Tidligregnet og senregnet. Del 1.

Innledning.

I 5 Mosebok 11,13-14 står det følgende om tidligregnet og senregnet: Dersom dere virkelig lyder Mine bud, som Jeg befaler dere i dag, så dere elsker Herren deres Gud og tjener Ham av hele deres hjerte og av hele deres sjel, da skal det skje. Jeg skal gi landet deres regn i rette tid, tidligregn og senregn, så du kan samle inn ditt korn, din most og din olje.

Alle bibeltekster er fra Bibelen Guds Ord 1988, 4. utgave, hvis ikke annet er anført.

Landbruket i Midtøsten har alltid vært avhengig av regn. Dette reiser flere spørsmål, blant annet de to spørsmålene som disse to versene reiser:

Hvilken betydning hadde tidligregnet og senregnet i gammeltestamentlig tid?

Hvilken betydning har tidligregnet og senregnet for oss som lever i den siste tid?

La oss se på den historiske grunnen til at uttrykkene tidligregnet og senregnet blir brukt i Bibelen. Det er jo ikke et overflødig ord i Bibelen så de må ha eller ha hatt en praktisk betydning for folk både på Moses tid, på apostlenes tid og i vår tid. Tre ganger er uttrykket tidligregnet og senregnet brukt i det gamle testamentet, og det er i 5 Mosebok 11,13-14; Jeremia 5,23 og i Joel 2,23. En gang er uttrykket senregnet og tidligregnet brukt i det gamle testamentet, og det er i Hosea 6,3, hvor det er brukt i omvendt rekkefølge, men med samme betydning. I tillegg tidligregnet og senregnet brukt en gang i det nye testamentet, og det er i Jakob 5,7.

La oss nå se på den historiske og praktiske grunnen til at uttrykkene tidligregnet og senregnet blir brukt i Bibelen. Men la oss først se på hva Jeremia 5,24 sier: De sier ikke i sitt hjerte: La oss frykte Herren, vår Gud, Han som gir regn, både tidligregn og senregn, i rette tid. Han sikrer oss ukene som er bestemt for høsten. I 5 Mosebok 11,13-14, (se over) så ble tidligregnet og senregnet gitt for at man skulle kunne så og høste korn, most og olje.

Landbruket i Midtøsten har alltid vært avhengig av regn. Tidligregnet får frøet til å spire, mens senregnet er nødvendig for at kornet skal modnes før innhøstingen. Tidligregnet faller om høsten og gjør den tørre, harde jorden etter sommerens tørke myk og fuktig så det er mulig å pløye og så. Uten tidligregnet kan ikke frøet spire og vokse. Tidligregnet får altså frøene som er sådd til å spire. Senregnet, betyr bokstavelig regnet som faller i løpet av våren, etter regntiden, men før kornet er modent. Dette regnet er helt nødvendig for at kornet skal kunne modnes før innhøsting. Uten senregnet kan altså ikke avlingen modnes, og da blir det ingen innhøsting.

Fryd dere, Sions barn, og gled dere i Herren deres Gud. For Han gir dere læreren til rettferdighet, og så skal Han sende regnet ned til dere, tidligregnet og senregnet i begynnelsen, Joel 2,23

Tidligregnet er altså nødvendig for at frøet skal kunne spire, mens senregnet er nødvendig for at kornet skal modnes før innhøstingen. Derfor er både tidligregnet og senregnet like viktige og nødvendige for innhøstingen av årets avling, og det ene, tidligregnet, kan ikke oppfylle sin oppgave dersom det andre, senregnet, uteblir, eller motsatt. Som vi ser så var tidligregnet og senregnet helt avgjørende for at det som folket sådde kunne spire, vokse og bli modent til innhøstingen. Både tidligregnet og senregnet har sin spesielle oppgave, og sammen utfyller de hverandre.

La oss kjenne, ja, la oss jage etter å lære Herren å kjenne. Like visst som morgenrøden skal Han komme. Han kommer til oss som regnet, som senregnet og tidligregnet over jorden, Hosea 6,3.

