Endetidsbegivenheter, del 2

Jesu endetidsprofetier:

Tidens tegn i Matteus 24.

Det er mange som harselerer med de kristne som går og venter på Jesu gjenkomst. De sier at vi venter på noe som aldri vil skje, fordi helt siden apostlenes dager har de kristne trodd at Jesu gjenkomst har vært nær forestående. Kristenheten har altså i snart 2000 år gått og speidet mot østhimmelen for å se tegnet på Jesu komme. Det går imidlertid et tydelig skille i Guds tidshusholdning, og det er at det skilles tydelig mellom profetisk tid og endetid. Under profetisk tid spiller tiden en viktig rolle i forhold til de profeterte hendelsene som utspiller seg der med et eksakt start- og sluttpunkt, mens tiden ikke spiller noen rolle under endetiden da det står at … det ikke lenger skulle være noen tid, (Åpenbaringen 10,6). Det Gud har fastsatt i sin perfekte plan må fullføres, og da det er feilende mennesker som utfører mange av de oppgavene som ligger i Guds plan, må det nødvendigvis ta tid. Men enden, med Jesu gjenkomst, den kommer den. Det har vi Guds ord på. I Habakkuk 2,3 sier Gud gjennom profeten: For synet gjelder en fastsatt tid som ennå skal komme. Det lengter etter enden, og det skal ikke lyve. Selv om det dryger, så vent på det! For det skal sannelig komme, det skal ikke utebli!

Matteus 24 er et spesielt kapittel. Etter at Jesus og disiplene hadde forlatt Jerusalem for siste gang før korsfestelsen stoppet de på veien opp Oljeberget, og Jesus viste disiplene de praktfulle bygningene som tempelet bestod av og fortalte at dette skulle bli revet ned, det skulle ikke være stein tilbake på stein. Da de var kommet fram spør disiplene Jesus om to ting som de åpenbart setter likhetstegn mellom: … Si oss, når skal dette skje? Og hva skal tegnet på Ditt komme være, og på verdens ende? Disiplene trodde at ødeleggelsen av tempelet måtte være det samme som verdens ende. Jesus korrigerte dem ikke, men ga dem et svar som strekker seg fra Jesu samtid og til Hans gjenkomst. Dette svaret finner vi i kapittel 24 fra og med vers 4 og ut kapittel 25, og som består av to hoveddeler, 1) profetier og 2) lignelser som alle forteller noe om hva som vil skje den siste tiden, og at den tiden vi lever i er en tid for å forberede oss og gjøre oss klare til Jesu gjenkomst. Disse to hoveddelene kan vi igjen dele i 12 mindre deler.

1) profetiene:

a) En generell profeti om tidens tegn og denne tidsalders ende, vers 3-14.

b) Jerusalems fall og de viktigste tegn, vers 15-20.

c) Den store trengsel, vers 21-28.

d) Tegn på himmelen før Jesu gjenkomst, vers 29.

e) Menneskesønnens gjenkomst, vers 30-31.

f) Menneskesønnens vil ikke komme før alle tegn er oppfylt, vers 32-35.

g) Ingen kjenner dagen eller timen, vers 36-39.

h) Å våke og å forberede seg er viktig, vers 40-44.

2) lignelsene:

i) Den trofaste tjeneren og den onde tjeneren, kapittel 24 vers 45-51.

j) De kloke og uforstandige jomfruene, kapittel 25 vers 1-13.

k) Lignelsen om talentene, kapittel 25 vers 14-30.

l) Menneskesønnen skal dømme folkeslagene, kapittel 25 vers 31-46

a) En generell profeti om tidens tegn og denne tidsalders ende, vers 3-14;

Da Han nå satt på Oljeberget, kom disiplene til Ham. Og mens de var alene, sa de: Si oss, når skal dette skje? Og hva skal tegnet på Ditt komme være, og på verdens ende? Jesus svarte og sa til dem: Se til at ingen forfører dere! For mange skal komme i Mitt navn og si: Jeg er Kristus. Og de skal forføre mange. Og dere skal høre om kriger og rykter om kriger. Se da til at dere ikke blir skremt! For alt dette må skje, men enden er ikke ennå. For folkeslag skal reise seg mot folkeslag, og rike mot rike. Og det skal bli hungersnød, pest og jordskjelv på forskjellige steder. Men alt dette er bare begynnelsen til veene. Da skal de utsette dere for trengsel og drepe dere, og dere skal bli hatet av alle folkeslag for Mitt navns skyld. Og da skal mange ta anstøt, og de skal angi hverandre og hate hverandre. Mange profeter skal da stå fram og forføre mange. Og fordi lovløsheten tar overhånd, skal kjærligheten bli kald hos mange. Men den som holder ut til enden, skal bli frelst. Og dette evangeliet om riket skal bli forkynt i hele verden, som et vitnesbyrd for alle folkeslag, og så skal enden komme.

Som nevnt så gir Jesus et svar på begge spørsmålene som var: når skal dette skje? som relaterer seg til tempelet ødeleggelse, og hva skal tegnet på Ditt komme, og verdens ende være? som relaterer seg til Jesu gjenkomst. Det er imidlertid ikke uvanlig at den samme profetien tar for seg to liknende hendelser i en og samme profeti, slik som i denne profetien. At denne sekvensen tar for seg hele perioden fra tempelets ødeleggelse og til Jesu gjenkomst kommer klart til uttrykk i vers 14 som sier at når evangeliet er forkynt i hele verden skal enden komme.

Dette er altså ikke en sammenhengende profeti selv om mange ser det slik i dag. Jesus forutsier Jerusalems ødeleggelse og den endelige ødeleggelsen av det jordiske tempelet, og det er dette Jesus vil fortelle disiplene sine, og det er også dette som er innholdet i de to første versene. Så følger disiplenes spørsmål i vers tre om når dette skal skje og hva tegnet på Jesu komme og verdens ende er: Det er da den generelle profetien i versene fire til 14 blir gitt, og som grovt trekker opp hvilke hendelser som skal skje, og det viktigste av alt, Jesu advarsel, det han innleder sitt svar med i vers 4, og som han gjentar tre ganger til i versene 5; 11 og 24: Se til at ingen forfører dere.

