansere i verden.

Når vi adlyder Gud og holder hans lov og bud så er dette en form for å tilbe Gud, slik Gud ønsker vi skal tilbe ham. Vi viser at vi setter Gud over alt i denne verden. Dersom man adlyder en lov som kommer fra menneskelig hold som går på tvers av det Guds lov sier vi skal gjøre, slik som å tilbe bildet av det første dyret som det andre dyret setter opp, da adlyder man en annen makt, og følgelig tilber man da det første dyret i stedet for å tilbe Gud. Det er hvem menneskene tilber det er snakk om. De som tilber dyrets bilde er derfor i opposisjon til Gud, og på den måten tar (får) de et merke enten på hånden eller pannen.

Den første gangen vi leser om et merke i Bibelen er i 1 Mosebok 4,1-15. Kain drepte sin bror, og etterpå så gir Gud Kain et merke så ingen skulle drepe ham for å hevne det han hadde gjort mot Abel. Og Herren satte et merke på Kain, så den som fant ham, ikke skulle slå ham i hjel, (vers 15). Gud ga som vi ser Kain et merke slik at ingen skulle gjøre ham noe, men det kommer ikke fram hva dette merket var.

I Esekiel 9,4-6 finner vi et annet merke. Herren sa til ham: Gå midt gjennom staden, midt gjennom Jerusalem, og sett et merke på pannen til de mennene som sukker og stønner over alle styggedommene som blir gjort i hennes midte Til de andre sa Han mens jeg hørte det: Gå etter ham gjennom staden og slå i hjel. La ikke deres øye vise medynk og vis ingen skånsel. Den gamle og den unge mann, jomfruen og det lille barnet og kvinnen, drep og ødelegg dem! Men kom ikke nær noen som har merket på seg. I Min helligdom skal dere begynne. Så begynte de med de eldste som stod framfor huset.

Som vi ser så skal dette merket gis de som … sukker og stønner over alle styggedommene som blir gjort … De som får dette merket skal derfor spares når dommen over de som gjør disse styggedommene kommer. Vi må huske på at Esekiel var i Babylon og Jerusalem var ødelagt da han fikk denne profetien. Det kan derfor ikke være det fysiske Jerusalem som menes i disse versene. Jerusalem i disse versene representerer hele kirken og består av alle kirkesamfunn, mens min helligdom representerer Guds trofaste rest. Heller ikke her kommer det fram hva merket var, men i likhet med det merket Kain fikk og som beskyttet ham, skulle dette merket beskytte dem som fikk det mot en kommende dom. Så er spørsmålet om vi kan finne ut med hjelp av Bibelen hva Guds merke er.

I Esekiel 20,12 finner vi denne teksten: Jeg gav dem også Mine sabbater. De skulle være et tegn mellom dem og Meg, så de skulle kjenne at Jeg er Herren som helliger dem… og i Esekiel 20,20 finner vi følgende tekst: Hold Mine sabbater hellig, så skal de være et tegn mellom Meg og dere, så dere skal kjenne at Jeg er Herren deres Gud.

Her er Esekiel veldig klar på hva Guds tegn/merke er. Guds tegn eller merke er Guds sabbat, ukens sjuende dag, vår lørdag. Men, vil mange si, et tegn er vel ikke et merke! Vel, det er jo akkurat det et tegn er, det er et merke. Tegn og merke er synonyme begreper. Det ligger implisitt i teksten at Guds merke ikke er et synlig merke, men det skal være et tegn mellom Gud og de menneskene som holder Guds sabbat. Helligholdelsen av sabbaten er altså selve tegnet. Dette betyr at dyrets merke heller ikke er et synlig merke, men merket blir forstått ut fra de handlingene menneskene gjør.

Da Gud har en av ukens dager som sitt tegn/merke, kan ikke Satan være noe dårligere og derfor valgte han også en ukedag som sitt merke. Satan imiterer jo Gud på alle mulige måter og legger sine bedrag så tett opp til sannheten som han kan, samtidig som bedragene er så lang vekk fra sannheten som mulig. I Edens Hage sa Gud til menneskene at de ikke skulle spise av det ene treet som ga kunnskap om godt og ondt. Da slangen, Satan, fristet Eva spurte han henne om de ikke fikk lov til å ete av noe tre i hagen. Det er både en subtil endring og en stor endring på en gang, så tett opp til sannheten som han kunne og samtidig så lang vekk som det var mulig å komme. Slik har han holdt på helt siden syndefallet, og slik vil det være til siste slutt.