Jeremia 5,24 (se over) må leses sammen med versene 22 og 23, som handler om Guds rettferdige dom, og i disse versene leser vi: Frykter dere ikke Meg? sier Herren. Skjelver dere ikke for Mitt åsyn, Jeg som har lagt sanden som grense for havet, som en evig lov, så det ikke skal gå forbi den? Selv om bølgene bryter til og fra, kan de likevel ikke makte det. Selv om bølgene buldrer, kan de ikke gå forbi den. Men dette folket har et trassig og opprørsk hjerte. De har laget oppstand og gått bort.

Til tross for at vi som et folk er både trassige og opprørske, så gjelder allikevel Guds løfte om både tidligregn og senregn oss som lever i endetiden. Vær derfor tålmodige, brødre, helt til Herrens gjenkomst. Se hvordan bonden venter på jordens dyrebare grøde! Han venter tålmodig på den til den får tidligregn og senregn, (Jakob 5,7). Gud selv sier han vil gi oss tidligregnet og senregnet i rette tid. Dette verset siterer Ellen G. White i boken Det er et godt land (232.4).

Herren møtte også sitt folk i gammeltestamentlig tid for å gi dem tidligregnet og senregnet, men som vi ser av 5 Mosebok 11,13-14 så var en av betingelsene for at de skulle få senregnet at måtte holde alle Guds bud, en annen betingelse var at de elsket Herren av hele sitt hjerte: Dersom dere virkelig lyder Mine bud, som Jeg befaler dere i dag, så dere elsker Herren deres Gud og tjener Ham av hele deres hjerte og av hele deres sjel, da skal det skje: Jeg skal gi landet deres regn i rette tid, tidligregn og senregn, så du kan samle inn ditt korn, din most og din olje.

I 5 Mosebok 11 og Jeremia 5 er uttrykket tidligregnet og senregnet utvilsomt myntet på landbruket, mens det i Joel 2,23 og Hosea 6,3 har en åndelig tilnærming.

I Joel 2,23 sier profeten: Fryd dere, Sions barn, og gled dere i Herren deres Gud. For Han gir dere læreren til rettferdighet, og så skal Han sende regnet ned til dere, tidligregnet og senregnet i begynnelsen.

I de fleste norske oversettelsene står det stort sett at Han gir dere læreren til rettferdighet. I 2011 er det sløyfet i sin helhet, og dermed forsvinner meningen med verset som handler om rettferdiggjørelsen. I de fleste engelske oversettelsene derimot brukes (oversatt til norsk) for han har gitt tidligregnet for din rettferdiggjøring (for he has given the early rain for your vindication).

Utøsingen av tidligregnet skal altså føre til rettferdiggjøring, og før det skjer må vi ta imot Kristus, og det er det tidligregnet hjelper oss med. Våre hjerter er tørre og harde, men tidligregnet virker i hjertene så de blir myke og klare til å ta imot Frelseren. Det er kun etter at vi har tatt imot Kristus som vår frelser og vi lever våre liv slik Gud ønsker vi skal leve dem at rettferdiggjøringen begynner i våre liv.

I Apostlenes gjerninger finner vi et sitat fra profeten Joel i den talen som Peter holdt i Jerusalem på pinsedagen i år 31, like etter at apostlene hadde mottatt Den Hellige Ånd: Men dette er det som ble talt ved profeten Joel: Og det skal skje i de siste dager, sier Gud, at Jeg vil utøse av Min Ånd over alt kjød. Deres sønner og deres døtre skal profetere, deres unge menn skal se syner, deres gamle menn skal drømme drømmer. Og over Mine treller og over Mine trellkvinner vil Jeg utøse Min Ånd i de dager. Og de skal profetere, Apostlenes gjerninger 2,16-18. (Se også Joel kapittel 3.)

Også Hosea 6,3 viser til samme begivenhet som Joel 2,23. Begge peker fram mot Jesu første komme, men samtidig kan de anvendes på vår tid. Man antar at Joel hadde sitt virke mellom 835 og 805 f.Kr. og Hosea mellom 755 og 715 f.Kr. Hosea 6,3 sier: La oss kjenne, ja, la oss jage etter å lære Herren å kjenne. Like visst som morgenrøden skal Han komme. Han kommer til oss som regnet, som senregnet og tidligregnet over jorden.