Nå er det mange måter å forføre folk på, og Jesus gir noen eksempler på hvordan mennesker vil forføres. I vers 26 sier Jesus Så hvis de da sier til dere: Se, Han er i ørkenen! da gå ikke ut dit. Eller: Se, Han er i de innerste rommene! så tro det ikke. Dette gjelder selve Jesu gjenkomst. Men vi har også andre slags forførelser, så som å få ild til å falle fra  himmelen. Dette er et åndelig bedrag som foregår i karismatiske pinsekirker over hele verden, hvor pastorer, blant dem Kenneth Hagin som hevder at han puster Ånden på menigheten, Kenneth Copeland som hopper rundt og oppfører seg som besatt, hans kone Gloria Copeland vagger rundt som en verpesyk høne og sier at vi kan stikke Den hellige Ånd opp der bak! Jesse Duplantis sier har tilhører Satan og Benny Hinn sier at på fruktene skal det kjennes om han har sin kraft fra Gud. I en fest hjemme hos Benny Hinn går han rundt og deler ut narkotika (opium) til sine gjester og som følge av dette er det en som dør av overdose samme natt hjemme hos ham. Walter Veit viser oss dette i en video som ligger på Amazing Discoveries under fanen Total Onslaught, program 225 Strange fire. Spol fram til tiden 1 time og 23 minutter og se 20 minutter (til 1 time og 43 minutter). (Se gjerne hele videoen.)

Jesus retter en pekefinger til oss og sier at han har sagt oss dette få forhånd. Vi har med andre ord ingen unnskyldninger for å velge feil og tro på forførelsene. Både før og like etter Jesus var her sto det fram mange som kalte seg Messias. Det samme ser vi også i våre dager. Det er stadig flere som kaller seg Messias, og som har store tilhengerskarer. Vi kan kanskje kalle det en vedvarende oppfyllelse helt fra Jesu tid, opp gjennom middelalderen og inn i vår tid. Det har stått fram mange falske kristuser og profeter, samt at dette utsagnet går direkte over i neste som begynner med: Straks etter de dagers trengsel … (vers 29) som helt klart er relatert til endetiden. Ser vi på vers 11 så står det der at: Mange profeter skal da stå fram og forføre mange.

Høsten 2019 mottok min kone en flyer utenfor Furuset senter i Oslo. Denne flyeren proklamerer at Mirza Ghulam Ahmed er den lovede messias. Det er nettopp slike falske profeter og messiaser Jesus advarer oss mot i Matteus kapittel 24. For å rettferdiggjøre at Mirzā Ghulām Ahmad er Messias så henvises det til Daniel 8,13-14; Matteus 24,43-44 og til Koranen Al-Saff 7, (Al-Saff er kapittel 61). Jeg vet ikke hvor mange profeter som forførte menneskene like før Jerusalems ødeleggelse eller i middelalderen, men det er sikkert at det var en god del. Nå derimot ser vi stadig oftere at det dukker opp både messiaser og profeter både her og der, som også er i stand til å føre vill ved å utføre under og tegn under sine spiritistiske møter. Det er all grunn til å spørre seg om hvilken ånd som ligger bak slike under og tegn.

 • Mirzā Ghulām Ahmad (13. februar 1835 – 26. mai 1908) var en indisk religiøs leder og grunnleggeren av den islamske Ahmadiyya-bevegelsen. Han hevdet å ha blitt utnevnt som guddommelig og som den lovede Messias og Mahdi – som er Jesu andre komme i metaforisk forstand (mathīl-iʿIsā), som en oppfyllelse av islamske endetidsprofetier.

b) Jerusalems fall og de viktigste tegn, vers 15-20;

Når dere da ser ødeleggelsens styggedom, som profeten Daniel har talt om, stå på det hellige sted – den som leser, han forstå det – da må de som er i Judea, flykte opp til fjellene. Den som er på hustaket, må ikke gå ned for å ta noe ut fra huset sitt. Den som er ute på marken, må ikke gå tilbake for å hente klærne sine. Men ve dem som er med barn og dem som ammer spedbarn i de dager! Og be om at deres flukt ikke må skje om vinteren eller på sabbaten.

Denne profetien ble oppfylt til punkt og prikke da Jerusalem ble ødelagt og tempelet lagt i ruiner i år 70 e.Kr. Det spesielle ved denne historien er at de kristne i Jerusalem unnslapp alle sammen på en mirakuløs måte. De romerske soldatene trakk seg plutselig, og uten noen grunn, tilbake. Dette så de jødiske lederne, og de benyttet anledningen til å storme ut og gå til angrep på de romerske styrkene. Dette kom så overraskende på de romerske soldatene at de ble overrumplet av det jødiske angrepet og var i ferd med å tape slaget. Midt oppe i denne forvirringen så de kristne sitt snitt til å flykte fra Jerusalem. De som kjente til Jesu profeti gikk bare og ventet på en slik anledning, nå kom den, og alle de kristne rømte byen uten at noen av dem ble drept.

Så fort de kristne hadde kommet seg ut av byen klarte romerne å komme seg over sjokket og knuste jødene, gikk inn i Jerusalem og ødela både byen og tempelet. Dette er et bilde på hva som vil skje med Guds folk i endetiden. Når forfølgelsene og prøvene er som størst vil Gud utfri sitt folk på en mirakuløs måte.

c) Den store trengsel, vers 21-28;

For da skal det bli så stor en trengsel som det ikke har vært siden verdens begynnelse og fram til denne tid, og som det heller aldri skal bli. Og hvis ikke de dagene ble forkortet, ville ikke noe kjød bli frelst. Men for de utvalgtes skyld skal de dagene bli forkortet. Hvis da noen sier til dere: Se, her er Kristus! eller: Der! så tro det ikke. For falske kristuser og falske profeter skal stå fram og gjøre store tegn og under, for å forføre selv de utvalgte – om det var mulig. Se, Jeg har sagt dere det på forhånd. Så hvis de da sier til dere: Se, Han er i ørkenen! da gå ikke ut dit. Eller: Se, Han er i de innerste rommene! så tro det ikke. For som lynet kommer fra øst og blinker til vest, slik skal også Menneskesønnens komme være. For der hvor åtselet er, der skal gribbene samle seg.

Det er nevnt tre forskjellige trengselsperioder i Bibelen:

1) Den første trengselen er den som fant sted i tiden like forut for, og under Jerusalems fall. Det var en lokal trengsel, men den var grusom for Jerusalems innbyggere. Etterhvert så tok matforrådene slutt i byen, og mange lurte seg derfor utenfor bymuren i mørke for å finne spiselige planter og urter. Når de kom innenfor murene igjen ble mange av dem slått ihjel for de få urtene de hadde klart å finne i mørket. Det var etterhvert så lite mat å finne innenfor bymurene at mødre spiste sine egne barn. (Se Jeremia 19,9.)