I vårt tilfelle velger altså Satan å ta et merke som til forveksling er lik Guds merke. For det første må det ligge så tett opp til Guds merke som mulig, og siden Guds merke er en av ukens dager velger følgelig Satan også en av ukens dager. Deretter må Satans merke ligge så langt vekk fra Guds merke som mulig. Gud valgte ukens siste dag, vår lørdag, som sin Hellige dag. Det var denne dagen han velsignet og lyste hellig, eller satte til side til hellig bruk, under skapelsen. Den dagen som ligger lengst vekk fra ukens siste dag er jo ukens første dag, vår søndag, og det er denne dagen Satan valgte.

Nå vil sikkert noen heve pekefingeren og si at det er søndagen som er ukens siste dag. Ja, ifølge våre almanakker er den det – i Norge -, men det skjedde ikke før 1. januar 1973 at søndagen ble plassert som ukens siste dag. Fra Wikipedia: Mandag er ifølge den internasjonale standarden ISO 8601 den første dagen i arbeidsuka. I enkelte land, deriblant USA, regnes mandag som den andre dagen i uka. Også i henhold til hebraisk og muslimsk kalender er søndag den første ukedagen. Navnet for mandag på arabisk, gresk, hebraisk og portugisisk er andre dag. Tidligere var søndagen den første dagen i uken også i Norge, men det ble endret fra 1. januar 1973. Da ble hviledagen søndag flyttet fra starten til slutten av uken i Norge. Forut for endringen var det en stortingsdebatt hvor noen gikk hardt inn for å beholde søndag som første dag på grunn av den kristne tradisjon, men flertallet stemte for å endre kalendersystemet til å følge arbeidsuken. https://no.wikipedia.org/wiki/Mandag

Dette temaet, hvilken hviledag vi skal helligholde, vil bil den siste store lojalitetstesten for Guds folk når den store konflikten nærmer seg slutten. Alle vil bli satt på valg en gang i nær framtid, og alle må velge side. Ingen kan si at det er uvesentlig hvilket lojalitetsmerke vi velger, Guds merke eller dyrets merke. Og det langt i fra likegyldig hvilken dag vi velger som vår hviledag, for det valget vi tar vil følge oss inn i evigheten. Velger vi å tilbe Gud eller dyrets bilde? Velger vi å tilbe Gud, følger vi Ham. Velger vi å tilbe dyrets merke, følger vi Satan. Det er enten eller, ingen mellomting.

Det er helt tydelig at sabbatspørsmålet vil være avgjørende i den absolutte endetid, og Gud har brukt mye tid på å fortelle oss dette gjennom Bibelen. Sabbaten, den sjuende dag, hviledagen og Herrens hellige dag er brukt omtrent 200 ganger for å lære oss å holde denne dagen hellig, hva vi bør gjøre på denne dagen, hva vi bør avstå fra å gjøre på denne dagen, og for å vise oss viktigheten av den.

I Daniel 7,25 står det at han, det lille hornet, skal sette seg fore å forandre tider og lov. Siden årtusenskiftet har det vært gjort mye i retning av å utforme en søndagslov som kan få en universell gyldighet, og nåværende pave Franz reiser rundt og promoterer familiedagen som selvfølgelig er søndag, med begrunnelsen at alle trenger en hel dag fri fra sitt arbeid for å tilbringe mer tid, en hel dag, sammen med familien, og pavemakten tar ubeskjedent nok æren for å gi denne fridagen til menneskeheten. Allerede under skapelsen ga Gud menneskene en fridag, ukens sjuende dag –  sabbaten – vår lørdag, så det paven gjør er å overstyre Guds bestemmelse ved å endre på hviledagen.

Pave Franz har hatt personlige samtaler med USAs tidligere president Obama, han har talt til FNs hovedforsamling, og tema har vært familiedagen. Foreløpig kan ikke USA innføre religiøse lover da det er nedfelt et forbud mot dette i USAs forfatning. USA skal ikke blande stat og religion. Dette gir oss tre muligheter. Enten endrer USAs president og/eller høyesterett grunnloven og sløyfer dette tillegget som forbyr staten å innføre religiøse lover, eller så kan forbudet rett og slett ignoreres, eller så kan en religiøs lov få en sekulær innpakning så som familiedagen. Familiedagen vil jo være akseptabel og spiselig for alle mennesker uansett tro – med et lite unntak; Guds trofaste rest i endetiden.