La oss kjenne, ja, la oss jage etter å lære Herren å kjenne er nøkkelordene i dette verset. Her blir vi oppfordret til å lære Herren å kjenne fordi det er Han som kommer medsenregnet og tidligregnet over jorden. Igjen har vi både tidligregnet og senregnet sammen fordi tidligregnet skal forberede hjertene på å ta imot frelseren, mens senregnet skal modne Guds trofaste folk, eller gjøre dem klare for himmelen.

Da, og først da vi oppfyller betingelsene følger løftet om at Gud skal gi oss regn i rette tid: Jeg skal gi landet deres regn i rette tid, tidligregn og senregn, så du kan samle inn ditt korn, din most og din olje, 5 Mosebok 11,14.

Hva er den symbolske betydningen av dette?

Gud sier han vil gi oss tidligregnet og senregnet i rette tid. Slik som tidligregnet i gammeltestamentlig tid bokstavelig gjorde jorden myk til å ta imot såkornet og fikk det til å spire, slik virker tidligregnet også inn på hjertene til alle som tar imot Jesus som sin frelser.

Bibelen viser oss flere steder at Herren selv bruker tidligregnet og / eller senregnet på en symbolsk måte for å illustrere bestemte aspekter av arbeidet til Den Hellige Ånd.

Før en omvendelse kan finne sted må evangeliet såes (forkynnes), men det kan ikke spire dersom hjertet er tørt, derfor kommer Den Hellige Ånd med tidligregnet slik at når frøet blir sådd ligger alt til rette for at frøet kan spire, slå rot og vokse. Da er det opp til den som hører ordet å ta imot Kristus eller ikke. Jorden som frøet såes på må altså være behandlet slik at den er myk og fuktig når frøet såes slik at det spirer.

Når Den Hellige Ånd kom over disiplene på pinsedagen, var det for å salve disiplene og gjøre dem i stand til å forkynne evangeliet på en kraftfull måte, og denne opplevelsen kan sammenlignes med tidligregnet. Samtidig lærer vi at før Ånden ble utgytt måtte visse vilkår være oppfylt før Gud kunne fylle disiplene med Den Hellige Ånd. En av disse betingelsene var at alle holdt seg samstemmig til bønnen og påkallelsen, Apostlenes gjerninger 1,14 og at alle var på samme sted med samstemt sinn, Apostlenes gjerninger 2,1.

Vi ser at det var en betingelse at de var på samme sted. Det var nok lettere på pinsedagen enn det er i dag. Like etter Jesus for opptil himmelen var det ikke flere kristne enn at de kunne samles i et lokale, den øvre salen (Apostlenes gjerninger 1,13). Det er innlysende at alle som tilhører Guds kirke i endetiden ikke kan oppholde seg på samme sted, så dette må forstås i åndelig forstand.

I våre dager lever Guds trofaste rest over hele verden, og kan følgelig ikke være på samme fysiske sted, men vi må alle være på samme sted åndelig sett, og da være samstemt i bønn, påkallelse og ha samstemt sinn. Uansett hvor Guds rest bor i endetiden må de være på samme sted i åndelig betydning ved at de har samstemt sinn, og at de holder seg samstemmig til bønn og påkallelse. Vi må ta høyde for at Gud også kan velge å gi senregnet til enkeltpersoner. Slik situasjonen er i Guds endetidskirke i dag ser det ikke lovende ut for at kirken i sin helhet skal bli velsignet med senregnet. Til det er vi på alt for mange forskjellige steder. Heldigvis er det ikke opp til meg å avgjøre dette spørsmålet, men vi kan ikke stikke under en stol alle uenighetene som finnes innenfor vårt kirkesamfunn.