2) Den neste trengselen er den vi finner her i versene 21-29, og den strekker seg over den tidsperioden vi er blitt så godt kjent med, de 1260 årene fra 538 til 1798, hvor romerkirken regjerte med uinnskrenket makt stort sett hele perioden. Selv om reformasjonen kom tidlig i det 16. århundre fortsatte romerkirken med sin forfølgelse. Det finnes ikke noe eksakt tall på de som måtte bøte med livet i denne perioden, og antallet varierer, men vi kan gå ut fra at det dreier seg om mange millioner mennesker, noen sier 50 millioner og andre sier så mange som 100 millioner, eller nærmere 1/3 av Europas antatte samlede befolkning i denne perioden.

3) Den siste av disse tre store trengslene er den som vil komme i den absolutte endetid, like før Jesus kommer tilbake, og som vi finner i Daniel 12,1. Dette skal bli den verste trengselen i menneskenes historie. Vi vet ikke alt hva som vil skje, men noe vet vi. Guds trofaste rest vil, når tiden er inne, bli utsatt for de mest grusomme forfølgelser, og de lider under trusler om dødsstraff fordi de ikke vil underordne seg søndagslovene som på dette tidspunktet er implementert. De ugudelige vil da legge skylden på Guds trofaste rest for de ulykkene som rammer verden, men som ikke berører denne lille gruppen som holder Guds bud og har Jesu vitnesbyrd, (Åpenbaringen 12,17). Selv om Guds rest har blitt beseglet med den levende Guds segl, og derigjennom er utenfor den ondes rekkevidde, vil de allikevel oppleve en reell frykt og vil gjennomgå en trengsel uten sidestykke.

d) Tegn på himmelen før Jesu gjenkomst, vers 29;

Straks etter de dagers trengsel skal solen bli formørket, og månen skal ikke gi sitt lys. Stjernene skal falle fra himmelen, og himlenes krefter skal rokkes.

Her kommer Jesus med en klar beskrivelse av hva slags tegn vi skal kunne se på himmelen før han kommer tilbake. Denne profetien er sterkt knyttet til den foregående profeti som vi finner i versene 21-28, ved at Jesus sier straks etter de dagers trengsel …. Dette verset er også en klar parallell til Åpenbaringen 6,12-13 som sier det slik: 12 … det ble et stort jordskjelv. Og solen ble svart som sekkestrie av hår, og månen ble som blod. 13 Og stjernene på himmelen falt ned på jorden, som et fikentre som mister sine siste fikener når det blir ristet av en kraftig vind. De tegnene som gis her må vi imidlertid dele i to. Siden disse tegnene kommer mellom den store trengsel i versene 21-28 og Jesu gjenkomst i versene 30-31, er det nærliggende å tro at store deler av dette verset er oppfylt gjennom:

 • et stort jordskjelv: jordskjelvet i Lisboa den 1. november 1755, antakeligvis det sterkeste jordskjelvet som er registrert av mennesker (jordskjelv se vers 7).
 • solen ble svart som sekkestrie: dagen da solen ble formørket på overnaturlig måte, den 19. mai 1780.
 • månen ble som blod: den påfølgende natten da fullmånen ble rød som blod, den 19. – 20. mai 1780.
 • stjernene på himmelen falt ned på jorden: meteorittregnet over Nord-Amerika den 13. november 1833.

Den første delen er altså den delen som er oppfylt, mens den andre delen venter på sin oppfyllelse. Det siste leddet i vers 29, «… og himmelens krefter skal rokkes» er fortsatt ikke oppfylt, og vil ikke bli oppfylt før Jesus er på vei til jorden i all herlighet og prakt for å utfri sine trofaste. Dette er det samme som vi finner under det sjette segl «Så trakk himmelen seg sammen som når en bokrull blir rullet igjen, og hvert fjell og hver øy ble flyttet vekk fra sitt sted», Åpenbaringen 6,14

Jeg tror at vi har samme profeti i Matteus 24,29 og Åpenbaringen 6,12-14. Selv om det er nyanser i teksten i Matteus 24,29 i forhold til Åpenbaringen 6,12-14, kan det forsvares at det er samme profeti som nevnes begge steder, til tross for at Jesus i Matteus 24,29 ikke nevner jordskjelv noe Åpenbaringen 6,12 gjør. Jesus nevner jo jordskjelv allerede i vers 7, og jordskjelv kan sees både som et generelt tegn og som et endetidstegn. Men Jesus selv sier at jordskjelv bare er begynnelsen til veene.

Jordskjelv bør da regnes som et generelt tegn sammen med krig, sykdom og falske kristuser. I vers Matteus 24,29 fortsetter Jesus med mer spesielle endetidstegn som er unike, og som skal følge etter begivenhetene under pkt. c).

Matteus 24                                                                                       

Vers       Hendelse                                                                       

7            Jordskjelv                                                                     

29          Solen bli formørket                                                   

29          Månen skal ikke gi lys                                              

29          Stjernene skal falle fra himmelen                         

29          Himmelens krefter rokkes                                      

Åpenbaringen 6

Vers       Hendelse

12          Jordskjelv

12          Solen ble svart

12          Månen ble som blod

13          Stjernene falt ned på jorden

14          Himmelen trakk seg sammen som en bokrull

Det har imidlertid skjedd en drastisk endring når det gjelder antall jordskjelv og styrken på dem. Nå har riktignok våre måleinstrumenter blitt bedre med årene, så flere jordskjelv vil bli kunne fanget opp. Men Jordskjevobservatoriet i Strasbourg i Frankrike har satt opp en tabell over jordskjelv, og har skriftlige bevis for at jordskjelv har blitt registrert helt tilbake til det trettende århundre, og dette viser en eksponentiell økning. Det finnes også en statistikk som viser sterke jordskjelv, med en magnitude på mer enn 7,2, men det mest interessante er den eksponentielle økning vi har sett de siste ti-årene.