USAs sittende president i 2020, Donald Trump, har kommet med uttalelser om at han vil suspendere kongressen da han mener den hindrer ham i å utføre sin plikt som president. Han er frustrert over ikke å få godkjent utnevnelser av dommere til Høyesterett og andre embetsmenn under koronakrisen og derfor truer han med midlertidig å oppløse både Representantenes hus og Senatet til han får på plass de embetspersoner han vil. Vi skal ikke lese for mye inn i en slik uttalelse, men det er verd å ta med i en tankerekke.

Arbeidet med å endre hviledagen har pågått siden tidlig i kirkens historie. Følgende sitater fra kirkens historie er i denne sammenhengen tankevekkende.

 • Keiser Konstantins søndagslov kom den 7. mars 321 e.Kr. og den sier: På solens ærverdige dag (venerabili die Solis) bør embedsmennene og befolkningen i byene hvile, og verkstedene bør stenges. Men på landet har de mennesker som driver landbruk, lov til å fortsette arbeidet. (Codex Jusunianus i Schaff, History of the Christian Church)
 • I 364 e.Kr. kom den første kirkelige søndagslov, utstedt av konsilet i Laodikea, hvor skikken med å la være å arbeide på lørdagen ble fordømt.
 • I 538 e.Kr. utstedte konsilet i Orleans en strengere og innskjerpet søndagslov, som blant annet også stoppet arbeidet i landbruket.
 • Historikeren Sokrates (380 – 439 e.Kr.) sa ifølge Ecclesiastical History. Nesten alle kirkene i verden feirer sakramentene på sabbaten hver uke, men de kristne i Alexandria og Rom har av en eller annen tradisjon sluttet med å gjøre dette.

I Norge har vi en søndagslov som forbyr all aktivitet som kan forstyrre helligdagsfreden. Denne loven heter Lov om helligdager og helligdagsfred (av 24. februar 1995 – og erstatter lov av 4. juni 1965, og den tidligere forordning av 12. mars 1735). De viktigste punktene er i korthet:

§1 som forteller at loven er til for å verne om det gudstjenestelige liv og den alminnelige fred på helligdager og for å gi høytiden ro og verdighet. §2 som forteller hvilke dager den omfatter, og som pkt. a er, ikke overraskende, nevnt søndagen. §3 som forteller at det på helligdag fra kl. 00 til kl. 24 samt påske-, pinse- og julaften etter kl. 16 skal det være helligdagsfred som ingen noe sted må forstyrre med utilbørlig larm. §6 sier at den som forsettlig eller uaktsomt overtrer §§ 3 til 5 i denne lov, eller bestemmelser gitt i medhold av disse paragrafene, straffes med bøter.

Selv om den norske søndagsloven kan ilegge bøter (og fengselsstraff) for overtredelse, så der den likevel nesten harmløs i forhold til den søndagsloven vi vet vil komme. Vi ser at det begynner å tilspisse seg, men det lille hornet har god tid så det forhaster seg ikke med å fullføre dette. søndagsloven er på beddingen, for å si det slik, den vil komme og det med mye strengere straffer enn det vi ser den norske loven kan ilegge folk. Loven kommer, og den kommer snart, det har vi Bibelens ord på … og gjør slik at ingen kan kjøpe eller selge uten den som har merket eller dyrets navn eller tallet for hans navn. Åpenbaringen 13,17

Det bildet av det første dyret, som det andre dyret setter opp, er søndagsloven(e). Å tilbe bildet av det første dyret, som er søndagsloven, må forstås i overført betydning. Hånden står for arbeid og pannen for kunnskap. De som tar imot merket på sin høyre hånd utfører arbeid på sabbaten, mens de som får merket på pannen gjør bevisst imot Guds bud ved at de har kunnskap om at de ikke skal utføre arbeid på sabbaten, men likevel gjør det.

Men hvorfor tas merket på hånden eller pannen?

Hvordan kan denne dagen bli et merke på hånden eller på pannen? Jo, det har som sagt med forståelsen av ordene å gjøre. På hånden må forstås med arbeid, og på pannen må forstås med kunnskap. Like før Israel skulle ta Kanaan i besittelse etter utgangen av Egypt repeteres Guds ti bud for nasjonen i 5 Mosebok kapittel 5. I kapittel 6 finner vi et avsnitt som forteller at de skulle binde et tegn rundt hånden, og en minneseddel mellom øynene for å kunne huske på Guds ti bud og Hans lover.