Flere betingelser før Gud velsigner oss med tidligregnet og senregnet er at vi gjør det Moses sa til Israel i 3 Mosebok 26,1-4, hvor det står: Dere skal ikke lage dere avguder, ikke reise dere noe utskåret bilde eller noen steinstøtte, ikke sette opp noe steinbilde i deres land, så dere faller ned for det. For Jeg er Herren deres Gud. Dere skal holde Mine sabbater og vise ærefrykt for Min helligdom. Jeg er Herren. Hvis dere følger Mine lover og tar dere i vare og holder Mine bud, da skal Jeg gi dere regn i rette tid. Jorden skal gi sin grøde, og trærne på marken skal gi sin frukt.

Som sagt tidligere, Herren møtte sitt folk i gammeltestamentlig tid for å gi dem tidligregnet og senregnet, men som vi ser av 5 Mosebok 11,13-14 så var en av betingelsene for at de skulle få senregnet at de måtte holde alle Guds bud, en annen betingelse var at de elsket Herren av hele sitt hjerte. 5 Mosebok 11,13-14 sier: Dersom dere virkelig lyder Mine bud, som Jeg befaler dere i dag, så dere elsker Herren deres Gud og tjener Ham av hele deres hjerte og av hele deres sjel, da skal det skje: Jeg skal gi landet deres regn i rette tid, tidligregn og senregn, så du kan samle inn ditt korn, din most og din olje.

I Apostlenes gjerninger finner vi et sitat fra profeten Joel i den talen som Peter holdt i Jerusalem på pinsedagen i år 31, like etter at apostlene hadde mottatt Den Hellige Ånd: Men dette er det som ble talt ved profeten Joel: Og det skal skje i de siste dager, sier Gud, at Jeg vil utøse av Min Ånd over alt kjød. Deres sønner og deres døtre skal profetere, deres unge menn skal se syner, deres gamle menn skal drømme drømmer. Og over Mine treller og over Mine trellkvinner vil Jeg utøse Min Ånd i de dager. Og de skal profetere, (Apostlenes gjerninger 2,16-18. Se også Joel kapittel 3).

Både tidligregnet og senregnet blir gitt på visse betingelser, og Joel 2,23 forteller oss at det er Herren som vil gi oss tidligregnet og senregnet. Dette verset viser direkte tilbake til 3 Mosebok 26,1-4 og til Apostlenes gjerninger 1,14 og 2,1 hvor betingelsene er listet opp og løftet om velsignelse blir gitt (3 Mosebok). La oss se på hva disse fire versene forteller oss.

Betingelsene er:

Vi må ikke lage avguder.

Vi må ikke reise utskårede bilder eller steinstøtter.

Vi må ikke sette opp steinstøtter for å unngå å tilbe dem.

Vi må holde Guds sabbat.

Vi må vise ærefrykt for Guds helligdom.

Vi må følge Guds lover og bud.

Vi må holde oss samstemmig til bønnen og påkallelsen.

Vi må alle være på samme sted (åndelig sett).

Da, og først da vi oppfyller betingelsene følger løftet om at Gud skal gi oss regn i rette tid: Jeg skal gi landet deres regn i rette tid, tidligregn og senregn, så du kan samle inn ditt korn, din most og din olje, 5 Mosebok 11,14.

Forberedelsen til senregnet.          

Som alltid må Guds folk forberede seg på de kommende begivenheter, men ikke alle bekymrer seg for de forberedelsene Gud sier er nødvendige. På Noahs tid var det kun Noah og hans familie som tok forberedelsen på alvor. Alle kunne deltatt i forberedelsen som Noah forkynte, men ingen utenom hans familie fulgte Guds oppfordring.

Da Israel skulle gå ut fra Egypt var det også nødvendig med en forberedelse kvelden for selve utgangen, og bare de som deltok i denne forberedelsen fikk gå ut av Egypt uten å miste den førstefødte sønnen.