Århundre             Antall skjelv totalt          

13.                        84                                       

14.                        115                                     

15.                        137                                     

16.                        174                                     

17.                        258                                     

18.                        378                                     

19.                        640                                     

20.                        2400     

2000-2009          17569

2010-2019          17811

Tidsrom               Antall sterke skjelv

Før 1900             1 skjelv i snitt per tiår

1900-1949          3 skjelv i snitt per tiår

1950-1959          9

1960-1969          13         

1970-1979          56

1980-1989          74

1990-1999          125

2000-2009          149

2010-2019          159

Energien som utløses i et skjelv med magnitude 7,2 tilsvarer 250 000 tonn TNT. Til sammenligning kan det nevnes at Osloskjelvet som inntraff 23. oktober 1904 og som hadde en styrke på 5,4 på Richters skala, tilsvarende noe i underkant av 500 tonn TNT, og jordskjelvet på Svalbard 21. februar 2008 hadde en styrke på 6,2 Richters skala, tilsvarende 1 900 tonn TNT. Og det jordskjelvet som rammet det indiske hav 26. desember 2004 hadde en magnitude på 9,2. Dette tilsvarer hele 290 000 000 tonn TNT, og Australia flyttet seg 25 cm. vekk fra episenteret. Det nevnte jordskjelvet i Lisboa 31. oktober 1755 må ha vært adskillig sterkere enn det i det indiske hav i 2004.

e) Menneskesønnens gjenkomst, vers 30-31;

Da skal Menneskesønnens tegn vise seg på himmelen, og da skal alle folkestammer på jorden jamre. Og de skal se Menneskesønnen komme på himmelens skyer med kraft og stor herlighet. Og Han skal sende Sine engler ut med en mektig basunrøst, og de skal samle sammen Hans utvalgte fra de fire vindretninger, fra den ene ende av himmelen til den andre.

En eller annen gang etter disse tegnene er oppfylt, vil Menneskesønnen komme tilbake. Det har vi en garanti for gjennom de profetiene som er oppfylt. Når Jesus kommer tilbake skal han samle sine trofaste og ta dem med til himmelen. Jesu gjenkomst er skildret slik i vers 30: … Og de skal se Menneskesønnen komme på himmelens skyer med kraft og stor herlighet.

Fire ganger i Bibelen blir dette nevnt. Første gang er i Daniel 7,13 hvor det står: … Menneskesønnen kom med himmelens skyer! Han kom bort til Den gamle av dager …  Videre i Matteus 26,64 og i Markus 14,62 som handler om rettssaken mot Jesus, hvor Jesus sier: … Fra nå av skal dere se Menneskesønnen sitte ved Kraftens høyre hånd og komme på himmelens skyer. Og selvfølgelig her i Matteus 24,30. Menneskesønnens tegn er åpenbart Hans komme på himmelens skyer.

Når Jesus kommer med stor kraft og herlighet er den undersøkende dom ferdig, og alle mennesker har fått sin skjebne avgjort av de valgene de tok i livet, enten til et liv sammen med Gud og Jesus i all evighet, eller til evig skam og evig død.

Himmelens skyer må forstås som Gud englehær som følger Jesus tilbake til jorden. Hvilket skue vil ikke dette bli for de som er så heldige at de får oppleve det. Dette har Guds folk, i hvert fall siden Abrahams tid, ventet på og håpet på. Abraham skuet det i det fjerne, men det er bare den siste generasjon som vil få oppleve å se det. Hvilken forrett de har. Samtidig som de får dette privilegiet å se Herren komme tilbake så har de lidd gjennom den hardeste forfølgelsen som noe mennesker har opplevd, men de har holdt ut fordi de har forberedt seg på den riktige måten. De har ikke gjort seg urene med kvinner, de har fulgt Jesus dit Han går, og ikke minst de har blitt beseglet med den levende Guds segl som et merke på at de tilhører Gud.

f) Menneskesønnens vil ikke komme før alle tegn er oppfylt, vers 32-35;

Lær denne lignelsen fra fikentreet: Når grenene først er blitt myke og det kommer løv, da vet dere at sommeren er nær. Slik skal også dere, når dere ser alt dette, vite at Han er nær ved for dørene! Sannelig sier Jeg dere: Denne slekt skal slett ikke forgå før alt dette skjer. Himmel og jord skal forgå, men Mine ord skal aldri forgå.

Kan disse versene fortelle oss noe om når Jesus kommer tilbake? Jesus bruker her lignelsen om fikentreet for å forklare sine disipler at Han ikke kommer tilbake før alle tegn er oppfylt etter det som er profetert. Denne lignelsen bruker Jesus fordi vi, menneskene, klarer å tyde slike tegn som fikentreet gir. Når løvet kommer vet vi at sommeren er nær. Derfor skal vi også kunne vite at Jesu gjenkomst er nær når alle de tegn Han har gitt oss er oppfylt. Spørsmålet vårt er om vet vi hvor vi befinner oss på tidslinjen i forhold til disse tegnene. Hva vet vi har skjedd, og hva vet vi som ikke har skjedd?

1) Jerusalems og tempelets ødeleggelse …

Dette ble oppfylt i år 70. I år 66 startet jødene et opprør mot de Romerske undertrykkerne, og i år 70, fire år senere ødela de romerske soldatene, under general Titus, mesteparten av Jerusalem og la tempelet i ruiner slik Jesus hadde profetert snaue 40 år tidligere. Det ble ikke stein tilbake på stein.

2) Generelle tegn som gjelder helt fra Jesu død til Hans gjenkomst:

Som det står så er dette generelle tegn som vi har kunnet observere opp gjennom historien, men i dag kan vi for første gang se alle disse tegnene oppfylles samtidig, og i et større omfang enn noen gang tidligere.

Forførelser av profeter som står fram og kaller seg Kristus I tillegg til Mirza Ghulam Ahmed, (se over), kan det nevnes at NKR for noen få år siden lagde en serie på fire program om mennesker som kaller seg Messias. Denne serien ble vist høsten 2017, og tok for seg Moses fra Sør-Afrika, Matayoshi fra Japan, Vissarion fra Russland, og INRI Cristo fra Brasil. Alle har tusenvis av følgere eller disipler.

Kriger og rykter om kriger – folkeslag mot folkeslag – rike mot rike … Våren 2020 var det minst 83 væpnede konflikter som på gikk på forskjellige steder i verden samtidig, det største antallet som er registrert.

Sykdommer … Sykdommer som var påstått å være utryddet har kommet tilbake, nye virus dreper i hundretusentall av mennesker, og stadig flere bakterier og virus blir antibiotika-resistente.

Sult … Særlig Øst-Afrika er rammet av sult, og det er tre forskjellige grunner til dette. I Kenya, Somalia og Sør-Sudan ble avlinger ødelagt av flom. Dette førte også til flere sykdomsutbrudd pga. forurenset vann. I Sør-Afrika, Zambia og Zimbabwe er det tørke og 45 millioner mennesker trues av sult. I tillegg til dette har regionen vært herjet av ørkengresshopper (catantopidae) i et antall på over en milliard individer som har forsynt seg av Etiopias kornkammer og fortært det som tørke og flom ikke har ødelagt.