Dette er budet, lovene og dommene som Herren deres Gud har befalt meg å lære dere, så dere kan holde dem i det landet dere skal gå inn i for å ta det i eie, for at du kan frykte Herren din Gud, holde alle Hans lover og Hans bud som Jeg befaler deg, både du og din sønn og din sønnesønn, alle ditt livs dager, og for at dine dager kan bli mange. Derfor Israel, hør, og ta deg i vare så du holder dem, så det kan gå deg vel, og dere kan bli overmåte tallrike, slik Herren, dine fedres Gud, har lovt deg, i et land som flyter med melk og honning. Hør, Israel! Herren vår Gud, Herren er én! Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, av hele din sjel og av all din makt. Disse ordene som Jeg befaler deg i dag, skal forbli i ditt hjerte. Du skal innprente dine barn dem, og du skal tale om dem når du sitter i ditt hus, når du går på veien, når du legger deg og når du står opp. Du skal binde dem som et tegn rundt hånden, og de skal være som minnesedler mellom dine øyne. Du skal skrive dem på dørstolpene til ditt hus og på dine porter. 5 Mosebok 6,1-9

Dette er opprinnelsen til uttrykket på hånden eller pannen, og etter hvert så har det å ha et merke på hånden eller på pannen blitt forstått med arbeid (på hånden) og kunnskap (på pannen). Som vi ser her så ble Israel bedt om å huske utgangen fra Egypt, og at dette skulle være et tegn for dem som de skulle bære på hånden og på pannen. Grunnen til at de skulle ha disse tegnene eller merkene var todelt. De skulle ha disse tegnene for 1) å huske på Guds ti bud, hvor det fjerde budet peker tilbake til skapelsen og Gud som Skaperen av hele universet, og 2) for å huske utgangen fra Egypt, fordi utgangen fra Egypt er et bilde på frelsen i Kristus, noe som er veldig viktig å huske på, spesielt med tanke på at Guds merke i endetiden – Gud segl – vil redde (frelse) oss fra en frådende verden.

Vi vet også med sikkerhet at det er foretatt en endring med hensyn til sabbatsdagen. Den Romersk Katolske Kirke innrømmer åpent at det er denne kirken som har endret hviledagen fra lørdag til søndag. De innrømmer også at hvis vi skal følge Bibelen, så bør vi holde den sjuende dagen, lørdagen, som Guds sabbat, ikke søndag.

Følgende er hentet fra The Convert`s Catechism of Catholic Doctrine side 50, 1977 utgaven og Doctrinal Catechism side 176. Begge bøker tilhører Den katolske kirkes troslærebøker.

Spørsmål: Hvilken dag er sabbat?
Svar: Lørdag er sabbat.
Spørsmål: Hvorfor holder vi søndag i stedet for lørdag?
Svar: Vi holder søndag i stedet for lørdag fordi den katolske kirke på kirkemøtet i Laodikea (år 336 e.Kr.) overførte sabbatens hellighet fra lørdag til søndag.
Spørsmål: Kan du på noen annen måte bevise at kirken har makt til å innsette festdager ved lov?
Svar: Dersom den ikke hadde slik makt, kunne den ikke ha gjort det som alle nåtidens religionsbekjennere er enig med den i; Den kunne ikke ha innført helligholdelsen av søndagen, den første dag i uken, i stedet for helligholdelsen av lørdag, den syvende dag i uken, en forandring som det ikke finnes noen autoritet for i Skriften.