For oss som lever i den absolutte endetiden er det også en forberedelse. Vi må forberede oss åndelig slik at vi tilfredsstiller Guds krav til oss for å få senregnet, eller vederkvegelsen, som Ellen G. White også kaller det. I boken Herren har vist meg sier hun: Jeg så at mange forsømte den nødvendige forberedelsen og så fram til at «oppfriskningen» og «senregnet» skulle gjøre dem i stand til å bli stående på Herrens dag og leve for hans åsyn. Å, hvor mange jeg så uten beskyttelse i trengselstiden! De hadde forsømt å gjøre den nødvendige forberedelsen, derfor kunne de ikke få den styrken som alle må ha, for å være i stand til å leve for en hellig Guds åsyn. De som nekter å la seg hugge til av profetene, og som forsømmer å rense seg ved lydighet mot hele sannheten, og som innbiller seg at deres tilstand er bedre enn den virkelig er, vil, når plagene faller, se at de skulle ha blitt formet og hugget til en plass i bygningen. Men da vil det ikke være tid til å gjøre det, og ingen yppersteprest til å gå i forbønn for dem hos Faderen. Før dette skjer har den ytterst alvorlige erklæringen gått ut: «La den som gjør urett, fortsatt gjøre urett, og la den urene fortsatt bli uren! Og la den rettferdige fortsatt gjøre rettferdighet, og la den hellige fortsatt bli helliggjort!» (Åpenbaringen 22,11). Jeg så at ingen kunne få del i «oppfriskningen» hvis de ikke hadde vunnet seier over enhver skjødesynd, over stolthet, selviskhet, kjærlighet til verden, og ethvert galt ord og handling. Derfor bør vi komme nærmere og nærmere Herren, og alvorlig søke den forberedelse som er nødvendig for å bli stående i kampen på Herrens dag. La alle huske at Gud er hellig, og at ingen unntatt hellige vesener noen gang kan bo i hans nærhet, (63.4).

En viktig del av de forberedelsene vi må gjøre er å verne om Guds hellige sabbat. Guds hellige sabbat vil være det store stridsspørsmålet nå i endetiden, og vi ser at våre jordiske fiender jobber dobbel opp med overtid for å få på plass en søndagslov. Hvilken innpakning denne loven får, om den kommer som Familiedagen, De ti miljøbudene (10 åndelige prinsipper for klimaomvendelse (direkte oversatt)), eller den kommer i en annen innpakning, så vil alle verdens mennesker bli påtvunget denne loven av verdens statsledere. Kjernen i denne søndagsloven, for det er søndagslov det er selv om den kanskje vil få et annet navn, er at søndagen skal være en fridag for ale mennesker – gitt av pavemakten! Det de ser ut til å overse er at Gud allerede ved skapelsen ga menneskeheten en dag som skulle holdes hellig, da Gud Skaperen velsignet og helliget ukens sjuende dag – vår lørdag – som sin hellige dag – sabbaten.

Alle sekulære krefter og organisasjoner vil støtte opp om denne loven som pavemakten har initiert. Om søndagsloven kommer forkledd som Familiedagen, vil alle arbeidstakerorganisasjoner trykke denne loven til sitt bryst da den garanterer alle mennesker over hele planeten minst en fridag fra arbeid hver uke – søndagen. Det betyr at all produksjon som ikke er livsviktig vil måtte stanse på søndagene, noe som vil falle i god jord hos miljøaktivistene. Kommer den forkledd som De ti miljøbudene vil også alle miljøaktivister trykke den til sitt bryst da den vil forby all unødvendig bruk av biler og lignende.

Ellen G. White sier dette om sabbaten og senregnet: «Jeg så at den hellige sabbaten er og vil bli skillet mellom Guds sanne Israel og de vantro og at sabbaten er det store trosspørsmålet som vil forene hjertene til Guds kjære ventende hellige. Jeg så at Gud har barn som ikke ser at det er nødvendig å holde sabbaten, men de har ikke forkastet lyset om den. I begynnelsen av trengselstiden ble vi fylt med Den Hellige Ånd da vi gikk ut og forkynte sabbaten mere fullstendig». Dette synet ble gitt meg i 1847, da bare en meget liten del av adventfolket holdt sabbaten. Blant disse igjen var det bare noen som mente at helligholdelsen av den var et avgjørende skille mellom Guds folk og de vantro. Denne profetien begynner nå å gå i oppfyllelse. Begrepet «begynnelsen av trengselstiden», som er nevnt her, gjelder ikke den tiden da plagene vil begynne å falle, men en kort periode like før de faller, mens Jesus ennå er i helligdommen. På den tiden, når frelsesplanen er i ferd med å avsluttes, vil trengsel komme over jorden. Nasjonene vil bli vrede, men de vil allikevel bli holdt i stange for ikke å hindre den tredje engels budskap. På den tiden vil «senregnet» eller «vederkvegelsen» komme fra Herren for å gi kraft til den tredje engels høye rop, for å gjøre de hellige i stand til å bli stående når de syv siste plager kommer til å falle, (Herren har vist meg 77.2).