Jordskjelv … Dette har jeg nevnt over, men det er stadig en økning i antall jordskjelv. Jeg var i Peru fra 18 januar til 21 februar i 2020, og da vi ankom Arequipa  som ligger i Andesfjellene ble vi ønsket velkommen den første natten av et jordskjelv på 5,8 på Richters skala, og fjellheimen tok farvel med oss natten før vi reiste hjem til Norge med en skjelv på 5,4. Det er første gangen jeg har opplevd to så sterke skjev på så kort tid.

Trengsler … Vi ser stadig at kristne ble forfulgt og drept for sin tro. Pave Frans har nå tatt til orde for at man kan begynne å straffe heretikere, og da er heretikere selvfølgelig sett med katolske øyne, og det er ikke bare en hvilken som helst straff han tenker på. Pave Frans kom med følgende uttalelse kort tid etter han ble valgt til pave: Religiøse fanatikere, selv om de ikke er voldelige, er terrorister, og det er bare en passende straff for disse … … De som paven tenker på med religiøse fanatikere er de om holder Bibelen som eneste rettesnor, og disse kalles altså for terrorister av den nåværende pave. Paven sier ikke med rene ord hvilken straff han anser som betimelig, men om vi ser litt på andre steder i verden i dag så ser vi at dødsstraff er eneste straff terrorister blir møtt med.

Lovløshet … Lovløshet er her i betydningen av ikke å følge Guds lov. Det er ikke annet å vente at sekulære mennesker ikke forholder seg til Guds lov. Men når kirkene forkaster Guds lov da har vi virkelig lovløshet i verden. Alle kirkesamfunn og menigheter med unntak av et par tre har liberalisert Guds lov, og sier at det som er mørke har blitt lys. Alt det Gud kaller styggedom, vederstyggeligheter og avskyeligheter i Bibelen har blitt tatt inn i kirken, og gjort stuerent.

Kjærligheten blir borte … I forbindelse med flyktningkrisen som har kommer i kjølvannet av krigen i Syria har snart alle land i verden stengt sine grenser for de som virkelig trenger det mest. I 2015 var alle land i Europa villige til å ta imot langt flere flyktninger enn det de hadde planlagt å gjøre nettopp fordi det var mennesker i nød det var snakk om. I 2020 har grensene blitt steng for disse flykningene. Tyrkia fikk, som en følge av krisen i 2015, en avtale med EU om økonomisk hjelp verd titalls milliarder EURO mot å stenge grensen slik at Tyrkia påtok seg ansvaret for flykningene. Nå har Tyrkia gått lei, angivelig fordi EU ikke har oppfylt sine forpliktelser, åpnet sine grenser mot Europa. EU på sin side har satt inn militæret for å passe på grensene og at ingen kommer inn i Europa.

Som vi ser så oppfylles alle de generelle tegnene samtidig, og foran våre øyne.

Spesielle tegn som gjelder eksplisitt den siste tiden.
 • solen skal bli formørket … månen skal ikke gi sitt lys … stjernene skal falle fra himmelen … evangeliet om riket skal bli forkynt i hele verden … og himmelens krefter skal rokkes.

Når alt dette har skjedd, da kommer Menneskesønnen tilbake.

Dette har vi allerede sett på. Det eneste som gjenstår er at himmelens krefter skal rokkes, og at evangeliet har nådd ut til hele verden, til alle språk, yrkesgrupper, slaver, fri, unge og gamle. Når dette skjer vet vi ikke, men vi vet at det ikke kan være lenge til for alle andre tegn har blitt oppfylt.

g) Ingen kjenner dagen eller timen, vers 36-39;

Men den dagen eller timen kjenner ingen, ikke engang englene i himmelen, men bare Min Far. Men som det var i Noahs dager, slik skal det også være når Menneskesønnen kommer. For i dagene før vannflommen spiste og drakk de, giftet seg og gav til ekte, helt til den dagen Noah gikk inn i arken. Og de forstod ingenting før flommen kom og tok dem alle bort. Slik skal det også være ved Menneskesønnens komme.

Det er et par ting Jesus holder tilbake og som ikke ligger i de tegnene for hans gjenkomst som vi har sett på. Det er beseglingen som vil skje like etter hele verden har valgt side i den kosmiske konflikten. Alle blir satt på dette valget da søndagsloven(e) blir innført, og når alle har valgt hvem de vil tilbe, den evig eksisterende Gud, himmelens og jordens Skaper, eller et vanlig dødelig menneske, når alle har valgt hvilke bud de vil holde, Guds ti bud eller pavens ti bud, så vil de som velger å tilbe Gud og holde Hans bud bli beseglet med Hans segl, mens de som velger å følge søndagsloven tar dyrets merke.

At Jesus ikke nevner det eksakte tidspunktet for sin gjenkomst, er det nok gode grunner til. Hadde Han gjort det ville helt sikkert alle mennesker inntatt en lunken holdning til evangeliet, og sagt til seg selv Min Herre drøyer med å komme (Matteus 24,48), og på den måten levd et liv som vil være uforenelig med evangeliet og Guds gode vilje.

Det nye her er at Jesus gir oss et nytt tegn. Han forteller oss hvordan det vil være like før Hans gjenkomst: Men som det var i Noahs dager, slik skal det også være når Menneskesønnen kommer. Hvordan var det på Noas tid? Jo de spiste og drakk, giftet seg og ga til ekte. Med andre ord så levde de et bekymringsfritt liv i sus og dus og nytelse. Om vi åpner vinduet til verden vil vi se at det er akkurat slik det er i våre dager også. Folk flest lever i sus og dus, og er opptatt med helt andre ting enn å høre på dem som forkynner Jesu gjenkomst. Noa forkynte en vannflom som skulle ødelegge alle som ikke gikk inn i arken han bygde. Men ingen ville høre på ham. I dag er det vår tids Noa som forkynner Jesu gjenkomst, men det er ingen som vil høre på ham nå heller. Resultatet vil bli skjebnesvangert for de som ikke vil høre på budskapet og ta imot frelsen.

h) Å våke og å forberede seg er viktig, vers 40-44.

Da skal to menn være ute på marken. Den ene blir tatt med, og den andre blir tilbake. 41 To kvinner skal male på kvernen. En blir tatt med, og den andre blir tilbake. 42 Våk derfor, for dere vet ikke hvilken time deres Herre kommer. 43 Men dette skal dere vite: Hadde husets herre visst i hvilken time tyven ville komme, ville han holde vakt og ikke tillate at det ble gjort innbrudd i huset sitt. 44 Derfor skal også dere være beredt, for Menneskesønnen kommer i en time dere ikke venter det.