En gang i nær fremtid vil det bli innført søndagslover globalt, med sanksjonsmuligheter overfor dem som ikke lyder disse søndagslovene. Da vil det andre dyret, det fra jorden, ifølge Åpenbaringen 13,17 gjøre slik at ingen kan kjøpe eller selge uten den som har merket eller dyrets navn eller tallet for hans navn. Vi vil altså bli satt på en hard prøve, og spørsmålet er om vi velger og ikke minst våger å stole på alle Guds løfter, løfter som sier at Han vil sørge for oss og utfri oss fra alle prøvelser som kommer, og lar Gud besegle oss med sitt merke. Gud har ukens sjuende dag, sabbaten, som sitt merke, og dyret har søndagen som sitt merke, men ingen vil bli merket verken med Guds merke eller dyrets merke før vi har kommet helt ned mot slutten av endetiden når kampen mellom Guds sabbat eller pavens sabbat når sitt klimaks med tvungen helligholdelse av søndagen. Da vil alle som har kunnskap om hvilken dag som er Guds hviledag, ukens sjuende dag – lørdagen, men som allikevel velger å arbeide den dagen, når tiden er inne, ta eller bli merket med dyrets merke på sine hender og/eller panner. De som velger å holde Guds hviledag vil bli beseglet for evig og alltid med Guds segl/tegn/merke, og det kun de som har dette seglet som vil bli med Jesus da han kommer igjen for å forløse Sin trofaste rest.

Dyrets navns tall, 666

Her er visdommen. La den som har forstand, regne ut dyrets tall, for det er et menneskes tall. Hans tall er 666. Åpenbaringen 13,18

Dyrets tall er et menneskes tall, står det. Dette har ingen ting med kabbalisme å gjøre, men er en tilleggsopplysning som kan hjelpe oss å finne ut hvem dyret fra havet er, for det er dette dyrets bilde som er satt opp.

Det er mange som harselerer over dette tallet, og sier at dette nummeret 666 passer på nær sagt hele verden. Det er for så vidt riktig. Men vi kan ikke bruke kun en karakteristikk for å plukke ut den makten som ligger bak dyret fra havet. Det er ikke før vi kan bruke alle de karakteristikkene Bibelen gir oss på en og samme makt at vi kan være sikre.

Gjennom Dan 2, 7, 8 og 11 har vi sett på de fleste av karakteristikkene, og vi ser at profetien tillegger det fjerde dyret i Daniel kapittel 7 alle disse egenskapene. Men hva med titler og andre ting som forbindes med denne kirken? At paven kaller seg Vicarius Filii Dei er gammelt nytt, og selv om det blir benektet av mange så finnes faktisk den tittelen på flere offisielle katolske dokumenter.

At Vicarius Filii Dei med romerske tallverdier blir 666 er også velkjent for de fleste, men la oss se på andre og mer ukjente betegnelser. Det er rett og slett fascinerende å se hva tallverdiene av titler og uttrykk som beskriver pavemakten, og/eller som er knyttet til pavemakten på en eller annen måte blir ved å sette inn tallverdiene for de enkelte bokstavene, både på hebraisk, gresk og latin.

Vi har Romiith som betyr Romerriket, Romiti som betyr romeren (den romerske mann). Med hebraiske tallverdier hvor O = 6, I = 10, M = 40, R = 200, T eller TH = 400 blir dette:                             Romiith = 200+6+40+10+10+400 = 666 Romiti = 200+6+40+10+400+10 = 666

Gamle greske ord og uttrykk som forbindes med DRKK er: He Latine Basileia, som betyr det latinske riket; Italika Ekklesia, som betyr den italienske kirken; Apostates, som betyr frafallet! Paradosis; som betyr tradisjon! Med greske tallverdier blir det slik: He Latine Basileia 0+8+30+1+300+10+50+8+2+1+200+10+30+5+10+1=666 Italika Ekklesia 10+300+1+30+10+20+1+5+20+20+30+8+200+10+1=666 Apostates 1+80+70+6+1+300+8+200=666 Paradosis 80+1+100+1+4+70+200+10+200=666

I tillegg til dette finner vi Lateinos, som betyr den latinsk talende mann. Og hvilket språk er det offisielle språket i Vatikanet? Jo, selvfølgelig latin! De greske tallverdiene her er: L = 30, A = 1, T = 300, E = 5, I = 10, N = 50, O = 70 og S = 200. Og summen? Sannelig blir det 666 her også.

Dyrets bilde settes snart opp.

Vi har allerede nevnt en del om dette temaet da vi så på de to dyrene i Åpenbaringen 13 og likhetene dem imellom. Vi så også at det andre dyret, når tiden er inne, vil sette opp et bilde av det første dyret. Vi skal nå se på en annen side av dette temaet. Dyrets bilde.