Hvem er det som forkynner endetidsbudskapet?

Uttrykket Guds folk er et flyktig begrep. Dette uttrykket bærer i seg flere forståelser. I videste forstand er Guds folk alle mennesker, siden vi alle er skapt i Guds bilde. Snevrer vi inn bildet litt og utelater de som ikke tror på Gud Skaperen, er det de som er medlemmer i en eller annen kirke og som kaller seg med Kristi navn. For å definere hvem der er som vil forkynne endetidsbudskapet må vi gå et skritt videre, og utelukkede som ikke er medlemmer av Guds endetidskirke. Dette er mennesker som kaller seg kristne og som er medlemmer i et kirkesamfunn, og som Jesus selv sier følgende om i Matteus 7,21-23: Ikke alle som sier til Meg: Herre, Herre, skal komme inn i himlenes rike, men den som gjør Min himmelske Fars vilje. Mange skal si til Meg på den dag: Herre, Herre, har vi ikke profetert i Ditt navn, drevet ut demoner i Ditt navn og gjort mange kraftige gjerninger i Ditt navn? Men da skal Jeg bekjenne for dem: Jeg har aldri kjent dere. Gå bort fra Meg, dere som driver med lovløshet!

Det er kun de som oppfyller de kravene Gud stiler som vil få lov til å forkynne endetidsbudskapet, og disse vil gjøre det med salvelse og innlevelse. Disse omtales slik: Åpenbaringen 12,17 dem som holder Guds bud og har Jesu Kristi vitnesbyrd*; 14,12 de som holder Guds bud og Jesu tro (DNB 1930) og *19,10 de som har Jesu vitnesbyrd … … For Jesu vitnesbyrd er profetiens ånd.

Ellen G. White sier om dette spesielle folket at de hadde tatt på seg Guds fulle rustning, og frigjort seg fra jordiske bånd som har bundet dem: Jeg hørte dem som hadde tatt på seg rustningen forkynne sannheten med stor kraft. Den gjorde sin virkning. Mange hadde vært lenket. Noen hustruer til sine ektemenn, og noen barn til sine foreldre. De oppriktige, som var blitt hindret fra å høre sannheten, tok nå ivrig imot den. Nå var all frykt for slektningene borte. Det var bare sannheten som betydde noe for dem. De hadde hungret og tørstet etter sannheten. Den var kjærere og mere dyrebar enn livet. Jeg spurte hva som var årsaken til denne forvandlingen. Engelen svarte: «Det er senregnet, vederkvegelsen fra Herren, den tredje engels høye rop», (Herren har vist meg 248.1).

I Mot historiens klimaks forteller Ellen G. White om et resultat av endetidsforkynnelsen som vil overgå alt som har vært av vekkelser opp gjennom historien, og hun viser til det som skjedde i Jerusalem på pinsedagen i år 31. Hun sier: Det blir som en ny pinsedag. «Tidligregnet» kom ved at Den Hellige Ånd ble sendt da evangelieforkynnelsen for alvor begynte, for at såkornet skulle spire. «Senregnet» kommer ved avslutningen for å modne avlingen. La oss lære å kjenne Herren, la oss jage etter å kjenne ham! Han kommer like visst som lyset om morgenen. Han kommer til oss som regnet, lik vårregn som væter jorden. Fryd dere, Sions sønner, gled dere i Herren deres Gud! For i rettferd gir han dere høstregn, han sender dere regnskyll, høstregn og vårregn som før. I de siste dager skal det skje, sier Gud: Jeg vil utøse min Ånd over alle mennesker. Og hver den som påkaller Herrens navn, skal bli frelst,(471.5).