Jesus bruker en lignelse også i dette avsnittet, nå for å illustrere hvor overraskende hans gjenkomst vil være. Han skal komme helt plutselig og uventet, som «en tyv om natten». Det er grunnen til at vi alltid må våke og være forberedt på at Jesus kommer. Og sammen med kanskje det aller viktigste budskapet i dette kapitlet Jesus svarte og sa til dem: Se til at ingen forfører dere! en advarsel som vi finner i vers 4, og som Jesus gjentar i vers 5: For mange skal komme i Mitt navn og si: Jeg er Kristus. Og de skal forføre mange …//… i vers 11 Mange profeter skal da stå fram og forføre mange …//… og i vers 24: For falske kristuser og falske profeter skal stå fram og gjøre store tegn og under, for å forføre selv de utvalgte – om det var mulig.

Jesus har gitt oss alt vi trenger for å vite hva som skjer, men vi må våke og være forberedt. Det er uhyre viktig å legge oss på minnet det Jesus sier; se til at ingen forfører dere. Det er nok ikke uten grunn at Jesus har gitt oss disse profetiene og advarslene. Jesus ønsker at vi skal være forberedt. Mange av de tegnene som Jesus selv gir oss forteller at Jesu gjenkomst er nært forestående.

Lignelsene i Matteus 24 og 25

i) Den trofaste tjeneren og den onde tjeneren, kapittel 24 vers 45-51.

Hvem er da den trofaste og kloke tjeneren som hans herre har satt til å styre over sitt husfolk for å gi dem mat i rette tid? Salig er den tjener som hans herre finner opptatt med dette når han kommer. Sannelig sier Jeg dere: han skal sette ham over alt han eier. Men hvis den onde tjener sier i sitt hjerte: Min herre drøyer med å komme*, og han så begynner å slå medtjenerne sine og å spise og drikke sammen med drukkenbolter, da skal denne tjeners herre komme på en dag han ikke venter ham, og i en time han ikke er klar over. Og han skal hogge ham i to og gi ham hans del sammen med hyklerne. Der skal det være gråt og tenners gnissel.

* Enkelte oversettelser utelater med å komme. Dette fordreier meningen, da det ikke gis noen forklaring på hva han drøyer med, eller hvorfor han drøyer. 

Hva er det som ligger i uttrykket å gi dem mat i rett tid? Her er det to uttrykk vi må se nærmere på: a) mat og b) i rett tid.

a) mat: Hva slags mat er det snakk om her? Er det fysisk mat som vi spiser hver dag? Vel, jeg tror det er en del av løsningen, for se hva Jesaja 58,7 sier til oss: Er det ikke dette å dele ditt brød med den som sulter, så du leder de omflakkende fattige til ditt hus. Når du ser den nakne, så lar du ham få klær. Du trekker deg ikke unna dem som er av ditt eget kjød.

Kan det også være snakk om åndelig mat? Siden dette er en lignelse så må dette forstås også i overført betydning. Like før Israel skulle ta Kanaan i besittelse sa Gud til dem gjennom Moses: Derfor ydmyket Han deg, lot deg sulte og gav deg manna å ete, som verken du eller dine fedre kjente, for at Han skulle la deg kjenne at mennesket lever ikke bare av brød, men mennesket lever av hvert ord som går ut av Herrens munn. 5 Mosebok 8,3

I Johannes kapittel 6 står det i vers 35: Jesus sa til dem: Jeg er livets brød. Den som kommer til Meg, skal aldri sulte. Og den som tror på Meg, skal aldri noen sinne tørste, og i vers 48 står det enkelt og greit: Jeg er livets brød. For å sette sammen både fysisk mat og åndelig mat kan vi se på hva Jesus sier om dette i Matteus 4,4. Jesus svarte Satan da han ble fristet i ørkenen: … … Det står skrevet: Mennesket lever ikke av brød alene, men av hvert ord som går ut av Guds munn.

Hva er det som ligger i uttrykket å gi dem mat i rett tid? Siden dette er en lignelse så må dette forstås i overført betydning. Like før Israel skulle ta Kanaan i besittelse sa Gud til dem gjennom Moses: Derfor ydmyket Han deg, lot deg sulte og gav deg manna å ete, som verken du eller dine fedre kjente, for at Han skulle la deg kjenne at mennesket lever ikke bare av brød, men mennesket lever av hvert ord som går ut av Herrens munn. 5 Mosebok 8,3

I Johannes kapittel 6 står det i vers 35: Jesus sa til dem: Jeg er livets brød. Den som kommer til Meg, skal aldri sulte. Og den som tror på Meg, skal aldri noen sinne tørste, og i vers 48 sier Jesus enkelt og greit: Jeg er livets brød.

For å sette sammen både fysisk mat og åndelig mat kan vi se på hva Jesus sier om dette i Matteus 4,4. Jesus svarte Satan da han ble fristet i ørkenen: … … Det står skrevet: Mennesket lever ikke av brød alene, men av hvert ord som går ut av Guds munn.

Jeg tror denne lignelsen handler om hver enkelt av oss, fordi vi alle har fått kallet om å gå ut i all verden … Når vi skal gi dem mat i rett tid så har det en dobbel betydning. Vi skal 1) hjelpe den fattige, gi ham mat, drikke, klær, vi skal besøke ham, trøste ham og ikke gjemme oss selv for vår neste som er i behov for hjelp, og 2) vi skal lede alle som Gud sender i vår vei til Jesus og lære dem om frelsen i Kristus.

b) i rett tid: Hva betyr i rett tid? Det er her og nå. Det er i dag, ikke i morgen, fordi morgendagen vet vi ikke om vi vil oppleve. I 2 Korinterbrev 6,2 siterer Paulus profeten Jesaja 49,8, og sier: … … Se, er det den velbehagelige tid. Se, er frelsens dag.

Vår oppgave er dette, å gi den sultne mat, … mat i rett tid. Vi er kalt til å forkynne evangeliet og sannheten for vår tid. Tjeneren er derfor den enkelte kristne, hans Herre er Jesus Kristus, og uttrykket å gi dem mat i rett tid betyr at vi må forkynne evangeliet, som jo er vår åndelige mat.

j) De kloke og uforstandige jomfruene, kapittel 25 vers 1-13.