Han ble gitt makt til å gi ånde til dyrets bilde, slik at dyrets bilde skulle snakke, og gjøre det slik at alle de som ikke ville tilbe dyrets bilde, ble drept. Åpenbaringen 13,15

Kong Nebukadnesar laget en billedstøtte av gull. Den var seksti alen høy og seks alen bred. Han satte den opp i Duradalen, i provinsen Babylon. Daniel 3,1

på den tiden dere hører lyden av horn, fløyte, lyre, harpe, lutt og trommer sammen med all slags musikk, skal dere falle ned og tilbe gullbilledstøtten som kong Nebukadnesar har satt opp. Den som ikke faller ned og tilber den, skal straks kastes i en ovn med brennende ild. Daniel 3,5-6

Åpenbaringen 13,15 forteller oss at i endetiden vil dyret fra jorden, som vi tidligere har forklart som USA, sette opp et bilde av dyret fra havet, et bilde som alle må falle ned og tilbe. Dette gir klare assosiasjoner til Daniel kapittel 3, hvor Nebukadnesar setter opp et bilde av seg selv – i gull – som alle måtte falle ned for å tilbe da musikken begynte å spille (vers 5 og 6). Det forteller oss også at musikk vil spille en viktig rolle i endetidens tilbedelse, spesielt i den falne kirken.

Vi har også forklart det første dyret som er samme makt som det lille hornet, og vi hevder at dette er pavemakten. Det er vi imidlertid ikke alene om å mene. Allerede på syv- åttehundretallet ble pavemakten tillagt disse egenskapene av de som ble forfulgt av romerkirken. Martin Luther og flere andre reformatorer som levde mot slutten av den mørke middelalderen mente det samme. Så vi er langt fra de eneste, og ei heller de første som mener dette om pavemakten.

Daniels bok er nøkkelen til å forstå Åpenbaringen, og hvis Daniels bok ikke blir forstått vil følgelig Åpenbaringen bli vanskeligere å forstå, ikke umulig, men svært mye vanskeligere. Daniel ser verdenshistorien utfolde seg fra sin egen samtid og til Jesu gjenkomst, og han ser de fire rikene som i Daniels profetier utgjør trusselen mot Guds folk, Babylon, Medo-Persia, Grekenland og Romerriket. Noen andre riker eller makter er det ikke plass til innenfor de rammene Daniels bok trekker opp, så lenge som Guds selv ikke gjør noe annet kjent (Amos 3,7).

Med innenfor de rammene mener jeg da: 1) Det området hvor Guds folk til enhver tid lever, og det er i hovedsak Midtøsten og Europa fram til det 17. århundre. Etter denne tid blir Guds folk spredd over hele verden. 2) Det geografiske området som det enkelte riket i Daniels profetier til enhver tid råder over, 3) Disse rikene må ha en direkte og ødeleggende innflytelse på Guds folk over lang tid, en håndfull år er ikke tilstrekkelig.

For ordens skyld, Daniels bok tar i utgangspunktet kun for seg Midtøsten og Europa. Når det gjelder Johannes og Åpenbaringen, så ser han ikke bare historien utvikle seg fra sin samtid og til Jesu gjenkomst, han ser også bakover i tiden, noe som fremkommer i uttrykket fem er falt (Åpenbaringen 17,10), hvilket betyr at det har vært fem riker før det riket Johannes ser regjere verden på sin tid. I tillegg så får Johannes opplysninger om to andre riker som vil ha ulik innflytelse på Guds sak og Guds folk. Frankrike i Åpenbaringen 11,7-9 og USA Åpenbaringen 13,11-18.

Frankrike får heller en beskjeden dekning i profetiene, og hadde da heller ingen særlig ødeleggende effekt på Guds folk over tid. Det var bare en kort tid rundt den franske revolusjonen at Frankrike forfulgte de kristne. De fire dyrene i Daniel 7, som alle forfølger Guds folk over tid, tillot hedenske religioner. I motsetning til dette så avskaffet Frankrike all religion i en kort periode. Frankrike blandet da heller ikke politisk makt og religiøs makt. Snarere tvert imot. Det er jo en forutsetning at dette gjøres for å kunne regnes som et av dyrene i kronologien i Daniel og Åpenbaringen. USA derimot, vil spille en prominent rolle i endetiden ut fra hva profetiene forteller om dyret fra jorden.