Da skal himlenes rike lignes med ti jomfruer som tok lampene sine og gikk ut for å møte brudgommen. Fem av dem var kloke, og fem var uforstandige. De som var uforstandige, tok lampene sine, men de tok ikke olje med seg. Men de kloke tok olje i kannene sine sammen med lampene sine. Da brudgommen lot vente på seg, slumret de alle inn og sovnet. Men ved midnatt lød det et rop: Se, brudgommen kommer*. Gå ut og møt ham! Da stod alle jomfruene opp og stelte i stand lampene sine. Men de uforstandige sa til de kloke: Gi oss av oljen deres, for lampene våre slokner. Men de kloke svarte og sa: Nei, gjør vi det, ville det ikke bli nok både til oss og dere. Gå heller til dem som selger og kjøp til dere selv. Men mens de gikk bort for å kjøpe, kom brudgommen. Og de som var rede gikk inn med ham til bryllupet. Og døren ble stengt. Etterpå kom også de andre jomfruene og sa: Herre, herre, lukk opp for oss! Men han svarte og sa: Sannelig sier Jeg dere: Jeg kjenner dere ikke. Våk derfor! For dere kjenner verken dagen eller timen for Menneskesønnens komme.

Også her er det noen oversettelser som sløyfer viktig informasjon. Jeg er som sagt av den formening at det ikke er et overflødig ord i Bibelen, og når det er ord som beskriver en handling som blir utelatt så ødelegger dette i mange tilfeller meningen med verset/teksten. Her er følgende forandret:

*Kommer er sløyfet, og **for menneskesønnens komme er sløyfet. Dette gjør teksten ufullstendig, og man kan lese inn i teksten det man ønsker.

Hva er det så Jesus prøver å fortelle oss gjennom denne lignelsen?

I lignelsen om de kloke og uforstandige jomfruene ønsker Jesus at vi skal være forberedt på hans gjenkomst, noe som kan skje når som helst. Jomfruene her er et symbol på de kristne, og Jesus skiller klart mellom de forskjellige kristne ved å si at noen har olje på kanner (til sine lamper), mens andre har det ikke. Olje i Bibelen er olivenolje, og olivenoljen blir bl.a. brukt som symbol på Den hellige Ånd, (se Sakarja 4,3ff). Lamper er i Bibelen et bilde på Guds Ord: Salme 119,105 Ditt ord er en lykt for min fot og et lys på min sti. Dette betyr at hele kristenheten har Bibelen, men bare en del av de kristne bruker Bibelen aktivt, sammen med Den hellige Ånd, i sin søken etter Guds sannhet. De kloke jomfruene hadde altså både Bibelen og Den hellige Ånd da brudgommen – Jesus – kom. Jesus vil altså at vi studerer skriftene slik at vi forbereder oss selv så vi ikke blir forfør av falsk lære. I denne lignelsen finner vi det som kalles Midnattsropet: vers 6: Men ved midnatt lød det et rop: Se, brudgommen kommer. Gå ut og møt ham!

k) Lignelsen om talentene, kapittel 25 vers 14-30.

For himlenes rike er å ligne med en mann som reiste til et land langt borte, og som kalte tjenerne sine til seg og overlot hele eiendommen sin til dem. Og til en gav han fem talenter, til en annen to og til enda en annen én, til hver etter hans egen evne. Og straks drog han på reise. Han som hadde fått de fem talentene, gikk da og drev handel med dem og tjente fem talenter til. På samme måte tjente også han som hadde fått to, to til. Men han som hadde fått den ene, gikk bort og gravde i jorden og gjemte sin herres penger. Etter en lang tid kom disse tjenernes herre og gjorde opp regnskap med dem. Da kom han som hadde fått fem talenter, og hadde med fem talenter til, og han sa: Herre, du overlot meg fem talenter. Se, jeg har tjent fem talenter i tillegg til de fem. Hans herre sa til ham: Rett gjort, du gode og trofaste tjener! Du var tro over lite, jeg vil sette deg over mye. Gå inn til din herres glede! Også han som hadde fått to talenter, kom og sa: Herre, du overlot to talenter til meg. Se, jeg har tjent to talenter i tillegg til de to. Hans herre sa til ham: Rett gjort, du gode og trofaste tjener. Du har vært tro over lite, jeg vil sette deg over mye. Gå inn til din herres glede! Så kom han som hadde fått én talent, og han sa: Herre, jeg kjente deg som en hard mann, som høster der du ikke har sådd, og sanker der du ikke har spredd såkorn. Og jeg ble redd og gikk og gjemte talenten din i jorden. Se, her har du ditt! Men hans herre svarte og sa til ham: Du onde og late tjener. Du visste at jeg høster der hvor jeg ikke har sådd, og sanker der hvor jeg ikke har strødd såkorn. Derfor burde du ha satt inn pengene mine hos pengevekslerne. Og da jeg kom, ville jeg ha fått tilbake mitt eget med renter. Ta derfor talenten fra ham og gi den til ham som har ti talenter. For hver den som har, skal få mer, og han skal ha overflod. Men den som ikke har, skal bli fratatt selv det han har. Og kast den unyttige tjeneren ut i det ytterste mørket. Der skal det være gråt og tenners gnissel.

Jesus sier i Johannes 15,16: Dere har ikke utvalgt Meg, men Jeg har utvalgt dere og satt dere til å gå ut og bære frukt. Og deres frukt skal vare, slik at alt det dere ber Faderen om i Mitt navn, skal Han gi dere. Jesus lar oss ikke gå uten å utruste oss, og det er dette denne lignelsen forteller noe om. Lignelsen om talentene handler nettopp om hvordan vi forvalter det talentet eller de talentene vi har fått av Den Hellige Ånd. Når vi tar imot Jesus som vår frelser blir vi gitt forskjellige talenter, eller nådegaver. Noen får større frimodighet, og noen får flere forskjellige gaver, derav fem talenter, to talenter og en talent, men den jobben hver enkelt gjør er like mye verd selv om vi i utgangspunktet er utrustet på forskjellige måter.  Vi er altså ifølge skriften satt i verden for å bære frukt, og det gjør vi først når vi bruker våre talenter.

I 1 Korinterbrev 12,8-10 forteller Paulus hvilke talenter eller nådegaver Ånden kan gi oss: … 8 For til én blir det gitt visdoms ord ved Ånden, til en annen kunnskaps ord ved den samme Ånd, 9 til en annen tro ved den samme Ånd, til en annen, nådegaver til å utføre helbredelser ved den samme Ånd, 10 til en annen kraft til å gjøre undergjerninger, til en annen profetisk gave, til en annen å prøve ånder, til en annen forskjellige slags tunger, til en annen tydning av tunger.

Det hele dreier seg om på hvilken måte vi forvalter de talentene vi blir utrustet med. Vi kan ikke gjemme oss, eller fortie det vi har blitt gitt, og Jesus ber oss i denne lignelsen om å forvalte det vi har fått på en slik måte at vi går ut og forkynner evangeliet, og deler de gode nyhetene med hele verden, og på den måten bære frukt som er vår omvendelse verdig.

I Markus 16,15 sier Jesus til sine disipler – noe som også gjelder oss: … Gå ut i all verden og forkynn evangeliet for hele skapningen, og dette er direkte linket til Åpenbaringen 14,6-7: Og jeg så en annen engel som fløy midt på himmelen. Han hadde det evige evangeliet å forkynne for dem som bor på jorden, for hvert folkeslag, stamme, tungemål og folk, og han sa med høy røst: Frykt Gud og gi Ham ære, for timen for Hans dom er kommet. Og tilbe Ham som gjorde himmelen og jorden, havet og vannets kilder!

l) Menneskesønnen skal dømme folkeslagene, kapittel 25 vers 31-46

Når Menneskesønnen kommer i Sin herlighet og alle de hellige* englene med Ham, da skal Han sitte på Sin herlighets trone. Og alle folkeslagene skal bli samlet framfor Ham, og Han skal skille dem fra hverandre, slik som en gjeter skiller sauene fra geitene. Og Han skal stille sauene ved Sin høyre side, men geitene ved Sin venstre. Så skal Kongen si til dem ved Sin høyre side: Kom, dere som er velsignet av Min Far. Av det riket som er gjort ferdig for dere fra verdens grunnvoll ble lagt. For Jeg var sulten, og dere gav Meg mat. Jeg var tørst, og dere gav Meg drikke. Jeg var en fremmed, og dere tok imot Meg. Jeg var naken, og dere kledde Meg. Jeg var syk, og dere besøkte Meg. Jeg var i fengsel, og dere kom til Meg. Da skal de rettferdige svare Ham og si: Herre, når så vi Deg sulten og mettet Deg, eller tørst og gav Deg å drikke? Når så vi Deg som en fremmed og tok imot Deg, eller naken og kledde Deg? Eller når så vi Deg syk eller i fengsel og kom til Deg? Og Kongen skal svare og si til dem: Sannelig sier Jeg dere: Alt det dere gjorde mot en av de minste av disse Mine brødre, det gjorde dere mot Meg. Da skal Han også si til dem ved den venstre side: Gå bort fra Meg, dere som er forbannet, til den evige ild som er gjort ferdig for djevelen og hans engler. For Jeg var sulten, og dere gav Meg ikke å spise. Jeg var tørst, og dere gav Meg ikke å drikke. Jeg var en fremmed, og dere tok ikke imot Meg, Jeg var naken, og dere kledde Meg ikke, Jeg var syk og i fengsel, og dere besøkte Meg ikke. Da skal også de svare Ham** og si: Herre, når så vi Deg sulten eller tørst eller som en fremmed eller naken eller syk eller i fengsel, uten å tjene Deg? Da skal Han svare dem og si: Sannelig sier Jeg dere: Alt det som dere ikke gjorde mot en av disse minste, det gjorde dere heller ikke mot Meg. 46 Og disse skal gå bort til evig straff, men de rettferdige til evig liv.

Også her er det utelatt viktige ord i enkelte oversettelser. *Hellige er utelatt i vers 31 og **Ham er utelatt i vers 44

I denne lignelsen setter Han det hele inn i et klart og utvetydig domsperspektiv. Jesus er helt tydelig på at det vil skje en dom i forbindelse med hans gjenkomst. Denne dommen deler menneskeheten i to grupper, ikke en, ikke tre eller flere, men kun to grupper, som her kalles sauene og geitene.

Til tross for det faktum at frelsen er gratis, og at vi ikke kan gjøre noe som helst for å gjøre oss fortjent til den, så koster den – den koster oss alt vi er, absolutt alt. Vi er satt i verden for å ta vare på hverandre og hjelpe alle som lider på en eller annen måte. Vi kan ikke tvinge noen til å ta imot vår hjelp, men vi plikter å tilby den, for det er de gjerningene vi gjør vi skal dømmes etter. Jesus sier det slik:

 • jeg var sulten, og dere gav Meg mat.
 • jeg var tørst, og dere gav Meg drikke.
 • jeg var en fremmed, og dere tok imot Meg.
 • jeg var naken, og dere kledde Meg.
 • jeg var syk, og dere besøkte Meg.
 • jeg var i fengsel, og dere kom til Meg.

Det er helt sikkert at vi skal vise vår neste omsorg i form av mat, drikke, klær og lignende, og det er like sikkert det ikke bare er fysisk mat, drikke og klær det er snakk om. Jeg tror vi også må sette det inn i en åndelig kontekst, vi skal forkynne evangeliet, og på den måten også gi våre medmennesker muligheten til å komme i harmoni med Gud. Det er nok mange som sulter og tørster etter å høre Guds ord, og som føler seg fremmede i verden. Og mange er det som på grunn av sin livsførsel kan sies å være nakne, syke og i fengsel, som har behov av å høre hva Jesus kan gjøre for dem, se bare hva Han selv sier om dette i Lukas 4,18-19: Herrens Ånd er over Meg, for Han har salvet Meg til å forkynne evangeliet for de fattige. Han har sendt Meg for å helbrede dem som har et sønderknust hjerte, og for å rope ut frihet for fanger, og for at blinde skal få synet igjen, for å sette undertrykte i frihet for å rope ut et nådens år fra Herren. Vår oppgave i denne forbindelse er å vise dem veien til Kristus, slik at Han kan gi dem å spise av livets brød, og drikke av det levende vann og kle dem med skinnende hvitt tøy som er Jesu egen rettferdighet.

Allerede Jesaja profeterte om dette for om lag 2700 år siden. Jesaja 42,5-7: Så sier Gud Herren, som skapte himmelen og strakte den ut, som bredte ut jorden med alt som vokser opp der, som gir livsånde til folket som bor på den og ånd til dem som ferdes på den: Jeg, Herren, har kalt Deg i rettferd og holder fast i Din hånd. Jeg bevarer Deg og gir Deg som en pakt for folket og et lys for folkeslagene, for at Du skal åpne blinde øyne og føre fanger ut av fengslet, og føre dem som sitter i mørke, ut fra fangehuset.

One thought on “Endetidsbegivenheter, del 2

 • I blog frequently and I truly appreciate your information. This great article has truly peaked my interest. I am going to bookmark your blog and keep checking for new information about once a week. I subscribed to your RSS feed as well.

Comments are closed.