USA får en langt større oppmerksomhet i profetien enn Frankrike, og det er verd å merke seg hva det står om dyret fra jorden. Det hadde to horn og talte som en drage. Dette forklares slik at i denne nasjonens første år så er det ydmykt som et lam, og har et klart skille mellom religiøs makt og statsmakt. Derav to horn. Da de første som flyktet fra religiøs undertrykkelse i Europa kom til det nye landet i vest var det en ting de satt høyere enn noe annet, og det var religiøs frihet. Da USAs grunnlov ble laget ble det nedfelt et eget punkt om at staten ikke skulle blande seg inn i folks religiøse liv. Staten skulle ikke regulere kristenlivet, og alle fikk lov å tro det de ville tro.

Men en ting er hva som sies, en annen ting er hva som gjøres. Allerede like etter framveksten av syvendedags adventistene og etableringen av SDA som et kirkesamfunn i 1863, begynte enkelte delstater å innføre søndagslover, sannsynligvis for å bygge opp mot den påvirkningen SDA hadde på det religiøse livet i forhold til hvilken dag som er Guds hviledag, (George R. Knight, Jakten på identitet). Nå sier man at dette ikke er føderale lover, men lokale lover som de enkelte delstatene kan innføre uten å komme i konflikt med grunnloven. USAs grunnlov forbyr imidlertid krav om religiøs tilhørighet for å kunne inneha offentlige verv, men de siste tiårene har det skjedd en vesentlig dreining slik at et religiøst språk brukes aktivt i offentlige sammenhenger.

Etter hvert skal dette dyret begynne å tale som en drage, noe vi har sett USA gjøre i større og større grad etter den andre verdenskrig, og spesielt etter 2001.

Da pave Frans besøkte FN i 2015 ble det vedtatt at man skulle opprette en multinasjonal militærgruppe som skal kunne rykke ut på kort tid å løse aktuelle problemer. Ikke uventet var det daværende president Obama som sto bak og fremmet forslaget. Hva man legger i aktuelle problemer kommer ikke klart frem av dokumentet, men vi kan sikkert regne med at de aktuelle problemene vil bli definert ut fra ønsket til den til enhver tid sittende pave, generalsekretær (FN) og president (USA) (i vilkårlig rekkefølge).

Helt siden USA proklamerte uavhengighet har denne nasjonen klart skilt mellom religion og statsmakt, og det er først når USA blander religion og statsmakt at det tar en offisiell stilling mot Gud og Guds trofaste folk. Det betyr at bildet av det første dyret ennå ikke er satt opp.

Vi vet imidlertid at en (eller flere) internasjonal(e) søndagslov(er) vil komme, og det jobbes aktivt på forskjellige hold med å føre fram slike lover. Foreløpig kan ikke USA innføre religiøse lover på føderalt plan, men dette kan endres med et pennestrøk, eller ganske greit overstyres av USAs høyesterett etter ordre fra presidenten, eller av presidenten selv.

Søndagsloven kan også få en sekulær innpakning, og det betyr at den kan få en form som er spiselig for den amerikanske forfatningen, som for eksempel en lov som går på å bestemme en spesiell dag for familien. En slik dag er familiedagen. Den har allerede blitt lansert og løftet opp av pave Frans, og har vunnet gjenklang i de fleste land i verden. Loven går i korte trekk ut på at alle familier har rett til en dag sammen i løpet av uken hvor butikker og alt som ikke er tvingende nødvendig holder stengt, og at pavemakten mener dette må være søndagen. Det siste er kanskje ikke overraskende, men det er jo i virkeligheten dette Guds fjerde bud pålegger oss, det er bare det at paven har rotet det hele til og blandet det hele sammen med feil dag:

Husk på hviledagen så du holder den hellig. Seks dager skal du arbeide og gjøre all din gjerning, men den sjuende dagen er sabbat for Herren din Gud. På den dagen skal du ikke gjøre noe arbeid, verken du, din sønn eller din datter, din tjener eller din tjenestekvinne, din buskap eller den fremmede som bor innenfor dine porter. For på seks dager dannet Herren himmelen og jorden, havet og alt som er i dem, og Han hvilte på den sjuende dagen. Derfor velsignet Herren sabbatsdagen og helliget den. 2 Mosebok 20,8-11

Som vi ser skal ingen utføre sitt arbeid på sabbaten, som er Herrens dag og Herrens hviledag, dersom det ikke er av samfunnsmessig interesse, slik som oppgavene til helsepersonell, brannmenn og politi er. Dette kopierer Satan gjennom sine agenter, men bruker den dagen som ligger lengst vekk fra sabbaten. De som ikke vil tilbe dette bilde av det første dyret vil, når det en gang i nær framtid blir satt opp, verken få kjøpe eller selge.

Typologi, bilde og motbilde.

Snart er et tøyelig begrep på samme måte som evig. Jeg har mange ganger ventet en evighet på bussen, men jeg har i virkeligheten bare ventet 5 minutter. At det føles som en evighet kan ha med tidspress å gjøre, eller at det er nordavind og snøstorm. Da virker selv korte tidsperioder som evigheter. Det samme er det med ordet snart. Når vi går å venter på noe fortoner tiden seg lang, og da vil snart føles som en evighet. Allikevel vil jeg hevde at bildet av det første dyret snart vil bli satt opp av det andre dyret. Dette bildet vil påtvinge mennesker en spesiell dag som hviledag, og selv om det tilsynelatende ser greit ut er det i opposisjon med Guds hviledag.

I Babylon lot kong Nebukadnesar bygge en statue som alle skulle tilbe. Dette er bilde på en framtidig hendelse. I tillegg til statuen, som er et bilde av Nebukadnesar, utferdiget kongen en lov som påla alle mennesker å knele ned for statuen (bildet) og tilbe dette. De som ikke fulgte kongens lov ble drept. Dette er en historisk hendelse som er gjengitt i Bibelen. Men Bibelen gir oss også en advarsel: Dette kommer til å hende igjen, og som vi ser i Åpenbaringen 13 så vil nøyaktig det samme skje i nær framtid som det som skjedde i fjern fortid.

I vår tid er det ikke kongen av Babylon som setter opp et bilde som må tilbes, det er i stedet kongen av USA som blir tillagt den tvilsomme æren å gjøre dette. Denne kongen vil ikke sette opp et bilde av seg selv, men av den makten som har forfulgt Guds trofaste folk siden tidlig i det første årtusen. Bortsett fra disse ulikhetene vil resten være identisk. Fall ned på kne og tilbe dette bildet som er satt opp ellers venter det deg en dødsstraff. Heldigvis vil Gud gripe inn i historien, som Han har gjort gang på gang, for å redde sin trofaste folk fra å bli utslettet.

Bilde, Daniel kapittel 3 versene 4.5.6.12.20

4 Det var en herold som ropte høyt: Dere befales, dere folk, folkestammer og enhver med sitt tungemål, 5 på den tiden dere hører lyden av horn, fløyte, lyre, harpe, lutt og trommer sammen med all slags musikk, skal dere falle ned og tilbe gullbilledstøtten som kong Nebukadnesar har satt opp. 6 Den som ikke faller ned og tilber den, skal straks kastes i en ovn med brennende ild. 12 Det er noen jødiske menn som du har satt til å styre over provinsen Babylon, Sjadrak, Mesjak og Abed-Nego. Disse mennene, konge, tar ikke hensyn til deg. De dyrker ikke gudene dine, og de tilber ikke gullbilledstøtten som du har satt opp. 20 Han befalte noen mektige krigere som var i hæren hans, at de skulle binde Sjadrak, Mesjak og Abed-Nego, og kaste dem inn i ovnen med brennende ild.

Motbilde, Åpenbaringen kapittel 13 versene 12.14.15.16.17

12 Og i det første dyrets nærvær utøver han all den makt det første dyret hadde, og han får jorden og de som bor på den, til å tilbe det første dyret, han som fikk det dødelige såret sitt legt. 14 Og han forfører dem som bor på jorden ved de tegn som han ble gitt å gjøre foran dyret, og sier til dem som bor på jorden at de skal lage et bilde for det dyret som ble såret med sverdet og overlevde. 15 Han ble gitt makt til å gi ånde til dyrets bilde, slik at dyrets bilde skulle snakke, og gjøre det slik at alle de som ikke ville tilbe dyrets bilde, ble drept. 16 Han gjør slik at alle, både små og store, rike og fattige, frie og treller, tar imot et merke på sin høyre hånd eller på sin panne, 17 og gjør slik at ingen kan kjøpe eller selge uten den som har merket eller dyrets navn eller tallet for hans navn.

One thought on “Åpenbaringen 13; Dyrets bilde.

 • It’s a shame you don’t have a donate button! I’d certainly donate to this brilliant blog!
  I suppose for now i’ll settle for bookmarking and adding your RSS feed to my Google account.
  I look forward to brand new updates and will share this site with my Facebook group.
  Talk soon!

Comments are closed.